logo

Tổ chức lại công ty

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thủ tục tách công ty TNHH một thành viên

Thủ tục tách công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới.

Thủ tục sáp nhập công ty TNHH một thành viên

Thủ tục sáp nhập công ty TNHH một thành viên

Một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập