logo

Nghị quyết 03/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; danh mục dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 03/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Ngày ban hành: 03/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/12/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------
  Số: 03/NQ-HĐND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017

   
   
  --------------------
  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 4
  (Từ ngày 03/7 đến ngày 05/7/2017)
   
  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
  Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  Sau khi xem xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 23/6/2017, số 83/TTr-UBND ngày 03/7/2017 của UBND Thành phố về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; báo cáo giải trình của UBND Thành phố, ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Đô thị, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,
   
  QUYẾT NGHỊ:
   
  1. Điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích 48,86 ha; 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 14,35 ha. (Danh mục tại Biểu 01 kèm theo)
  2. Bổ sung danh mục 77 dự án thu hồi đất năm 2017, với diện tích 576,79 ha. (Danh mục tại Biểu 2A, 2B, 03 kèm theo).
  Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND Thành phthông qua, đối với dự án sử dụng vn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố được cân đối trong Nghquyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2017 của HĐND Thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bo bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2017.
  3. Bổ sung danh mục 45 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017, với diện tích là 119,3 ha. (Danh mục tại Biểu 2A, 2B, 03 kèm theo).
  2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.
  3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 03 ngày 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2017./. 
   

  Nơi nhận:
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Chính phủ;
  - Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ: TNMT, Tư pháp;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
  - TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
  - Các ban Đảng TU, VPTU;
  - VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND, VP UBND TP;
  - Các sở, ban, ngành Thành phố;
  - Đại biểu HĐND Thành phố;
  - TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
  - Cổng Giao tiếp điện tử TP;
  - Trung tâm Tin học
  - Công báo TP;
  - Lưu
  VT.
  CHỦ TỊCH


   
   
   
   
   
  Nguyễn Thị Bích Ngọc

   
  (Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố)
   

  STT
  Danh mục công trình, dự án
  Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)
  Chủ đầu tư
  Diện tích (Ha)
  Trong đó diện tích
  Vị trí
  Căn cứ đề nghị loại bỏ
  Đất trng lúa
  Thu hồi đất
  Địa danh quận
  Địa danh phường
   
  1. Long Biên
  1
  Cải tạo, sa chữa trường tiểu học Thượng Thanh
  DGD
  UBND quận
  0,90
   
  0,90
  Long Biên
  Thượng Thanh
  Tờ trình s 37/TTr-UBND ngày 28/4/2017 của UBND quận Long Biên
  2. Thch Thất
  1
  Mở rộng nghĩa trang Vai Đỏ xã Hạ Bằng
  NTD
  UBND huyện
  4,50
  4,50
  4,50
  Thạch Thất
  Hạ Bằng
  Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 5/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất
  2
  Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ Đồng Vai - Vai Kê xã Hạ bằng phục vụ GPMB khu CNC Hòa Lạc
  ONT
  UBND huyện
  12,90
   
  12,90
  Thạch Thất
  Hạ Bằng
  Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 5/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất
  3
  Dự án xử lý rơm, rạ và phế phm nông nghiệp sau thu hoạch làm thức ăn chăn nuôi (xã Canh Nậu)
  NKH
  Công ty 159
  2,40
  2,40
  2,40
  Thạch Thất
  Canh Nậu
  Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 5/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất
  4
  Xây dựng mới trạm bơm tiêu Lại thượng thay thế nhiệm vụ trạm bơm tiêu Lại Thượng 1,2
  DTL
  Sở NNPTNN
  2,72
  2,70
  2,72
  Thạch Thất
  Lại Thượng
  Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 5/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất
  5
  Cng Tiêu Nẻ Ô
  DTL
  UBND huyện
  0,02
  0,02
  0,02
  Thạch Thất
  Hạ Bằng
  Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 5/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất
  6
  Dự án TĐC của DA TB 09- BCA
  ONT
  UBND huyện
  2,00
  2,00
  2,00
  Thạch Thất
  Cần Kiệm, Kim Quan
  Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 5/5/2017 của UBND huyện Thạch Thất
  3. Thanh Trì
  1
  Trường mầm non xã Đại Áng (thôn Vĩnh Trung)
  DGD
  UBND huyện Thanh Trì
  0,83
  0,83
  0,83
  Thanh Trì
  Đại Áng
  Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện Thanh Trì
  2
  Trường mầm non xã Hữu Hòa (thôn Phú Diễn)
  DGD
  UBND huyện Thanh Trì
  0,80
  0,80
  0,80
  Thanh Trì
  Hữu Hòa
  Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện Thanh Trì
  3
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đu giá quyền sử dụng đất các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì
  DGT
  UBND huyện Thanh Trì
  0,25
  0,25
  0,25
  Thanh Trì
  Tam Hiệp
  Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện Thanh Trì
  4
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất các tha đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì
  DGT
  UBND huyện Thanh Trl
  0,39
  0,39
  0,39
  Thanh Trì
  Ngọc Hồi
  Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện Thanh Trì
  5
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì
  DGT
  UBND huyện Thanh Trì
  0,26
  0,26
  0,26
  Thanh Trì
  Tả Thanh Oai
  Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện Thanh Trì
  4. Nam Từ Liêm
  1
  Xây dựng HTKT để đu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG2 tại phường Xuân Phương
  ODT
  Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm
  0,9
   
  0,9
  Nam Từ Liêm
  Xuân Phương
  Văn bản số 914/UBND-TNMT ngày 28/4/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm
  2
  Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại khu đất ĐG 4 tại phường Xuân Phương
  ODT
  Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm
  1,50
   
  1,50
  Nam Từ Liêm
  Xuân Phương
  Văn bản số 914/UBND-TNMT ngày 28/4/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm
  3
  Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG 1 tại phường Đại Mỗ
  ODT
  Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm
  0,9
   
  0,9
  Nam Từ Liêm
  Đại Mỗ
  Văn bản số 914/UBND-TNMT ngày 28/4/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm
  4
  Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG 2 tại phường Đại Mỗ
  ODT
  Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm
  0,97
   
  0,97
  Nam Từ Liêm
  Đại Mỗ
  Văn bản số 914/UBND-TNMT ngày 28/4/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm
  5
  Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐM 2 tại phường Đại Mỗ
  ODT
  Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm
  8,7
   
  8,7
  Nam Từ Liêm
  Đại Mỗ
  Văn bản số 914/UBND-TNMT ngày 28/4/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm
  6
  Dự án Trung tâm thương mại (kêu gọi đầu tư của UBND thành phố Hà Nội)
  ODT
  Sở Kế hoạch và đầu tư
  6,00
   
  6,00
  Nam Từ Liêm
  Đại Mỗ
  Văn bản s914/UBND-TNMT ngày 28/4/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm
  5. Mỹ Đức
  1
  Khu đất tái định cư phục vụ việc di dời các hộ sử dụng đất quốc phòng tại Sân bay Miếu môn
  LUC
  UBND huyện
  0,20
  0,20
  0,20
  Mỹ Đc
  Đồng Tâm
  Tờ trình số 533/TTr-UBND ngày 4/5/2017 của UBND huyện Mỹ Đức
  6. Thanh Xuân
  1
  Cải tạo mở rộng đường Nguyễn Tuân theo quy hoạch
  DGT
  UBND quận Thanh Xuân
  1,72
   
  1,72
  Quận Thanh Xuân
  Phường Thanh Xuân Trung
  Văn bản số 573/UBND-TN&MT ngày 28/4/2017 của UBND quận Thanh Xuân

   
  (Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của Hội đng nhân dân Thành phố)
   

  TT
  Danh mục công trình dự án
  Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)
  Chủ đầu tư
  Diện tích (ha)
  Trong đó diện tích (ha)
  Vị trí
  Căn cứ quản lý
  Đất trồng lúa (rừng)
  Thu hồi đất
  Địa danh huyện
  Địa danh xã
   
  I. Bắc Từ Liêm
   
   
   
   
   
   
   
   
  1
  Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
  DVH
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Xây dựng NVH TDP Trung 5 trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm
  DVH
  UBND phường Xuân Đỉnh
  0,03
   
  0,03
  Bắc Từ Liêm
  Phường Xuân Đỉnh
  Quyết định số 5214/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
  -
  Xây dựng NVH TDP số 4 tại phường Xuân Tảo
  DVH
  UBND phường Xuân Tảo
  0,11
   
  0,11
  Bắc Từ Liêm
  Phường Xuân Tảo
  Quyết định số 5202/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
  -
  Xây dựng NVH TDP số 8 tại phường Xuân Tảo
  DVH
  UBND phường Xuân Tảo
  0,08
   
  0,08
  Bắc Từ Liêm
  Phường Xuân Tảo
  Quyết định số 5212/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
  -
  Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời kết hợp vườn hoa cây xanh phường Phúc Diễn
  DVH
  UBND phường  Phúc Diễn
  0,13
   
  0,13
  Bắc Từ Liêm
  Phường Phúc Diễn
  Quyết định số 5234/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
  -
  Xây dựng Nhà văn hóa Yên Nội 2, phường Liên Mạc
  DVH
  UBND phường Liên Mạc
  0,05
   
  0,05
  Bắc Từ Liêm
  Phường Liên Mạc
  Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
  -
  Xây dựng Nhà văn hóa TDP Hạ 11, phường Tây Tựu
  DVH
  UBND phường Tây Tựu
  0,02
   
  0,02
  Bắc Từ Liêm
  Phường Tây Tựu
  Quyết định số 4799/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND quận về việc phê duyệt dự án
  -
  Xây dựng Nhà văn hóa TDP Hạ 12, phường Tây Tựu
  DVH
  UBND phường Tây Tựu
  0,04
   
  0,04
  Bắc Từ Liêm
  Phường Tây Tựu
  Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND quận về việc phê duyệt dự án
  -
  Xây dựng Nhà văn hóa TDP 15 kết hợp điểm vui chơi, phường Tây Tựu
  DVH
  UBND phường Tây Tựu
  0,38
   
  0,38
  Bắc Từ Liêm
  Phường Tây Tựu
  Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND quận về việc phê duyệt dự án
  -
  Trung tâm VHTDTT Thượng Cát
  DVH
  Ban quản lý dự án
  1,98
  1,98
  1,98
  Bắc Từ Liêm
  Phường Tây Tựu
  QĐ số 1424/QĐ-UBND ngày 4/3/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trung tâm văn hóa - TDTT xã Thượng Cát
  -
  Xây dựng Nhà văn hóa Thượng Cát 4
  DVH
  UBND phường Thượng Cát
  0,07
   
  0,07
  Bắc Từ Liêm
  Phường Thượng Cát
  Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
  -
  Xây dựng Nhà văn hóa TDP Đông Ngạc 8 và Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm
  DVH
  UBND phường Đông Ngạc
  0,26
   
  0,26
  Bắc Từ Liêm
  Phường Đông Ngạc
  Quyết định số 5211/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án
  -
  Xây dựng điểm vui chơi Hoàng 8, Hoàng 10, Hoàng 11, Hoàng 12, Hoàng 7-9-15
  DVH
  Ban quản lý dự án
  0,10
   
  0,10
  Bắc Từ Liêm
  Phường Cổ Nhuế 1
  Quyết định số 6061/QĐ-UBND của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
  -
  Xây dựng Nhà văn hóa TDP Trù 3 và Trù 4, phường Cổ Nhuế 2
  DVH
  UBND phường Cổ Nhuế 2
  0,09
   
  0,09
  Bắc Từ Liêm
  Phường Cổ Nhuế 2
  Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
  -
  Xây dựng Nhà văn hóa TDP số 2 và số 4, phường Cổ Nhuế 2
  DVH
  UBND phường Cổ Nhuế 2
  0,03
   
  0,03
  Bắc Từ Liêm
  Phường Cổ Nhuế 2
  Quyết định số 5209/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
  -
  Xây dựng trung tâm văn hóa - thể dục thể thao phường Đức Thắng
  DVH
  Ban quản lý dự án quận
  0,22
   
  0,22
  Bắc Từ Liêm
  Phường Đức Thắng
  Quyết định số 4967/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc đầu tư dự án
  -
  Xây dựng trung tâm văn hóa - thể dục thể thao phường Phúc Diễn
  DVH
  Ban quản lý dự án quận
  0,74
   
  0,74
  Bắc Từ Liêm
  Phường Phúc Diễn
  Quyết định số 4972/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc đầu tư dự án
  -
  Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời, kết hợp vườn hoa cây xanh TDP
  DVH
  UBND phường  Phú Diễn
  0,19
   
  0,19
  Bắc Từ Liêm
  Phường Phú Diễn
  Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm
  -
  Trạm y tế phường Phú Diễn
  DYT
  UBND phường  Phú Diễn
  0,20
   
  0,20
  Bắc Từ Liêm
  Phường Phú Diễn
  Ngày 11/01/2016, UBND Thành phố có Quyết định số 79/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trạm y tế phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm
  -
  Xây dựng kè và cải tạo môi trường ao Đình Trung Tựu, phường Tây Tựu
  DCC
  UBND phường  Tây Tựu
  0,129
   
  0,129
  Bắc Từ Liêm
  Phường Tây Tựu
  Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
  -
  Xây dựng kè, hệ thống thoát nước kết hợp điểm vui chơi ao Vườn Cau tổ dân phố 1, ao Hồ Láng tổ dân phố 2, phường Tây Tựu
  DCC
  UBND phường Tây Tựu
  0,84
   
  0,84
  Bắc Từ Liêm
  Phường Tây Tựu
  Quyết định số 5224/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
  -
  Xây dựng kè, hệ thống thoát nước kết hợp điểm vui chơi TDP Phú Diễn
  DTL
  UBND phường  Phú Diễn
  0,45
   
  0,45
  Bắc Từ Liêm
  Phường Phú Diễn
  Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án
  -
  Cải tạo thoát nước sông Pheo, quận Bắc Từ Liêm
  DTL
  Ban QLDA DTXD Công trình nông nghiệp và PTNT
  7,48
  0,532
  7,48
  Bắc Từ Liêm
  Các phường Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Cổ Nhuế 2
  Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư
   
  Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc
  DTL
  Ban QLDA DTXD Công trình nông nghiệp và PTNT
  42,4115
   
  42,4115
  Bắc Từ Liêm
  Cổ Nhuế 2, Liên Mạc
  Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND Thành phố phê duyệt dự án
  2. Ba Vì
   
  Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Dự án Xây dựng đường hành lang chân đê tuyến hữu Đà và hữu Hồng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
  DTL
  S Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội
  4,00
  2,00
  4,00
  Ba Vì
  Phú Phương, Phú Châu, Tây Đằng, Chu Minh, Đông Quang, Cam Thượng
  QĐ 5076/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND thành ph Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 1123/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND huyện Ba Vì vviệc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường GPMB
  -
  Dự án Xây dựng Trụ s Kho bc Nhà nước Ba Vì, Hà Nội
  TSC
  Kho bạc Nhà nước thành ph Hà Ni
  0,42
  0,42
  0,42
  Huyện Ba Vì
  Thị trn Tây Đng
  Quyết định số: 4352/QĐ-KBNN, ngày 12/10/2016 của Kho bc Nhà nước vviệc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 1292/QĐ-UBND, ngày 01/8/2016 của UBND huyện Ba Vì vviệc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 Trụ sKBNN Ba Vì;
  -
  Trung tâm văn hóa thể thao huyện Ba Vì
  DTT
  UBND huyn Ba Vì
  7,20
  6,00
  7,20
  Ba Vì
  TT Tây Đng
  QĐ số 679/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyn Ba Vì về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
  3. Cầu Giấy
  1
  Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D26 thuộc phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy
  DHT
  UBND quận Cầu Giấy
  1,20
   
  1,20
  Cầu Giấy
  Dịch Vng Hậu, Yên Hòa
  Quyết định số 3864/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND qun Cầu Giấy về việc phê duyệt dự án đầu tư
  -
  Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D28 thuộc phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy
  DHT
  UBND quận Cầu Giấy
  0,53
   
  0,53
  Cầu Giấy
  Dịch Vọng
  Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND qun Cầu Giấy về việc phê duyệt dự án đầu tư
  -
  Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D30 thuộc phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy
  DHT
  UBND quận Cầu Giấy
  0,2824
   
  0,2824
  Cầu Giấy
  Dịch Vọng, Yên Hòa
  Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND qun Cầu Giấy về việc phê duyệt dự án đầu tư
  -
  Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D32 thuộc phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy
  DHT
  UBND qun Cu Giấy
  0,8655
   
  0,87
  Cầu Giấy
  Dch Vọng, Yên Hòa
  Quyết định số 3874/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND qun Cầu Giấy về việc phê duyệt dự án đầu tư
  -
  Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D34 thuộc phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy
  DHT
  UBND quận Cầu Giy
  1,0536
   
  1,0536
  Cu Giấy
  Yên Hòa
  Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND quận Cu Giy về việc phê duyệt dự án đầu tư
  -
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phía Đông và phía Nam tòa nhà N07 khu di dân giải phóng mặt bằng phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy
  DHT
  UBND quận Cầu Giấy
  0,1483
   
  0,1483
  Cầu Giấy
  Dch Vng
  Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND quận Cầu Giấy về việc cho phép chuẩn bị đầu tư
  -
  Xây dựng đường Trn Đăng Ninh kéo dài
  DHT
  UBND quận Cầu Giấy
  0,81
   
  0,81
  Cầu Giấy
  Dịch Vọng
  Quyết định số 7468/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư
  -
  Xây dựng nhà Bia tưởng niệm liệt sĩ phường Quan Hoa
  DSH
  UBND qun Cu Giấy
  0,2445
   
  0,2445
  Cầu Giấy
  Quan Hoa
  Quyết định s1687/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND quận Cầu Giấy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
  -
  Xây dựng nhà họp DF phường Dịch Vọng
  DSH
  UBND quận Cầu Giấy
  0,023
   
  0,023
  Cầu Giấy
  Dch Vọng
  Quyết định s 1060/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 ca UBND quận Cầu Giấy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND quận Cầu Giấy về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo
  -
  Nhà họp, sân chơi tổ dân phố số 8 phường Quan Hoa
  DSH
  UBND qun Cầu Giấy
  0,047
   
  0,047
  Cầu Giấy
  Quan Hoa
  Quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND quận Cầu Giấy về việc pho phép chuẩn bị đầu tư; 2163/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND quận Cầu Giấy về việc giao ban quản lý dự án quận Cầu Giấy thực hiện công tác GPMB; 2843/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND quận Cầu Giấy phê duyệt điều chỉnh tên dự án
  4. Chương Mỹ
  1
  Khu đấu giá QSD đất khu cạnh Trạm biến thế thôn Phú Bến 1 thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng 15 điểm đấu giá QSD đất xã Thụy Hương
  ONT
  UBND huyện Chương Mỹ
  0,07
   
  0,07
  Huyện Chương Mỹ
  Xã Thụy Hương
  Quyết định số 3382a/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; QĐ số 5823/QĐ-UBND ngày
  21/7/2016 của UBND huyện Chương Mỹ V/v phê duyệt thiết kế BVTC-DT điều chỉnh hạng mục công trình
  2
  Đường phân luồng giao thông kết hợp cứng hóa mặt đê máng 7 huyện Chương Mỹ (đoạn từ Thụy Hương - Hoàng Diệu)
  DGT
  UBND huyện Chương Mỹ
  1,50
  1,30
  1,50
  Huyện Chương Mỹ
  Thụy Hương, Lam Đin, Hoàng Diu
  QĐ số 9338/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
  5. Đan Phượng
  1
  Các dự án HTXH:
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Trường THCS Thượng M
  DGD
  UBND huyn
  0,12
  0,12
  0,12
  Đan Phượng
  Thượng Mỗ
  Quyết định số 5297/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường THCS Thượng Mỗ
  -
  Dự án xây dựng trường THCS xã Đồng Tháp
  DGD
  UBND huyn
  0,35
  0,35
  0,35
  Đan Phượng
  Xã Đng Tháp
  Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng số 919/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 của UBND huyện Đan Phượng; Quyết định số 6389/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định 6017/QĐ-UBND của UBND huyện Đan Phượng ngày 12/12/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
  -
  Dự án mở rộng nhà văn hóa thôn Bãi Thụy
  BHK
  UBND xã
  0,05
  0,05
  0,05
  Đan Phượng
  Xã Đng Tháp
  Quyết định 6363/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định 6445/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng vviệc phê duyệt báo cáo kinh tế kthuật
  6. Đông Anh
  1
  Các dự án HTXH, trụ sở:
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Xây dựng trung tâm mầm non xã Xuân Canh
  DTS
  Ban qun lý dự án đu tư xây dựng Huyện
  0,76
  0,76
  0,76
  Đông Anh
  Xuân Canh
  Quyết định 3407/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm mầm non xã Xuân Canh
  -
  Xây dựng trung tâm mầm non xã Kim Chung
  DTS
  Ban qun lý dự án đầu tư xây dựng Huyện
  0,95
  0,95
  0,95
  Đông Anh
  Kim Chung
  Quyết định 3280/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm mầm non xã Kim Chung
  -
  Xây dựng trung tâm mầm non thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê
  DTS
  Ban qun lý dự án đầu tư xây dựng Huyn
  0,80
  0,58
  0,80
  Đông Anh
  Nguyên Khê
  Quyết định 3923/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 về việc phê duyệt dự án đu tư Xây dựng Trung tâm mầm non thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê
  -
  Xây dựng trụ sở Kho bạc nhà nước Đông Anh - Hà Nội
  DTS
  Kho bạc nhà nước Hà Nội
  0,50
  0,50
  0,50
  Đông Anh
  Tiên Dương
  Quyết định 3158/QĐ-BTC ngày 18/12/2013 của bộ Tài chính về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở, cơ sở đào tạo hệ thống Kho bạc nhà nước giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 189/QĐ-BTC về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khởi công giai đoạn 2016- 2020 thuộc hệ thống Kho bạc nhà nước và văn bản số 5655/QHKT-GTĐĐ (P3) ngày 29/9/2016 của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội về việc thỏa thuận địa điểm quy hoạch dự án Xây dựng trụ sở Kho bạc nhà nước Đông Anh - Hà Nội
  2
  Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đất dv:
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X3 thôn Khê Nữ, Nguyên Khê để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB
  DHT
  UBND huyn Đông Anh
  1,30
  1,17
  1,30
  Đông Anh
  Nguyên Khê
  Quyết định 3890/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án Đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X3 thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB
  -
  Xây dựng HTKT khu đất kẹt X1 Sơn Du; X2 xóm Ngô Khê Nữ; X3 và X4 xóm Đường Khê Nữ; X5 thôn Cán Khê; X6 thôn Lâm Tiên xã Nguyên Khê để đấu giá QSD đất
  DHT
  UBND xã Nguyên Khê
  2,14
   
  2,14
  Đông Anh
  Nguyên Khê
  Các quyết định phê duyệt dự án của UBND huyện Đông Anh: Quyết định 4301/QĐ-UBND ngày 03/11/2013; Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 03/12/2013; Quyết định 5297/QĐ-UBND ngày 30/11/2016; Quyết định 5293/QĐ-UBND ngày 30/11/2016; Quyết định 5294/QĐ-UBND ngày 30/11/2016; Quyết định 5296/QĐ-UBND ngày 30/11/2016
  7. Đống Đa
  1
  Chỉnh trang tuyến phố Tôn Đức Thắng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hè đường, cây xanh, chiếu sáng, tuyến phố thí điểm về trật tự và văn minh đô thị
  DHT
  Ban qun lý dự án đầu tư xây dựng qun Đống Đa
  0,004
   
  0,004
  Quận Đống Đa
  Phường Hàng Bột, Quốc T Giám, Cát Linh
  Quyết định số 4853/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 15/4/2017 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình
  8. Gia Lâm
  1
  Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: Trung Mầu 1, 2, 3, 4, 5; xã Trung Mầu
  DGT
  Ban QLDA đầu tư xây dựng huyn Gia Lâm
  0,97
   
  0,97
  Gia Lâm
  Xã Trung Mầu
  Quyết định số 9306/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt BCKTKT chương trình
  -
  Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Thịnh Liên, xã Trung Mầu
  DGT
  Ban QLDA đầu tư xây dựng huyn Gia Lâm
  1,08
   
  1,08
  Gia Lâm
  Xã Trung Mu
  Quyết định số 9307/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Gia Lâm vviệc phê duyệt BCKTKT công trình
  -
  Xây dựng trường Mầm non Phù Đổng, huyện Gia Lâm
  DGD
  Ban QLDA đầu tư xây dựng huyn Gia Lâm
  0,15
  0,15
  0,15
  Gia Lâm 3
  Xã Phù Đổng
  Quyết định số 7611/QĐ-UBND ngày 06/09/2016 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư; Đã được PD QH TMB 1/500
  -
  Xây dựng nhà văn hóa các thôn; Yên Khê, Yên Thường, Quy Mông, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm
  DVH
  Ban QLDA đầu tư xây dựng
  0,21
   
  0,21
  Gia Lâm
  Xã Yên Thường
  Quyết định số 7862/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 phê duyt chủ trương đầu tư; Đã phê duyt quy hoạch Tổng mt bng
  -
  Xây dựng Nhà văn hóa tại các xã Cổ Bi (thôn Cam, thôn Vàng); xã Kim Sơn (thôn Linh Quy Đông, tổ dân phố đường 181); xã Lệ Chi (thôn Chi Nam); xã Yên Viên (thôn Yên Viên); xã Kiêu Kỵ (thôn Trung Dương)
  DVH
  Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm
  2,61
  1,34
  2,61
  Gia Lâm
  Xã C Bi
  UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 5070/QĐ-UBND ngày 09/6/2016; Quyết định số 8762/QĐ-UBND ngày 18/10/2016; Quyết định số 11470/QĐ-UBND ngày 26/12/2016; Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 20/02/2017
  2
  Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  GPMB, san nền sơ bộ phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu X2 xã Đình Xuyên
  ONT
  UBND Huyn
  1,30
  1,30
  1,30
  Gia Lâm
  Thôn Tế Xuyên, Xã Đình Xuyên
  Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; UBND Huyện chấp thuận bản vẽ Quy hoạch TMB ngày 25/4/2017;
  -
  GPMB, san nền sơ bộ phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu X3 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường
  ONT
  UBND Huyện
  2,70
  2,70
  2,70
  Gia Lâm
  Thôn Trùng Quán, Xã Yên Thường
  Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; UBND huyện chấp thuận bản vẽ Quy hoạch TMB ngày 25/4/2017;
  -
  GPMB, san nền sơ bộ phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu X4 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường
  ONT
  UBND Huyn
  2,60
  2,60
  2,60
  Gia Lâm
  Thôn Trùng Quán, Xã Yên Thường
  Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; UBND Huyện chấp thuận bản vẽ Quy hoạch TMB ngày 25/4/2017;
  -
  GPMB, san nền sơ bộ phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu X5 thôn Quy Mông, xã Yên Thường
  ONT
  UBND Huyện
  2,60
  2,60
  2,60
  Gia Lâm
  Thôn Quy Mông, Xã Yên Thường
  Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; UBND Huyện chấp thuận bản vẽ Quy hoạch TMB ngày 25/4/2017;
  -
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Kim Lan
  ONT
  Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm
  1,05
   
  1,05
  Gia Lâm
  Thôn 1, thôn 3, thôn 4, thôn 6, thôn 7, thôn 8, xã Kim Lan
  Quyết định 9299/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 phê duyt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Đã phê duyt quy hoạch Tổng mặt bng 1/500
  -
  Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt thôn Vàng, khu Hồ Voi xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm
  ONT
  Ban QLDA đầu tư xây dng huyện Gia Lâm
  0,36
   
  0,36
  Gia Lâm
  Thôn Vàng, khu H Voi Xã C Bi, huyn Gia Lâm.
  Quyết định số 4861/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt BCKTKT; Đã phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500
  -
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí TQ5, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm
  ODT
  UBND huyn Gia Lâm
  18,73
   
  18,03
  Gia Lâm
  Thị trấn Trâu Quỳ
  QĐ số 1345/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND Huyện v/v PD QHCT 1/500;
  Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư;
  9. Hà Đông
  1
  Xây dựng các công trình htầng xã hội:
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Hội trường họp dân khu Hà Trì 3, phường Hà Cầu
  DSH
  UBND phường Hà Cu
  0,04
   
  0,04
   
  Phường Hà Cầu
  QĐ 3409/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đang trình phê duyệt dự án.
  Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND quận Hà Đông ngày 5/8/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công (2016-2020) của Quận Hà Đông
  -
  Nhà họp dân tổ 2, 4, 6 phường Phú La
  DSH
  UBND phường Phú La
  0,06
   
  0,06
   
  Phường Phú La
  Văn bn số 1475/UBND-TCKH ngày 8/9/2011 của UBND quận Hà Đông vviệc chp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án hội trường họp dân TDP 2 phường Phú La
  Văn bn số 844/UBND-TCKH ngày 21/6/2011 của UBND quận Hà Đông vviệc chp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án hội trường họp dân TDP 4 phường Phú La
  Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 27/10/2012 của UBND phường Phú La về việc phê duyệt KT xây dựng công trình: Hội trường họp dân TDP 4 phường Phú La.
  Quyết đinh số 1369/UBND-TCKH ngày 29/8/2011 của UBND quận Hà Đông về việc chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án: Hội trường họp dân tổ 6 phường Phú La
  Bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 do Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội xác định ngày 17/5/2012 của hội trường họp dân TDP 6.
  -
  Tổ dân phố số 2
  DSH
  UBND phường
  0,01
   
  0,01
   
  Yết Kiêu
  Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 133/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND phường Yết Kiêu
  -
  Tổ dân phố số 5
  DSH
  UBND phường
  0,015
   
  0,015
   
  Yết Kiêu
  Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 142/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND phường Yết Kiêu
  10. Hoàng Mai
  1
  Trường mầm non Lĩnh Nam
  DGD
  UBND quận Hoàng Mai
  0,68
  0,68
  0,68
  Hoàng Mai
  Lĩnh Nam
  - Quyết định số 8732/QĐ-UBND của UBND quận Hoàng Mai phê duyệt dự án đầu tư.
  - Văn bản số 1495/QHKT-TMB-PAKT(P7) ngày 30/3/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng.
  11. Hoài Đức
  1
  Xây dựng hạ tầng Kỹ thuật:
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Đường dọc kênh Đan Hoài và san nền khu đất đồn Công an xã Dương Liễu
  DGT
  Ban QLDA
  0,50
  0,05
  0,50
  Hoài Đúc
  Dương Liễu
  Quyết định số 6519/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND huyện Hoài Đức vviệc phê duyệt BC KTKT xây dựng công trình
  -
  Đường Lại Yên - An Khánh (đoạn cầu khum cầu đìa sáo phần bổ sung)
  DGT
  Ban QLDA
  0,055
   
  0,055
  Hoài Đức
  Lại Yên
  Quyết định số 5843/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 20/10/2016 về vic duyệt dự án
  -
  Đường ĐH06
  DGT
  Ban QLDA
  2,06
  1,22
  2,06
  Hoài Đức
  Đức Giang
  Quyết đnh s 10389/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
  -
  Xây dựng tuyến đường ĐH 04 giai đoạn I (đoạn Dương Liễu - Cát Quế)
  DGT
  BQLDA
  0,30
   
  0,30
  Hoài Đức
  Yên Sở
  Quyết định số 5670/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình
   
  -
  Xây dựng tuyến đường ĐH.04 (giai đoạn II)
  DGT
  BQLDA
  3,38
  2,85
  3,38
  Hoài Đc
  Yên Sở - Đắc S-Tin Yên
  Quyết định số 9523/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 vviệc duyệt chủ trương đầu tư công trình
  12. Long Biên
  1
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất:
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Giải phóng mặt bằng, xây dựng HTKT ô đất quy hoạch C2-3/P3 phường Gia Thụy
  DGT
  UBND Quận
  0,73
   
  0,73
  Long Bình
  Gia Thụy
  Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình
  -
  GPMB, xây dựng HTKT để quản lý theo quy hoạch ô đất H.1/CC3 phường Bồ Đề
  TMD
  UBND Qun
  0,06
   
  0,06
  Long Biên
  BĐ
  Quyết định số 6720/QĐ-UBND ngày 29/9/16 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư
  -
  GPMB, xây dựng HTKT để quản lý theo QH ô đất H.1/CQ1, H.1/LX1 phường Bồ Đề
  ODT
  UBND Qun
  0,60
   
  0,60
  Long Biên
  BĐ
  Quyết định số 6719/QĐ-UBND ngày 29/9/16 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư
  -
  Hoàn chnh hạ tầng kỹ thut, GPMB các ô quy hoạch B4/CL4, B4/CL3 và B4/NO1 phụ cận tuyến đường 40m, 17,5m, 13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất phường Thượng Thanh
  ODT
  UBND quận
  2,50
   
  2,50
  Long Biên
  Thượng Thanh
  Quyết định số 7620/QĐ-UBND ngày 28/10/16 của UBND qun Long Biên vviệc phê duyt dự án đầu tư
  -
  Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch C.10/CQ1 phụ cận tuyến đường từ Ngô Gia Tự đến Trung tâm thương mại Savico, đường QH 13,5m phường Việt Hưng
  TSC
  UBND qun
  0,50
   
  0,50
  Long Biên 5
  Việt Hưng
  Quyết định số 7607/QĐ-UBND ngày 28/10/16 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư
  -
  Nhà tập kết rác, trạm ép rác, điểm thu gom rác trên địa bàn Quận.
  DRA
  UBND quận
  0,39
   
