logo
Thứ Năm, 06/12/2018

Danh sách người lao động của chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Danh sách người lao động bao gồm các thông tin về nhân thân, hợp đồng lao động và các quyền lợi tương ứng của từng người lao động trong chi nhánh của doanh nghiệp. Đây là một thành phần bắt buộc trong hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh của doanh nghiệp.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên doanh nghiệp) …………………

(Tên chi nhánh) ……………..………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG
 

Tên chi nhánh: ……………..……………………..……………………..……………………..……………………..…

Mã số chi nhánh: ……………..……………………..……………………..……………………..……………………..

Địa chỉ: ……………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……

 

STT

 

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Công việc đang làm

Loại hợp đồng lao động

Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động

Quyền lợi người lao động

Ghi chú

(các quyền lợi và nghĩa vụ khác trong HĐLĐ) (nếu có)

Nam

Nữ

Trợ cấp thôi việc, nghỉ việc

Ngày, tháng, năm làm việc được tính trợ cấp thôi việc

Mức lương và phụ cấp

Số tháng tính trợ cấp thôi việc

Tổng số tiền trợ cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp cam kết:

1/ Chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung kê khai.

2/ Đã giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng pháp luật về lao động (nếu có phát sinh lao động).

 

Người lập biểu

                        …, ngày … tháng … năm … 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)