logo
Thứ Sáu, 28/09/2018

Thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Phát hành hóa đơn

(Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)
 

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:.............................................................................................

2. Mã số thuế:..............................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................................................

4. Điện thoại:...............................................................................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại

hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm

Tên

MST

 

Hóa đơn GTGT

 

AA/15T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:................................................................................................................................

- Mã số thuế:...............................................................................................................................

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:....................................................................................

Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in
hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn
để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in
/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.

      ........., ngày.........tháng.........năm.........

        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)