logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn công ty cổ phần - Mẫu: TB04/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in)

 

1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn..................................................................

2. Mã số thuế:.................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................

4. Điện thoại:...................................................................................................

 

Ngày........tháng........năm............., (tổ chức, cá nhân)  đã có thông báo phát hành hóa đơn. Nay (tổ chức, cá nhân) đăng ký thông tin thay đổi như sau:

STT

Thông tin thay đổi

Thông tin cũ

Thông tin mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị: ........................................................................................................................

- Mã số thuế: ........................................................................................................................

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: ........................................................................

 

........, ngày.........tháng.........năm.........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)