logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Giấy ủy quyền quản lý nội dung mạng xã hội trong doanh nghiệp tư nhân

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp quản lý nội dung mạng xã hội thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện bằng giấy ủy quyền hợp lệ.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            …, ngày … tháng … năm … 

 

GIẤY UỶ QUYỀN

Số: …….

Về việc quản lý nội dung mạng xã hội

I. Bên ủy quyền

Họ và tên

:

……………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………

 

II. Bên được ủy quyền              

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………

 

III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt bên ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung mạng xã hội ……… (tên/ tên miền của trang mạng xã hội dự định thiết lậpcho …………. (tên người hưởng trợ cấp thất nghiệp);

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi Bên ủy quyền có thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Giấy Uỷ quyền này được ký ngày … tháng … năm ….

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)