logo
Thứ Hai, 24/12/2018

Biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử

Biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử (dành cho tổ chức)
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

BIỂU MẪU 01/NTĐT-ĐK

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC)

 

Kính gửi: Ngân hàng …………………….… (tên ngân hàng), Chi nhánh ……………………..

……….., ngày……., tháng……, năm……... Chúng tôi đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử với các thông tin sau:

THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

Tên tổ chức (*):…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật (*):………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu (*):…………….Nơi cấp:………………………Cấp ngày:…………….

Chức danh:………………………………………………………………………………...

(Người được ủy quyền……………………..….Chức danh………………………….……

theo văn bản ủy quyền số…..………………………………………………………………)

CMND/Hộ chiếu (*):…………….Nơi cấp:………………………Cấp ngày:…………….

Mã số khách hàng (CIF):……………………………………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*)..………………………………………………

Ngày cấp: …………………….Nơi cấp:……………………………………………………

Mã số thuế (*):………………………………………………………………………………

Tên theo Mã số thuế…………………………………………………………………………

Ngành nghề kinh doanh…………………………………………………………………….

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Thư điện tử (Email) (*)………………………………………………………………………

Số điện thoại (*)…………………………………………………………………………….

Tài khoản thanh toán đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử và thanh toán phí (*): ……..………………………………………………………………………………………

Chủ tài khoản (*):…………………………………………………………………………..

(theo uỷ quyền số …………………………………………………………………………..)

CMND/Hộ chiếu (*):…………….Nơi cấp:…………………………Cấp ngày:………….

Kế toán trưởng (*):…………………………………………………………………………..

(theo uỷ quyền số …………………………………………………………………………..)

CMND/Hộ chiếu (*):…………….Nơi cấp:…………………………Cấp ngày:………….

Thông tin chữ ký số công cộng (*):

- Số seri chữ ký số:…………………………………………………………………………

- Đơn vị cung cấp:…………………………………………………………………………

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

a. Đã đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử (NTĐT) tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.
 
b. Cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật các thông tin theo yêu cầu của …………… (tên ngân hàng) và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp liên quan đến dịch vụ NTĐT.

c. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập dịch vụ NTĐT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. …………… (tên ngân hàng) hoàn toàn miễn trách, kể cả trường hợp sau đó khách hàng phát hiện ra giao dịch NTĐT có sự giả mạo, mạo danh hay được thực hiện bởi người không có thẩm quyền

d. Ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang cho …………… (tên ngân hàng)thực hiện trích tiền từ tài khoản thanh toán số………………………… tại Chi nhánh ……………(tên chi nhánh …………………. (tên ngân hàng). để thực hiện các giao dịch NTĐT và thu phí dịch vụ (nếu có) theo biểu phí hiện hành của ……………(tên ngân hàng) đối với các Giấy nộp tiền vào NSNN (GNT) được lập trên ứng dụng của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế gửi đến cho ……………(tên ngân hàng) nếu đảm bảo đủ điều kiện thanh toán (thông tin trên GNT đầy đủ, chữ ký số trên GNT khớp đúng với chữ ký số đã đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT, tài khoản trích nợ đủ số dư).

đ. Đảm bảo đủ số dư tài khoản tại thời điểm thanh toán để thực hiện giao dịch và thanh toán phí cho các giao dịch NTĐT.

e. Có trách nhiệm phối hợp với ……………(tên ngân hàng) thực hiện tra soát các giao dịch NTĐT theo đề nghị của ……………(tên ngân hàng), KBNN hoặc Cơ quan thuế và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp.

e. Thông báo kịp thời cho ……………(tên ngân hàng) và Cơ quan thuế để xử lý các vấn đề liên quan trong các trường hợp dưới đây:

- Nghi ngờ hoặc phát hiện việc truy cập dịch vụ trái phép;

- Nghi ngờ mật khẩu bị lộ;

- Thiết bị bảo mật bị thất lạc hoặc bị mất;

- Phát hiện bất kỳ một vấn đề bất thường nào hay các sự cố về mặt nghiệp vụ hoặc kỹ thuật liên quan đến sự an toàn trong hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

f. Tự trang bị, bảo trì các thiết bị kết nối và máy tính để sử dụng dịch vụ NTĐT.

 

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
 

Kế toán trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

(*): Thông tin bắt buộc phải khai báo tại biểu mẫu

Ghi chú: Khách hàng thực hiện đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử tại Chi nhánh ………………. (tên ngân hàng) đang quản lý hoặc mở mới tài khoản thanh toán của khách hàng.

 

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG

Sau khi kiểm tra đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử của khách hàng, …………………………… (tên ngân hàng) chấp nhận đăng ký của khách hàng vào …….. giờ……. ngày…../……./…… …

Cán bộ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ kiểm soát

(Ký và ghi rõ họ tên)