logo
Thứ Ba, 04/06/2019

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư - mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01]  Kỳ tính thuế:  tháng  ............năm ..…... hoặc quý .......... năm ...........
[02] Lần đầu [    ]       [03] Bổ sung lần thứ [    ]
 
[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ:   
[07] Quận/huyện:                                                   [08] Tỉnh/thành phố:   
[09] Điện thoại:                                                     [10] Fax:                                                 [11] E-mail:
12] Đại lý thuế (nếu có):
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/ huyện:                                                   [16] Tỉnh/thành phố
[17] Điện thoại:                                                        [18] Fax:                                                 [19] E-mail:
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số                                                                                                ngày:
 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Giá trị HHDV
(chưa có thuế GTGT)
Thuế GTGT 
1 Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang  [21]
1a Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư nhận bàn giao từ chủ dự án đầu tư  [21a]
2 Kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư  
2.1 Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ [22]  [23]
2.2  Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước
a      Điều chỉnh tăng [24]  [25]
b      Điều chỉnh giảm [26]  [27]
3 Tổng số thuế GTGT đầu vào của HHDV mua vào ([28]= [23]+[25]-[27])  [28]
4 Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế                                                                      [28a]
5 Thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn đến kỳ tính thuế của dự án đầu tư ([29] = [21]+[21a]+[28]-[28a])  [29]
6 Thuế GTGT đề nghị hoàn                                                 
6.1 Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định đã đề nghị hoàn [30a]
6.2 Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn [30]
7 Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn  bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ   [31]
8 Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([32] = [29]-[30a]-[30]-[31] )   [32]
 
 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:.......................................

Chứng chỉ hành nghề số:...............................

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))


Ghi chú: 
- GTGT: giá trị gia tăng;
- HHDV: hàng hoá dịch vụ