logo

Khuyến mại

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Đăng ký hoạt động khuyến mại trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký hoạt động khuyến mại trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Doanh nghiệp phải đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khu muốn thực hiện hoạt động khuyến mại.