logo
Thứ Năm, 08/08/2019

Bản khai đăng ký tên miền Việt Nam trong hộ kinh doanh

Bản khai đăng ký tên miền Việt Nam - Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN “.VN”

 

Kính gửi: ......................... (Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”)
 

1.Tên miền đăng ký

(Số lượng tên miền đăng ký)

…………………………………………………

2. NĐK quản lý tên miền

…………………………………………………

3. Máy chủ DNS chuyển giao

 

(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải khai báo đầy đủ tối thiểu 02 máy chủ)

 

Tên DNS Primary:    ……………………………

Địa chỉ IP (nếu là máy chủ tự dựng): …………      

Tên DNS Secondary : …………………………

Địa chỉ IP (nếu là máy chủ tự dựng): …………

4. Thông tin cá nhân

   Tên Chủ  thể *

   Năm sinh *

   Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài) *

   Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

   Số điện thoại *

   Email *

   Postcode:

 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Chủ thể đăng ký tên miền cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 

………., ngày…… tháng…… năm……

Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(ký và ghi rõ họ và tên)

Lưu ý: Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc

Thủ tục pháp lý sử dụng biểu mẫu này