logo

Tổ chức lại công ty

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thủ tục chia công ty cổ phần

Thủ tục chia công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể chia các cổ đông và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới theo quy định của pháp luật.

Thủ tục tách công ty cổ phần

Thủ tục tách công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Thủ tục sáp nhập công ty cổ phần

Thủ tục sáp nhập công ty cổ phần

Một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập