logo
Thứ Ba, 23/07/2019

Bản khai đăng ký tên miền Việt Nam trong công ty cổ phần

Bản khai đăng ký tên miền vn trong công ty cổ phần - Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN KHAI ĐĂNG Ký TÊN MIỀN “.VN”

 

Kính gửi: ............................................... (Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”)

1. Tên miền đăng ký

(Số lượng tên miền đăng ký)

................................................

2. NĐK quản lý tên miền

.............................................................................

3. Máy chủ DNS chuyển giao

 

(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải  khai báo đầy đủ tối thiểu 02 máy chủ)

Tên DNS Primary: ...............................................

Địa chỉ IP: ...........................................................

(nếu là máy chủ tự dựng)

Tên DNS Secondary : .........................................

Địa chỉ IP: ...........................................................

(nếu là máy chủ tự dựng)

4. Chủ  thể đăng ký tên miền

Tên Chủ  thể *

Tên giao dịch Quốc tế và tên viết tắt (nếu là tổ chức)

Địa chỉ *

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Fax:

Email *

Postcode:

 

.............................................................................

.............................................................................

 

.............................................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

5. Người quản lý tên

Họ và tên *

Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài)*

Địa chỉ *

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Email *

Postcode:

 

...............................................................................

.................................................

 

...............................................................................

.................................................

................................................

.................................................

.................................................

.................................................

6. Người quản lý kỹ thuật

Họ và tên *

Địa chỉ *

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Fax

Email *

Postcode

 

...............................................................................

...............................................................................

.................................................

.................................................

.................................................

................................................

.................................................

.................................................

7. Người thanh toán

Họ và tên *

Địa chỉ *

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Fax

Email *

Postcode

 

...............................................................................

...............................................................................

.................................................

.................................................

.................................................

................................................

.................................................

.................................................

8. Người thay mặt cơ quan làm thủ tục đăng ký tên miền

Họ và tên *

Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài) *

Địa chỉ *

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Email *

Postcode

 

 

...............................................................................

.................................................

 

...............................................................................

.................................................

................................................

.................................................

.................................................

 

 

Chủ thể đăng ký tên miền cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 

......................... , ngày ......  tháng ......  năm            

 

Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)

 

(Lưu ý:

- Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc)