logo

Kế hoạch 119/KH-UBND thực hiện bình ổn giá SP dinh dưỡng chứa sữa động vật cho trẻ dưới 06 tuổi

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 119/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Văn Sửu
  Ngày ban hành: 11/06/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ------------------
  Số: 119/KH-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------------------
  Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

   
   
  KẾ HOẠCH
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC BÌNH ỔN GIÁ CÁC SẢN PHẨM DINH DƯỠNG
  CÓ CHỨA SỮA ĐỘNG VẬT DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI
   
   
  Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
  Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;
  Căn cứ văn bản số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;
  Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 3081/STC-BG ngày 06/6/2014 về việc tổ chức thực hiện bình ổn giá các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện bình ổn giá các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:
  1. Mục đích, yêu cầu
  Bình ổn các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (sau đây gọi chung là sữa) trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó góp phần bình ổn giá các hàng hóa, dịch vụ khác.
  Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sữa trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý giá sữa.
  Minh bạch thị trường, minh bạch giá bán các sản phẩm sữa, giảm giá bán các sản phẩm sữa đang lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
  2. Nội dung triển khai
  - Ban hành văn bản hướng dẫn và yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sữa xác định giá bán buôn tối đa, bán lẻ tối đa, đăng ký giá bán theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 và văn bản số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014.
  - Bố trí, sắp xếp nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện việc tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá sữa.
  - Tổ chức tập huấn và hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giá sữa.
  - Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu giá tối đa, biểu mẫu đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sữa.
  - Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước về giá, đăng ký giá, kê khai giá, xác định giá tối đa đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sữa.
  3. Tổ chức thực hiện
  Để đảm bảo việc quản lý giá sữa hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế công tác quản lý giá, lộ trình thực hiện việc bình ổn giá sữa trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:
  3.1. Giai đoạn 1: Từ ngày 11/6/2014 đến ngày 06/7/2014.
  a) Thực hiện việc quản lý giá bán buôn tối đa đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất sữa, nhập khẩu sữa có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội (có danh sách cụ thể kèm theo):
  Các tổ chức, cá nhân sản xuất sữa, nhập khẩu sữa từ ngày 11/6/2014 đến ngày 18/6/2014 lập biểu mẫu giá bán buôn tối đa, đăng ký giá bán với Sở Tài chính theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 và văn bản số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014. Quy trình thực hiện việc tiếp nhận biểu mẫu giá tối đa tương tự với việc tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá đang thực hiện tại Sở Tài chính. Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sữa, nhập khẩu sữa có tổ chức hệ thống phân phối riêng và có chính sách bán lẻ, khi xác định giá bán buôn tối đa thì đồng thời xác định giá bán lẻ tối đa đảm bảo không cao hơn 15% so với giá bán buôn tối đa; đồng thời xác định giá cho các khâu phân phối tiếp theo.
  Sở Tài chính thực hiện rà soát biểu mẫu giá tối đa, biểu mẫu đăng ký giá theo các quy định hiện hành. Sau khi xác định được giá tối đa (bán buôn tối đa, bán lẻ tối đa), Sở Tài chính có văn bản yêu cầu các công ty, doanh nghiệp sản xuất sữa và nhập khẩu sữa có văn bản thông báo tới tất cả các chi nhánh, đại lý trên địa bàn thành phố Hà Nội để tổ chức thực hiện như sau:
  + Trường hợp các chi nhánh, đại lý được quyền quyết định giá đã đăng ký giá với Sở Tài chính mà mức giá bán buôn, bán lẻ đăng ký thấp hơn mức giá bán buôn tối đa, bán lẻ tối đa thì tiếp tục thực hiện bán theo mức giá đã đăng ký.
  + Trường hợp các chi nhánh, đại lý được quyền quyết định giá đã đăng ký giá với Sở Tài chính mà mức giá bán buôn, bán lẻ đăng ký cao hơn mức giá bán buôn tối đa, bán lẻ tối đa thì không được bán theo mức giá đã đăng ký; trước mắt thực hiện bán buôn thấp hơn mức giá bán buôn tối đa, thực hiện mức giá bán lẻ không cao hơn mức giá bán lẻ tối đa.
  b) Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, bố trí, sắp xếp nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện việc tiếp nhận, rà soát biểu mẫu giá tối đa, biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá sữa theo quy định hiện hành. Thời gian xong trước ngày 06/7/2014.
  3.2. Giai đoạn 2: Từ ngày 7/7/2014 trở đi:
  a) Sở Tài chính có trách nhiệm:
  - Ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện đăng ký giá, kê khai giá đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thời gian xong trước ngày 20/7/2014.
  - Tổ chức tập huấn và hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giá sữa.
  b) UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm: Chỉ đạo tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá sữa của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa theo quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan.
  Tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa có quyền quyết định giá (ngoài các tổ chức, cá nhân phải đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính và Sở Tài chính) có trụ sở chính trên địa bàn quận, huyện, thị xã nào sẽ thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại UBND quận, huyện, thị xã đó.
  c) Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước về giá sữa đối với cá tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn. Giao Sở Tài chính và chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cụ thể cho phù hợp.
  4. Công tác phối hợp
  Trong quá trình thực hiện việc bình ổn giá sữa, theo yêu cầu của công tác quản lý và tình hình thực tế, Sở Tài chính, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan yêu cầu cung cấp thông tin, phối hợp nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bình ổn giá. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khi có đề nghị phối hợp của Sở Tài chính và UBND quận, huyện, thị xã phải khẩn trương chỉ đạo thực hiện, không được chậm trễ.
  5. Chế độ thông tin báo cáo
  Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại văn bản số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
  Giá bán buôn tối đa của các sản phẩm sữa và các thông tin về việc đăng ký giá kê khai giá của các doanh nghiệp do Bộ Tài chính và Sở Tài chính tiếp nhận được cập nhật vào Website của Sở Tài chính (www.sotaichinh.hanoi.gov.vn) để tham khảo.
  UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.
   

  Nơi nhận:
  - Thường trực Thành ủy (để b/c);
  - Thường trực HĐND TP (để b/c);
  - Chủ tịch UBNDTP (để b/c);
  - Bộ Tài chính (để b/c);
  - Các PCT UBND Thành phố;
  - Các Sở, Ban, ngành thuộc Thành phố;
  - Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
  - VP: CVP; PCVP, TH, KT, CT, VHKG;
  - Trung tâm Tin học Công báo TP;
  - Lưu: VT, KTh.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Sửu

   
  DANH SÁCH
  CÁC CÔNG TY PHẢI GỬI BIỂU MẪU GIÁ TỐI ĐA
  (Kèm theo Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 11/6/2014 của UBND TP Hà Nội)
   
   

  TT
  Tên Công ty
  Địa chỉ
  Số điện thoi
  1
  Công ty TNHH dinh dưỡng thực phẩm Eneright
  P 602 A số 1 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  0435402367
  2
  Công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế KLF
  Tầng 5, Tòa nhà FLC đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội
  0437956869
  3
  Công ty cổ phần sữa sức sống Việt Nam
  B9 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
  0436413544
  4
  Công ty TNHH thương mại Vạn An
  112 đường Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
  0438626345
  5
  Công ty cổ phần XNK Thuận Phát
  Số 04/119 ngõ 24 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
  0466748835
  6
  Công ty cổ phần XNK HP Việt Nam
  Nhà 34M2 Khu đô thị mới Yên Hòa, cầu Giấy, Hà Nội
  0462960888
  7
  Công ty TNHH Mạnh Cầm
  Số 32 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  0439741296
  8
  Công ty TNHH dinh dưỡng Nutricare
  Số 5, ngõ 9/76 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, HN
  0466833368
  9
  Công ty TNHH Hoàng Dương
  31/64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội
  0435118557
  10
  Công ty TNHH dược phẩm Việt Nam
  Số 223 A, tổ 40, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  0437725399
  11
  Công ty cổ phần Dairy Goat
  Phòng A9, Tầng 3, Khách sạn Horison, 40 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
  0437368774
  12
  Công ty TNHH SX và TM Bảo Quang
  41 đường Tây Hồ, Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội
  0437723624
  13
  Các công ty sản xuất, nhập khẩu sữa khác có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội (không bao gồm 6 công ty đã đăng ký giá với Bộ Tài chính)

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 28/04/2014 Hiệu lực: 14/06/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Quyết định 1079/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
  Ban hành: 20/05/2014 Hiệu lực: 01/06/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản liên quan khác
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 119/KH-UBND thực hiện bình ổn giá SP dinh dưỡng chứa sữa động vật cho trẻ dưới 06 tuổi

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 119/KH-UBND
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 11/06/2014
  Hiệu lực: 11/06/2014
  Lĩnh vực: Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Văn Sửu
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới