logo
Thứ Năm, 06/12/2018

Quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh; kèm theo Thông báo phải có quyết định của các thành viên hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…, ngày ...... tháng ....... năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

(Chấm dứt hoạt động của chi nhánh)

_______________________

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN…………. (Tên doanh nghiệp)

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ …………. (Tên doanh nghiệp).

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh 

- Tên chi nhánh: ...............................................................................................................

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: ..................... do .................. cấp ngày ................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................................

 

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động

…...........................................................................................................................

        

Điều 3:  Uỷ quyền

- Giao Ông /Bà ………… (tên người đại diện theo pháp luật của công ty), đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4: Sửa đổi điều lệ

Xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều ….. (Điều luật có nội dung quy định về chi nhánh của doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty để ghi nhận những nội dung thay đổi trên đây.

 

Điều 5: Thi hành

…………. (Tên doanh nghiệp) chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

 

Các Ông/Bà Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng tài chính - Kế toán công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cơ quan ĐKKD;
- Lưu VP.

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ... (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)