logo
Thứ Năm, 14/02/2019

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 1/2/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Nghị định này đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ. Cụ thể như sau:

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ (điều kiện là doanh thu phải đạt tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp);

Nhiều ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nhiều ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

- Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh;

- Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ;

- Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2019.

Vanbanluat.com

Tin pháp lý doanh nghiệp khác