logo
Thứ Năm, 06/12/2018

Doanh nghiệp được tự quyết định kỳ hạn trái phiếu

Ngày 4/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Nghị định này, khối lượng trái phiếu phát hành do doanh nghiệp phát hành quyết định đối với từng đợt căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và khả năng huy động vốn của thị trường trong từng thời kỳ.

Đã có Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đã có Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

 

Trái phiếu do doanh nghiệp phát hành sẽ do doanh nghiệp đó quyết định kỳ hạn đối với từng đợt phát hành căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp và tình hình thị trường.

Đối với trái phiếu phát hành tại thị trường Việt Nam thì đồng tiền phát hành là Đồng Việt Nam với mệnh giá là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng; trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế thì thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

Vanbanluat.com

Tin pháp lý doanh nghiệp khác