logo

Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TPHCM bầu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 18/2018/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
  Ngày ban hành: 05/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  -------

  Số: 18/2018/NQ-HĐND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẦU

  ----------------------

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12 NHIỆM KỲ 2016-2021

  (Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018)

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội khóa XIII về việc ly phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và hướng dẫn s 321/HD-UBTVQH14 ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về hướng dẫn một số nội dung tổ chức ly phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

  Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu ngày 05 tháng 12 năm 2018.

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu bảo đảm đúng nội dung, trình tự, thủ tục theo Luật định.

  Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

  1. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 81 phiếu chiếm 77,14%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 18 phiếu chiếm 17,14%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu chiếm 1,90%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  2. Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 86 phiếu chiếm 81,90%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 13 phiếu chiếm 12,38%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu chiếm 1,90%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  3. Ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 58 phiếu chiếm 55,24%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 37 phiếu chiếm 35,24%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 06 phiếu chiếm 5,71%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  4. Ông Trương Lâm Danh, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 65 phiếu chiếm 61,90%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 32 phiếu chiếm 30,48%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 04 phiếu chiếm 3,81%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  5. Bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 62 phiếu chiếm 59,05%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 36 phiếu chiếm 34,29%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 03 phiếu chiếm 2,86%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  6. Ông Trương Trung Kiên, Trưởng ban Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 62 phiếu chiếm 59,05%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 35 phiếu chiếm 33,33%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 04 phiếu chiếm 3,81%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  7. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 74 phiếu chiếm 70,48%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 24 phiếu chiếm 22,86%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 03 phiếu chiếm 2,86%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  8. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 68 phiếu chiếm 64,76%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 29 phiếu chiếm 27,62%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 04 phiếu chiếm 3,81%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  9. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 66 phiếu chiếm 62,86%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 30 phiếu chiếm 28,57%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Sphiếu tín nhiệm thấp 05 phiếu chiếm 4,76%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  10. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 45 phiếu chiếm 42,86%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 38 phiếu chiếm 36,19%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 18 phiếu chiếm 17,14%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  11. Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 44 phiếu chiếm 41,90%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 44 phiếu chiếm 41,90%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 13 phiếu chiếm 12,38%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  12. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 56 phiếu chiếm 53,33%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 41 phiếu chiếm 39,05%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 04 phiếu chiếm 3,81%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  13. Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố

  + Số phiếu tín nhiệm cao 38 phiếu chiếm 36,19%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 48 phiếu chiếm 45,71%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 15 phiếu chiếm 14,29%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  14. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 25 phiếu chiếm 23,81%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 61 phiếu chiếm 58,10%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 15 phiếu chiếm 14,29%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  15. Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 46 phiếu chiếm 43,81%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 49 phiếu chiếm 46,67%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 06 phiếu chiếm 5,71%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  16. Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 55 phiếu chiếm 52,38%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 40 phiếu chiếm 38,10%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 06 phiếu chiếm 5,71%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  17. Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công thương thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 34 phiếu chiếm 32,38%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 57 phiếu chiếm 54,29%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 10 phiếu chiếm 9,52%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  18. Ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 57 phiếu chiếm 54,29%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 40 phiếu chiếm 38,10%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 04 phiếu chiếm 3,81%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  19. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 39 phiếu chiếm 37,14%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 48 phiếu chiếm 45,71%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 14 phiếu chiếm 13,33%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  20. Ông Lê Đông Phong, Giám đốc Công an thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 73 phiếu chiếm 69,52%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 23 phiếu chiếm 21,9%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 04 phiếu chiếm 3,81%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  21. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc SGiáo dục và Đào tạo thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 52 phiếu chiếm 49,52%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 38 phiếu chiếm 36,19%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 11 phiếu chiếm 10,48%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  22. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc SLao động, Thương binh và Xã hội thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 31 phiếu chiếm 29,52%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 56 phiếu chiếm 53,33%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 14 phiếu chiếm 13,33%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  23. Bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Ủy viên y ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 57 phiếu chiếm 54,29%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 38 phiếu chiếm 36,19%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 06 phiếu chiếm 5,71%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  24. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 54 phiếu chiếm 51,43%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 36 phiếu chiếm 34,29%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 11 phiếu chiếm 10,48%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  25. Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 40 phiếu chiếm 38,10%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 44 phiếu chiếm 41,90%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 17 phiếu chiếm 16,19%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  26. Ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 32 phiếu chiếm 30,48%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 56 phiếu chiếm 53,33%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 13 phiếu chiếm 12,38%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  27. Ông Nguyễn Long Tuyền, Chánh Thanh tra thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 51 phiếu chiếm 48,57%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 38 phiếu chiếm 36,19%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 12 phiếu chiếm 11,43%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  28. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc SDu lịch thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 38 phiếu chiếm 36,19%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 45 phiếu chiếm 42,86%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 18 phiếu chiếm 17,14%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  29. Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 40 phiếu chiếm 38,10%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 55 phiếu chiếm 52,38%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 06 phiếu chiếm 5,71%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  30. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố:

  + Số phiếu tín nhiệm cao 43 phiếu chiếm 40,95%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm 49 phiếu chiếm 46,67%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  + Số phiếu tín nhiệm thấp 9 phiếu chiếm 8,57%/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

  Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2018./.

   

  Nơi nhận:
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Nội vụ;
  - Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
  - Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
  - Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
  - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
  - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
  - Văn phòng Thành ủy;
  - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
  - Các Sở, ban, ngành thành phố;
  - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN quận, huyện;
  - Thường trực HĐND, UBND các phường, xã, thị trấn;

  - Trung tâm Công báo thành phố;
  - Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố: CVP, PCVP;

  - Lưu: VT, (P.TH-Cẩm).

  CHỦ TỊCH   

   

   


  Nguyễn Thị Quyết Tâm

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
  Ban hành: 28/11/2014 Hiệu lực: 28/11/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, số 87/2015/QH13
  Ban hành: 20/11/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
  Ban hành: 02/10/2018 Hiệu lực: 02/10/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TPHCM bầu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh
  Số hiệu: 18/2018/NQ-HĐND
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 05/12/2018
  Hiệu lực: 05/12/2018
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới