logo
Thứ Ba, 23/07/2019

Bản cam kết cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong công ty cổ phần

Bản cam kết cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân - Mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

 

Kính gửi: ................................ (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)

 

1. Tên tôi là: .....................................................................................

2. Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .................. Ngày cấp: ................... Nơi cấp: ..........................

4. Địa chỉ cư trú: .........................................................................................................................

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ..........................................................................................

Tôi cam kết rằng, trong năm .......  tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại ……… (tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập) ….. nhưng ước tính tổng thu nhập không quá ……….. (*)

triệu đồng (ghi bằng chữ ........................................... ) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

, ngày tháng năm

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD:

- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.

- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

108 triệu đồng

+

3,6 triệu đồng

x

10 tháng

=

144 triệu đồng