logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu 3.9 thuộc Phụ lục 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính)
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN 

Quý…….năm......

Tên tổ chức (cá nhân):...................................................................................................................
Mã số thuế: ....................................................................................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................................................
 

STT

Tên loại
hóa đơn

Ký hiệu
 mẫu hóa đơn

Ký hiệu
hóa đơn

Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ

Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Tổng số

Số tồn đầu kỳ

Số mua/
phát hành trong kỳ

Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy

Trong đó

Số lượng đã sử dụng

Xóa bỏ

Mất

Hủy

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Cộng

Số
lượng

Số

Số
lượng

Số

Số
lượng

Số

Từ số

Đến số

Số
lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Hóa đơn
GTGT

01GTKT3/001

AA/13P

200

1

100

101

200

1

104

104

50

3

8,12,22

1

101

50

51-100

105

200

96

 

Hóa đơn
bán hàng

01GTGT3/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu
XKKVCNB

01XKNB3/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

............, ngày........... tháng.......... năm...........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)