logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội trong doanh nghiệp tư nhân

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội bao gồm các thông tin của bên cung cấp mạng xã hội cùng các điều khoản quy định về chính sách, quy chế sử dụng mạng xã hội của doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

…, ngày … tháng … năm …

THOẢ THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

 

1. Quy định chung khi sử dụng mạng xã hội

1.1. Người sử dụng phải đảm bảo các thông tin cá nhân (bao gồm họ và tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ,…) mà bạn đang sử dụng và đã được cung cấp cho chúng tôi là trung thực, mới nhất, đầy đủ và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch vụ. Đồng thời bạn luôn duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.

1.2. Người sử dụng tự có trách nhiệm tự bảo vệ mật khẩu của bạn trên Mạng xã hội Chúng tôi khuyến khích bạn nên dùng mật khẩu mang tính bảo mật cao (bao gồm chữ thường, chữ hoa, chữ số và ký hiệu cho phép).

1.3. Người sử dụng đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ Dịch vụ nào của Mạng xã hội (bao gồm cả tài khoản của bạn).

1.4. Người sử dụng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ bằng các phương thức được tự động hóa (như harvesting bots, robot, gián điệp hoặc scraper) mà không có sự cho phép của chúng tôi.

1.5. Khi vào web của Mạng xã hội, người sử dụng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Mạng xã hội với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Mạng xã hội cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong điều kiện và điều khoản nêu tại thỏa thuận này, Mạng xã hội sẽ hủy tư cách thành viên trên sàn mà không cần báo trước. Những thông tin sản phẩm hiển thị trên Mạng xã hội là thông tin từ người dùng dịch vụ trên Mạng xã hội cung cấp và tương tác lẫn nhau, mà không phải do Mạng xã hội soạn thảo. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí.

1.6. Khi người sử dụng đồng ý đăng kí tư cách thành viên để truy cập sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng liên quan trên Mạng xã hội, thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Mạng xã hội phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.

1.7. Thành viên phải thông báo cho Ban quản trị Mạng xã hội biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Công ty và Mạng xã hội không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do thành viên không tuân thủ các quy định tại thỏa thuận. Trong suốt quá trình đăng ký, thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Mạng xã hội. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link được thông báo trên Mạng xã hội.

1.8. Mạng xã hội có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong thỏa thuận này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về điều khoản và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

1.9. Trước khi sử dụng Mạng xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website, người dùng và thành viên phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được qui định tại trang web, và được dẫn chiếu ví dụ như nêu tại phần Quy định chung này. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ Ban quản trị, và đội ngũ chăm sóc khách hàng của Mạng xã hội. Mục tiêu của bản thỏa thuận này là để tạo ra một hành lang chung và đề ra sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện giữa Mạng xã hội và người sử dụng.

2. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội:

Người sử dụng đồng ý và cam kết không đăng tải, trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội các nội dung bị cấm theo quy định nhà nước CHXHCN Việt Nam như sau:

2.1. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

2.2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

2.3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

2.4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

2.5. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

2.6. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Để đảm bảo hoạt động lành mạnh và thông suốt của Mạng xã hội, Ban quản trị Mạng xã hội có quyền xoá các nội dung của bạn đăng trên website, tạm dừng hoặc hủy cung cấp Dịch vụ cho của bạn mà không cần báo trước nếu chúng tôi tin rằng bạn có hành động vi phạm điều khoản.

3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

3.1. Được sử dụng dịch vụ của mạng xã hội trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

3.2. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

3.3. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

3.4. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

3.5. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội:

4.1. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

4.2. Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

4.3. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;

4.4. Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm pháp luật;

4.5. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định của pháp luật;

4.6. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5. Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

6. Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

7. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

8. Chính sách thu thập, xử lý dữ liệu thông tin cá nhân và bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

8.1. Phạm vi thu thập:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

8.2. Mục đích sử dụng thông tin:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

8.3. Thời gian lưu trữ thông tin:

...........................................................................................................................................................

8.4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

8.5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

8.6. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

9. Điều khoản sử dụng:

Thỏa thuận này được xây dựng để làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm của người sử dụng các Dịch vụ trên Mạng xã hội, và qui định các điều kiện mà người sử dụng Dịch vụ phải tuân thủ, và sẽ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trên Mạng xã hội.

 

10. Điều khoản cam kết:

-  Công ty (Tên doanh nghiệp)  ..................... , Mạng xã hội, cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Mạng xã hội cam kết tuân thủ các qui định và các điều khoản trong thỏa thuận này.

-  Mọi sự vi phạm thỏa thuận này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước (Tên doanh nghiệp) ........      và pháp luật Việt Nam.

-  Mọi thông tin, liên lạc, trao đổi, xin gửi về:

+ Doanh nghiệp: .......................................................

+ Địa chỉ: ..................................................................

+ Điện thoại: .....................................

+ Email: .....................................................................

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)