logo

Văn phòng Chính phủ ra Công văn 8609/VPCP-KTTH tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 8609/VPCP-KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
  Ngày ban hành: 15/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 8609/VPCP-KTTH
  V/v:Tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

   
   
  Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
   
   
  Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực phụ trách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:
  1. Khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017; thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được giao. Có giải pháp cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài. Phấn đấu đạt được mục tiêu tổng đầu tư toàn xã hội tương đương khoảng 34-35% GDP.
  2. Rà soát, tổng hợp các vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư công theo đúng Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.
  3. Tập trung rà soát, khẩn trương tổng hợp tình hình chuẩn bị triển khai, nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn, đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả cao các mục tiêu, nhiệm vụ của 21 Chương trình mục tiêu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 20 tháng 8 năm 2017; đồng thời, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm chậm báo cáo việc này theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6777/VPCP-KGVX ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.
  4. Rà soát, kiến nghị loại bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp, bảo đảm nguyên tắc thị trường cạnh tranh, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.
  5. Tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng về tình hình tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra để phấn đấu thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; theo dõi sát, kịp thời báo cáo và đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề quan trọng, cấp bách, mới phát sinh.
  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTgCP, các PTTg (để b/c);
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, KTTH(3). LT.
  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  Mai Tiến Dũng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Văn phòng Chính phủ ra Công văn 8609/VPCP-KTTH tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 8609/VPCP-KTTH
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 15/08/2017
  Hiệu lực: 15/08/2017
  Lĩnh vực: Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Mai Tiến Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới