logo
Thứ Tư, 15/01/2020

Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm bằng 0,03% doanh thu

Ngày 03/01/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.

Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

Phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm bằng 0,03% doanh thu


Mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm của các doanh nghiệp được quy định tại Điều 3 Thông tư này. Cụ thể:

- Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam: 0,03% phí bảo hiểm gốc (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí bảo hiểm gốc).

- Doanh nghiệp tái bảo hiểm: 0,03% phí nhận tái bảo hiểm (sau khi trừ các khoản hoàn, giảm phí nhận tái bảo hiểm).

- Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: 0,03% doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm.

Thời hạn nộp loại phí này như sau:

- Chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm, người nộp phí tính và nộp phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm cho 06 tháng đầu năm (kỳ 1):

Số phí phải nộp = phí bảo hiểm gốc (hoặc phí nhận tái bảo hiểm hoặc doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm) 06 tháng đầu năm x 0,03%.

- Chậm nhất là ngày 30/4 năm sau, người nộp phí tính và nộp phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm cho năm tài chính trước liền kề (kỳ 2):

Số phí phải nộp = phí bảo hiểm gốc (hoặc phí nhận tái bảo hiểm hoặc doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm) năm tài chính trước liền kề x 0,03% - số phí đã nộp kỳ 1.

Người nộp phí thực hiện nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/02/2020 và áp dụng từ năm tài chính 2020.

Vanbanluat.com

Tin pháp lý doanh nghiệp khác