logo

Quyết định 854/QĐ-BTTTT thừa nhận Phòng đo kiểm MET Laboratories, Inc. -US0109

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 854/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Hưng
  Ngày ban hành: 23/06/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  -------------------------
  Số: 854/QĐ-BTTTT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------
     Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014
   
   

  QUYẾT ĐỊNH

  V VIC THA NHN PHÒNG ĐO KIM
  ----------------------------
  ­BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
   

   

   
  Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
  Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:
  MET Laboratories, Inc. – US0109
                          Địa chỉ: 914 West Patapsco Avenue, Baltimore, MD 21230-3432 USA
  (đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.
  Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 31/01/2015.
  Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
  Nơi nhận:
  -     Như Điều 4;
  -     Bộ trưởng (để b/c);
  -     Trung tâm Thông tin (để đăng website);
  -     Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
  -     Lưu: VT, KHCN.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
   
  Đã ký
   
   
  Nguyễn Thành Hưng


  Phụ lục
  PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN
  (kèm theo Quyết định số 854/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 06 năm 2014
  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
   
   
  1. Thông tin về Phòng đo kiểm
   
  Tên phòng đo kiểm:       MET Laboratories, Inc. – US0109
  Địa chỉ:                         914 West Patapsco Avenue, Baltimore, MD 21230-3432 USA
              Người liên lạc: Mr. Rob Frier
              Điện thoại:                    +1 (410) 949-1805
              Email:                           rfrier@metlabs.com
   
  2. Phạm vi được thừa nhận
   

  TT
  Tên sản phẩm
  Quy định kỹ thuật
  1.
  Thiết bị đầu cuối
   
  1.1
  Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây
  TCVN 7189:2009
  1.2
  Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng
  TCVN 7189:2009
  1.3
  Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tốc độ truy nhập cơ bản (BRA)
  TCVN 7189:2009
  2.
  Thiết bị công nghệ thông tin
   
  2.1
  Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)
  TCVN 7189:2009
  2.2
  Máy tính xách tay (laptop and portable computer)
  TCVN 7189:2009
  2.3
  Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)
  TCVN 7189:2009
  2.4
  Thiết bị định tuyến (router)
  TCVN 7189:2009
  2.5
  Thiết bị tập trung (hub)
  TCVN 7189:2009
  2.6
  Thiết bị chuyển mạch (switch)
  TCVN 7189:2009
  2.7
  Thiết bị cổng (gateway)
  TCVN 7189:2009
  2.8
  Thiết bị cầu (bridge)
  TCVN 7189:2009
  2.9
  Thiết bị tường lửa (firewall)
  TCVN 7189:2009

   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới