logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của doanh nghiệp

Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng khi chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý - Mẫu: BK01/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ

(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

 

1. Tên tổ chức, cá nhân: ....................................................................................................

2. Mã số thuế: .....................................................................................................................

3. Các loại hóa đơn chưa sử dụng: ..................................................................................

 

STT

Tên loại hóa đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hóa đơn

Số lượng

Từ số

đến số

 
 

1

Hóa đơn giá trị gia tăng

01GTKT2/001

AA/14T

100,000

1

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày………tháng………năm………

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)