logo
Thứ Năm, 06/12/2018

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán của chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán bao gồm các thông tin chi tiết về chủ nợ và số nợ chưa thanh toán của chi nhánh đối với chủ nợ đó.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên doanh nghiệp) …………………

(Tên chi nhánh) ……………..………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                   

DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ SỐ NỢ CHƯA THANH TOÁN

 

Tên doanh nghiệp/ chi nhánh: ……………..……………………..……………………..……………………..……………………..…

Mã số doanh nghiệp/ chi nhánh: ……………..……………………..……………………..……………………..……………………..

Địa chỉ: ……………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……

 

Loại nợ

Tên chủ nợ

Địa chỉ chủ nợ

Số nợ

Thời hạn thanh toán

Địa điểm thanh toán

Phương thức thanh toán

Ghi chú

Nợ lương

 

 

 

 

 

 

 

Nợ trợ cấp thôi việc

 

 

 

 

 

 

 

Nợ bảo hiểm xã hội

 

 

 

 

 

 

 

Nợ thuế

 

 

 

 

 

 

 

Các khoản nợ khác

 

 

 

 

 

 

 

Quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và HĐLĐ đã ký kết

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung kê khai.

 

Người lập biểu

            …, ngày … tháng … năm … 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)