logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi giải thể doanh nghiệp.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên người nộp thuế)

 

Số: ......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

  ....., ngày ...... tháng ........ năm .......

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

 

Kính gửi: ……………… (Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)

 

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): …………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………….

Địa chỉ kinh doanh (nếu có): ……………………………………………………

Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:…………......................................................

...........................................................................................................................

 

Hồ sơ đính kèm:

……………………………………………………………………………………

 

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

 

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)