logo
Thứ Sáu, 09/08/2019

Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền của bên nhận chuyển nhượng trong hộ kinh doanh

Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền internet của bên nhận chuyển nhượng - Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BTTTT
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

BẢN KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÊN MIỀN INTERNET

CỦA BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

 

Kính gửi:................................................................... (tên Nhà đăng ký)

 

Đề nghị Nhà đăng ký kiểm tra và thẩm định về bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet ............................................................. với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức tiếp nhận quyền sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng:

- Tên hộ kinh doanh: ....................................................................................

- Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có)........................................................................

Mã số hộ kinh doanh: ............. do Ủy ban nhân dân huyện/quận/ thị xã ............. cấp lần đầu ngày ...............

- Họ tên chủ hộ: ...............................

- Thông tin của người được ủy quyền thay mặt hộ kinh doanh làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

* Họ và tên: ......................................................................................

* Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .................................

2. Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

3. Số điện thoại: ................................ ; địa chỉ email: .......................................................................

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp và cam kết:

- Thông tin cung cấp là hoàn toàn chính xác.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn./.   

 

Xác nhận của bên nhận chuyển nhượng

quyền sử dụng tên miền Internet

(Chủ hộ kinh doanh ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)