logo
Thứ Sáu, 16/08/2019

Phiếu yêu cầu trả sổ BHXH do cơ quan BHXH đang rà soát trong hộ kinh doanh

Phiếu yêu cầu trả sổ BHXH do cơ quan BHXH đang rà soát - Biểu mẫu số 02a ban hành kèm theo Thông báo 2123/TB-BHXH
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

Tên đơn vị: ………………………….

Mã đơn vị: …………………………...

Địa chỉ: ………………………………

 

PHIẾU YÊU CẦU

(V/v trả sổ BHXH do cơ quan BHXH đang thực hiện rà soát)

                                                                                                

Ngày ……/…../20……, đơn vị…………….. có nộp sổ BHXH của người lao động cho BHXH ……………….. để rà soát, nhập thông tin trên sổ vào cơ sở dữ liệu theo mã số bưu gửi số……………… hoặc theo phiếu giao nhận hồ sơ số 626 (hoặc phiếu GNHS 320 cũ)/……………/SO, nay phát sinh người lao động dừng đóng BHXH, BHTN (nghỉ việc, hưởng chế độ,....) theo danh sách sau:

 

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Lý do

Ghi chú

1

2

3

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số sổ BHXH đề nghị xác nhận: …………………………………

 

……………, Ngày …. tháng …. năm 20….
Thủ trưởng đơn vị

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lưu ý: trường hợp số lượng sổ BHXH trong danh sách có nhiều mã bưu gửi khác nhau thì đơn vị ghi mã số bưu gửi vào cột ghi chú cùng dòng theo từng số sổ.