logo

Quy định 208-QĐ/TW chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 208-QĐ/TW Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quy định Người ký: Trần Quốc Vượng
  Ngày ban hành: 08/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
 • BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  ---------

  Số: 208-QĐ/TW

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ----------

  Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

   
   

   

   

  QUY ĐỊNH

  Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy
  của trung tâm chính trị cấp huyện

  ------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII;

  - Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

  - Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

  - Căn cứ Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý,

  Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện như sau:

  Điều 1. Vị trí, chức năng

  - Trung tâm chính trị cấp huyện (trước đây là trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp uỷ cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện.

  - Trung tâm chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp uỷ.

  Điều 2. Nhiệm vụ

  1. Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

  2. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

  3. Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.

  4. Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương.

  5. Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

  6. Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp uỷ và phục vụ giảng dạy, học tập.

  7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp uỷ cấp huyện.

  Điều 3. Tổ chức bộ máy

  Trung tâm chính trị cấp huyện có đội ngũ cán bộ gồm giám đốc (trưởng ban tuyên giáo cấp uỷ cấp huyện là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện theo chế độ kiêm nhiệm), một số phó giám đốc và giảng viên chuyên trách; biên chế từ 4 đến 6 người, thuộc biên chế của các cơ quan đảng của cấp uỷ cấp huyện, do ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, tổng số dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

  Trung tâm chính trị cấp huyện được thực hiện chế độ giảng viên kiêm nhiệm để phục vụ công tác giảng dạy.

  Điều 4. Về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ

  - Trung tâm chính trị cấp huyện sử dụng con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ theo hệ thống của tổ chức đảng và theo quy định của Đảng.

  - Giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện ký và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ của các chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao; văn bằng có giá trị, là điều kiện để xếp ngạch, bậc cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

  Điều 5. Tổ chức thực hiện

  1. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, ban hành hướng dẫn về tổ chức bộ máy và biên chế của trung tâm; phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo trung tâm, quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn giảng viên, về chế độ, chính sách liên quan; hướng dẫn thống nhất mẫu và quy định tiêu chuẩn giá trị văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của trung tâm.

  2. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung đào tạo về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại trung tâm; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng khung chương trình sơ cấp lý luận chính trị giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện, bảo đảm tính liên thông, kế thừa, tránh trùng lắp giữa các chương trình đào tạo lý luận chính trị.

  3. Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn về kinh phí và việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trung tâm.

  4. Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước có liên quan trong việc công nhận, phong tặng danh hiệu nhà nước đối với giảng viên chuyên trách của trung tâm.

  5. Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ phối hợp với các trường chính trị tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về hướng dẫn chuyên môn đối với trung tâm.

  6. Cấp uỷ cấp huyện trực tiếp lãnh đạo thực hiện về nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; về tổ chức bộ máy và biên chế; về chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, học viên; về thực hiện quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng và việc đầu tư cơ sở vật chất, cấp kinh phí hoạt động cho trung tâm.

  7. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

  8. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Quy định này; kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Bí thư.

  Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư khoá X.

   

  Nơi nhận:

  - Các tỉnh uỷ, thành uỷ;

  - Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương;

  - Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương;

  - Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương;

  - Lưu: Văn phòng Trung ương Đảng.

  T/M BAN BÍ THƯ

   

   

   

   

   

   

  Trần Quốc Vượng

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quy định 208-QĐ/TW chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
  Số hiệu: 208-QĐ/TW
  Loại văn bản: Quy định
  Ngày ban hành: 08/11/2019
  Hiệu lực: 08/11/2019
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Quốc Vượng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới