logo
Thứ Sáu, 24/05/2019

Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong doanh nghiệp tư nhân

Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ..............

......., ngày .... tháng .... năm ........

ĐƠN ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

Kính gửiCục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương

 

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................................

- Tên giao dịch (nếu có): .......................................................................................................

- Tên và chức danh người đại diện doanh nghiệp: ...............................................................

- Địa chỉ: ...............................................................................................................................

-  Điện thoại: …………………… Fax: ……………….. Email: …………………………..

- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư: …...

   Ngày cấp: ………………….. Nơi cấp: …………………………………………………..

2. Thông tin về ứng dụng

a. Tên và địa chỉ lưu trữ hoặc tải ứng dụng:

STT

Tên ứng dụng1

Địa chỉ lưu trữ hoặc tải ứng dụng2

Logo

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

b. Loại hình dịch vụ cung cấp trên ứng dụng:

□ Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

□ Dịch vụ khuyến mại trực tuyến

□ Dịch vụ đấu giá trực tuyến

□ Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ: .....................................................................................)

c. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên ứng dụng:

□ Hàng điện tử, gia dụng

□ Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng

□ Ô tô, xe máy, xe đạp

□ Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe

□ Công nghiệp, xây dựng

□ Thiết bị nội thất, ngoại thất

□ Bất động sản

□ Sách, văn phòng phẩm

□ Hoa, quà tặng, đồ chơi

□ Thực phẩm, đồ uống

□ Dịch vụ lưu trú và du lịch

□ Dịch vụ việc làm

□ Dịch vụ khác

□ Hàng hóa khác (đề nghị nêu ....)


Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan chủ quản (nếu có);

- Lưu:

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)


 

Chú  thích:

1 Ví dụ: Tên ứng dụng: Sàn giao dịch ABC

2 Ví dụ: Địa chỉ lưu trữ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sangiaodichabc