logo

Tổ chức lại công ty

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thủ tục tách công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục tách công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp trong công ty TNHH 2TV trở lên áp dụng cho trường hợp một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.