logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Danh mục kỹ năng quản trị mạng trang thông điện tử của doanh nghiệp tư nhân

Danh mục kỹ năng quản trị mạng trang thông điện tử - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ MẠNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Mã tham chiếu

Nội dung/ Yêu cầu cần đạt

IU13.1

Kiến thức cơ bản về trang thông tin điện tử (website), xuất bản website và các vấn đề liên quan

IU13.1.1

Các khái niệm và thuật ngữ chính

IU13.1.1.1

Hiểu khái niệm ứng dụng web. Biết phân biệt web với các dịch vụ Internet hỗ trợ khác (Ví dụ: truyền tệp, thư điện tử, nhắn tin).

IU13.1.1.2

Hiểu khái niệm máy chủ web (web server), trình duyệt (browser) và sự tương tác giữa chúng. Hiểu các khái niệm miền (domain), URL (Uniform Resource Locator), siêu liên kết, thuê máy chủ web (web hosting), bộ tìm kiếm (search engine).

IU13.1.1.3

Biết khái niệm giao thức (protocol). Phân biệt các giao thức TCP/IP, HTTP, FTP.

IU13.1.2

Xuất bản website

IU13.1.2.1

Hiểu khái niệm xuất bản trang web (webpage), website. Biết các công việc cần làm để sở hữu một website (đăng ký tên miền, chọn dịch vụ thuê máy chủ).

IU13.1.2.2

Biết các bước để xây dựng một website như hoạch định, thiết kế, cập nhật nội dung, tải lên máy chủ web, phát hành và bảo trì. Biết các nhân tố quan trọng tạo nên một website hiệu quả như hỗ trợ tìm kiếm, hỗ trợ tải nội dung.

IU13.1.2.3

Biết các kỹ thuật tối ưu hóa trình tìm kiếm trên website như siêu dữ liệu, sơ đồ cấu trúc của website và liên kết website.

IU13.1.2.4

Biết các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ tải xuống một trang web. Nhận biết các định dạng tệp âm thanh, video, đồ họa phù hợp để tối ưu hóa tốc độ tải xuống.

IU13.1.2.5

Hiểu thuật ngữ bản quyền (copyright) đối với các nội dung trên các website.

IU13.1.2.6

Hiểu cần phải tuân thủ các quy định của luật pháp nơi website được đặt đối với việc đăng tải nội dung trên website.

IU13.2

Thiết kế website

IU13.2.1

Cơ bản về HTML

IU13.2.1.1

Hiểu khái niệm HTML (HyperText Markup Language) - ngôn ngữ để viết mã nguồn của một ứng dụng web. Hiểu khái niệm thẻ đánh dấu (tag) và công dụng. Biết cú pháp của một câu lệnh HTML. Biết về Liên minh W3C (World Wide Web consortium) và các khuyến nghị phát triển HTML của W3C.

IU13.2.1.2

Biết sử dụng các thẻ đánh dấu để cấu trúc việc trình bày một trang web (

IU13.2.2

Hoạch định và thiết kế website

IU13.2.2.1

Biết quy trình và các kỹ thuật để hoạch định và thiết kế website (xác định đối tượng phục vụ chính và phân tích, đánh giá nhu cầu của đối tượng này, xây dựng các kịch bản tìm kiếm và khai thác thông tin, lập sơ đồ cấu trúc của website, sơ đồ tìm kiếm).

IU13.2.2.2

Biết sử dụng các Phần mềm ứng dụng làm website. Biết sử dụng Phần trợ giúp của Phần mềm này.

IU13.2.2.3

Biết tạo, ghi trang web, website mới tạo lên thiết bị lưu trữ, Biết cách sử dụng các trang web mẫu để tạo trang web.

IU13.2.2.4

Biết biên tập tên trang web.

IU13.2.2.5

Biết cách sử dụng trình duyệt để xem mã nguồn dạng HTML của một trang web. Biết chuyển qua lại giữa mã nguồn và trang web.

IU13.2.2.6

Hiểu cách đặt các thông số chính trong Phần mềm phát triển web như trình duyệt mặc định dùng xem trước nội dung, cách mã hóa, phông chữ mặc định. Biết các kinh nghiệm tốt khi trình bày (ví dụ: chọn phông chữ).

IU13.3

Xây dựng nội dung cho website

IU13.3.1

Văn bản, đoạn, trang

IU13.3.1.1

Biết cách nhập, biên tập, xóa văn bản.

IU13.3.1.2

Biết các cách định dạng phông chữ như tên, cỡ, đậm, nghiêng, kiểu dáng và màu.

IU13.3.1.3

Biết cách chọn một đoạn, cách đưa vào/loại bỏ các dấu ngắt đoạn, ngắt dòng.

IU13.3.1.4

Biết các cách định dạng đoạn như đặt lề, thụt dòng, đánh số, đánh dấu đầu dòng (bullet).

IU13.3.1.5

Biết cách định dạng một trang web, cách đặt lề, xử lý màu nền, ảnh nền.

IU13.3.2

Siêu liên kết

IU13.3.2.1

Hiểu khái niệm siêu liên kết (hyperlink), phân biệt siêu liên kết tuyệt đối và tương đối.

IU13.3.2.2

Biết nhập, biên tập và hủy một siêu liên kết thông thường, một siêu liên kết thư điện tử.

IU13.3.2.3

Biết cách xác định đích của siêu liên kết trên cùng cửa sổ, khác cửa sổ.

IU13.3.1.4

Biết cách thay đổi màu siêu liên kết truy cập (visited), không truy cập (unvisited), hoạt động (active).

IU13.3.1.5

Biết khái niệm và cách sử dụng neo (anchor).

IU13.3.3

Bảng

IU13.3.3.1

Biết cách đưa một bảng lên trang web, cách xóa bảng khỏi trang web.

IU13.3.3.2

Biết cách thêm, xóa tiêu đề (caption) của bảng. Biết cách thêm, xóa dòng, cột; thay đổi độ rộng cột, độ cao dòng; hợp, tách các ô của bảng.

IU13.3.3.3

Biết cách căn lề bảng theo lề trái, giữa, phải; cách thay đổi độ rộng biên của bảng; thay đổi các tham số ô.

IU13.3.3.4

Biết cách trang trí bảng: thay đổi màu nền, hình minh họa, ảnh nền của ô và toàn bảng; thêm, loại bỏ đồ họa, ảnh nền của bảng.

IU13.3.4

Ảnh, minh họa

IU13.3.4.1

Biết cách thêm vào, gỡ bỏ một ảnh trên trang web.

IU13.3.4.2

Biết cách đặt, thay đổi thuộc tính cho ảnh như kích thước, biên, căn lề.

IU13.3.5

Biểu mẫu

IU13.3.5.1

Biết cách nhập biểu mẫu (form) lên trang web.

IU13.3.5.2

Biết cách thêm, loại bỏ các trường của biểu mẫu: văn bản (text), hộp thả xuống (drop-down), hộp đánh dấu (check box), nút radio (radio button). Biết cách đặt, thay đổi đặc tính các trường trên.

IU13.3.5.3

Biết cách gửi một kết xuất biểu mẫu qua thư điện tử.

IU13.4

CSS (Cascading Style Sheets)

IU13.4.1

Khái niệm CSS

IU13.4.1.1

Hiểu khái niệm CSS, công dụng và lợi ích của CSS. Biết cách sử dụng các kiểu định dạng (style): trong dòng (inline), bên trong (internal), bên ngoài (external).

IU13.4.1.2

Hiểu cấu trúc của một quy tắc CSS và biết cách áp dụng để chọn và khai báo đặc tính, giá trị. Biết cách tạo, thay đổi quy tắc CSS: màu, nền, phông chữ.

IU13.4.1.3

Biết cách tạo, ghi một tệp CSS mới.

IU13.4.1.4

Biết cách nhúng một CSS ngoài vào trang web.

IU13.5

Tải lên máy chủ và phát hành web

IU13.5.1

Kiểm tra

IU13.5.1.1

Biết cách xác định và xử lý các liên kết bị đứt trong một website.

IU13.5.1.2

Biết cách áp dụng kiểm tra chính tả tự động; biết cách để đảm bảo sự tương thích của nội dung và trình duyệt; biết đưa các thông tin giúp theo dõi và cập nhật trang (ngày sửa đổi gần nhất, thông tin về Phần mềm dùng để mở và xem).

IU13.5.2

Phát hành

IU13.5.2.1

Hiểu tiến trình tải nội dung lên máy chủ web, tải một website xuống từ một máy chủ web.

IU13.5.2.2

Biết cách tải lên, tải xuống một website.