logo
Thứ Tư, 11/07/2018

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài của công ty cổ phần

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-12 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc lập chi nhánh ở nước ngoài

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………  (ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở - ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…)

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………….............................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):       .......................................................................

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ................................................................................

 

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài như sau:

1. Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): .....

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................................

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có): ....................

2. Địa chỉ chi nhánh:

.........................................................................................................................................

Điện thoại (nếu có):............................................. Fax (nếu có): .....................................

Email (nếu có): .................................................... Website (nếu có): ..............................

3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương khác:

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ................................................................................

4. Ngành, nghề kinh doanh:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ............ Giới tính: .................................

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ..............  Quốc tịch: ..............................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân         Căn cước công dân

  Hộ chiếu                              Loại khác (ghi rõ):.........

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ..........................................................................................

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ............... Ngày hết hạn (nếu có):…../…../…..... …..

 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ...................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................................

Quốc gia: .........................................................................................................................

 

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ...................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................................

Quốc gia: .........................................................................................................................

Điện thoại (nếu có):............................................. Fax (nếu có): .....................................

Email (nếu có): .................................................... Website (nếu có): ..............................

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên) 1

______________________

1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Thủ tục pháp lý sử dụng biểu mẫu này