logo
Thứ Năm, 06/12/2018

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp tư nhân

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên doanh nghiệp)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh ở nước ngoài

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………. (ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở - ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…)


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...............................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
.....................................................................................................................................................

 

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh sau:
 

1. Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................................

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .....................................................................

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có): ......................................................................................................


2. Địa chỉ chi nhánh:

.........................................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................


3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương khác:    

Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): ……………………………………..…cấp ngày:...../…../.........

 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)