logo
Thứ Ba, 08/10/2019

Tờ khai ​cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tờ khai yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp - mẫu 03-PBVB/GCN quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016 TT-BKHCN
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

TỜ KHAI

CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP/ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửiCục Sở hữu trí tuệ

                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

(Trong Tờ trình này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp)

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                                  CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp phó bản/cấp lại)

Tên đầy đủ: ..................................................      

Địa chỉ: ....................................................................................................................................................      

Điện thoại: ............................    Fax: ................................   E-mail: ............................................      

k                                                   ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

Mã đại diện:

là người khác được ủy quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ: ..................................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................................

Điện thoại: ............................    Fax: ................................   E-mail: ............................................

l     ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI

Bằng độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Số văn bằng bảo hộ: ..

 

 

Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Số giấy chứng nhận :

m                                                  NỘI DUNG YÊU CẦU

Cấp phó bản văn bằng bảo hộ (cho đồng chủ sở hữu chung)/giấy chứng nhận (cho bên ký kết hợp đồng)

Cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận (số lần đã được cấp:. )

Cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận (Phó bản số: .....  số lần đã được cấp:.......)

Lý do xin cấp lại:

Văn bằng bảo hộ/ giấy chứng nhận bị mất

Văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…)

Lý do khác

     

n                                                               PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

Phí cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận

Văn bằng bảo hộ có trên 4 trang (số trang thứ 5 trở đi)

văn bằng bảo hộ             

........... trang

 

Phí đăng bạ quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận

văn bằng bảo hộ             

 

Phí công bố quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận

quyết định

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là: ........................................................................                                                                                          

                                                         

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản): .............................................

o CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

KIỂM TRA DANH MỤC

TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Tờ khai, gồm...... trang x ...... bản

 Bản gốc văn bằng bảo hộ bị hỏng

 

Mẫu đối tượng SHCN trùng với mẫu trong VBBH gốc

 

 

mẫu nhãn hiệu, gồm........ mẫu (đối với nhãn hiệu)

 

 

bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ, gồm....bộ (đối với KDCN)

 

 

Giấy uỷ quyền bằng tiếng ..................

 

bản dịch tiếng Việt, gồm............ trang

Cán bộ nhận đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

bản gốc

 

bản sao

(

bản gốc sẽ nộp sau

 

 

 

  

bản gốc đã nộp theo đơn

số: ........................  )

Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Tài liệu khác, cụ thể: ....................................................

p                                                  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Khai tại:.......... ngày..... tháng ...... năm........

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)