logo
Thứ Năm, 06/12/2018

Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên doanh nghiệp)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………. (ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở - ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…)

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): . .....................................................................................................................................

 

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện với các nội dung sau:

 

1. Tên văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................     

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………....………....……..

Tên văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): .....................................................................     

 

2. Địa chỉ văn phòng đại diện:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..........................................................................................................................

Điện thoại: ........................................................................... Fax: ..............................................

Email: .................................................................................. Website: ........................................

 

3.Nội dung hoạt động:

..........................................................................

 

4. Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ........................................ Giới tính: ................

Sinh ngày: ..................... /....... /....... Dân tộc: ........................  Quốc tịch: ...............................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ...........................................................................

Ngày cấp: ...................... /....... /....... Nơi cấp: .............................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ............................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .......................................................................................................

Ngày cấp: .................... /....... /....... Ngày hết hạn: .............. /....... /....... Nơi cấp: ......................

 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..........................................................................................................................

Quốc gia: .....................................................................................................................................

 

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..........................................................................................................................

Quốc gia: .....................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ............................................

Email: .................................................................................. Website: ........................................

 

5. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………...

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………

Điện thoại: …………………………………Fax: …………………..

Email: …………………………………………………………………

2

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp văn phòng đại diện được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….

3

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc

4

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5

Tổng số lao động: ........................................

6

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):...........................

7

Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……………………………………

8

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

9

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

Tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác

 

10

Nội dung hoạt động chính: ……………..

(Chọn một trong các nội dung hoạt động liệt kê tại mục 5 dự kiến là nội dung hoạt động chính của văn phòng đại diện tại thời điểm đăng ký)

 

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)