  0,39
  Long Biên
  các phường
  Các Quyết định phê duyệt dự án số 7618/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; số 7619/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Long Biên.
  13. Mê Linh
  1
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại 27 điểm
  ONT
  UBND huyện Mê Linh
  5,346
  1,98
  5,346
  Mê Linh
  Văn Khê, Tiến Thnh, Tam Đng, Mê Linh, Chu Phan, Vạn Yên, Tiến Thng, Thch Đà, Thanh Lâm, Quang Minh, Chi Đông
  Quyết định số 4964/QĐ-UBND, 4968/QĐ-UBND, 4966/QĐ-UBND, 4961/QĐ-UBND, 4918/QĐ-UBND, 4970/QĐ-UBND, 4962/QĐ-UBND, 4965/QĐ-UBND, 4963/QĐ-UBND 4967/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyt Báo cáo kinh tế kỹ thut xây dựng công trình;
  Quyết định số 2403/QĐ-UBND, 2404/QĐ-UBND, 2402/QĐ-UBND, ngày 07/7/2016 2333/QĐ-UBND ngày 01/7/2016, 4985/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND huyn Mê Linh v vic phê duyt chủ trương đu tư dự án; Quyết định số 1390/QĐ-UBND, 1391/QĐ-UBND, 1392/QĐ-UBND, 1393/QĐ-UBND, 1394/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND huyện Mê Linh vviệc phê duyệt địa điểm và Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án
  2
  Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Dự án: Xây dựng tuyến đường t khu trung tâm hành chính huyn Mê Linh đến Trung tâm văn hóa thể thao huyện Mê Linh (Giai đoạn 1)
  DGT
  UBND huyện Mê Linh
  9,00
   
  9,00
  Mê Linh
  Đại Tinh, Văn Khê
  Quyết đnh số 936/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 6081/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND huyện Mê Linh phê duyt dự án đầu tư
  -
  Xây dựng và cải tạo trường Mầm Non Liên Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh;
  DGD
  Ban Qun lý dự án ĐTXD huyện Mê Linh
  0,50
   
  0,50
  Mê Linh
  Liên Mạc
  Quyết định số 4349/QĐ-UBND ngày 16/9/2016; số 4761/QĐ-UBND ngày 17/10/2016; s 4993/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Mê Linh; 
  -
  Xây dựng Trường Mầm non Tam Đồng, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh (Khu trung tâm tại thôn Văn Lôi);
  DGD
  Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Mê Linh
  0,70
   
  0,70
  Mê Linh
  Tam Đng
  Quyết đnh s 4996/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; số 4758/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND huyện Mê Linh;
  14. Mỹ Đức
  1
  Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Đường trục phát triển phía bắc huyện Mỹ Đức từ TL 419 xã An Mỹ đi Tuy Lai đến TL 429 xã Đồng Tâm (GĐ2)
  LUC+O
  NT
  UBND huyện
  0,12
  0,12
  0,12
  Mỹ Đc
  Xã Tuy Lai
  Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của  UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt dự án Đường trục phát triển phía bắc huyện Mỹ Đức từ TL 419 xã An Mỹ đi Tuy Lai đến TL 429 xã Đồng Tâm (GĐ2)
  -
  Cải tạo nâng cấp đường liên xã từ xã Thượng Lâm đi xã Tuy Lai huyện Mỹ Đức
  LUC+O
  NT
  UBND huyện
  0,18
  0,1
  0,18
  Mỹ Đức
  Xã Tuy Lai
  Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND huyện Mỹ Đc về việc phê duyệt dự án Cải tạo nâng cấp đường liên xã từ xã Thượng Lâm đi xã Tuy Lai huyện Mỹ Đức
  -
  Nâng cấp cải tạo đường giao thông trục huyện từ xã Phúc Lâm đến xã Đồng Tâm và Thượng Lâm (Đoạn nối từ TL 419 đến TL 429) huyện Mỹ Đức
  LUC+O
  NT
  UBND huyện
  0,19
  0,12
  0,19
  Mỹ Đức
  Xã Phúc m + xã Đồng Tâm
  Quyết định s2194/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt dự án Nâng cấp cải tạo đường giao thông trục huyện từ xã Phúc Lâm đến xã Đồng Tâm và Thượng Lâm (Đoạn nối từ TL 419 đến TL 429)
  -
  Cải tạo nâng cấp đường giao thông liên xã Phùng Xá đi Phù Lưu Tế huyện Mỹ Đức (Giai đoạn 1; Từ cầu Phùng Xá đến khu trung tâm xã Phùng Xá)
  DGT
  UBND huyện
  0,18
  0,12
  0,18
  Mỹ Đc
  Xã Phùng Xá
  Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND huyện Mỹ Đc v phê duyệt dự án
  -
  Xây dựng Chợ trung tâm xã Phúc Lâm
  DCH
  UBND xã
  1,70
  1,70
  1,70
  Mỹ Đc
  Xã Phúc Lâm
  Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND huyện Mỹ Đc vphê duyệt dự án: Chợ trung tâm xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức
  15. Nam Từ Liêm
  1
  Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Trường Mầm non Xuân Phương
  DGD
  UBND quận Nam T Liêm
  1,117
   
  1,117
  Nam Từ Liêm
  Xuân Phương
  Quyết định phê duyệt dự án số 3250/QĐ-UBND ngày 30/10/2014; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 được UBND quận Nam Từ Liêm về chấp thuận ngày 18/10/2014
  -
  Trụ sở Phường Phương Canh
  TCS
  UBND qun Nam Từ Liêm
  0,4032
   
  0,4032
  Nam T Liêm
  Xuân Phương
  Quyết định phê duyệt dự án số 7053/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Văn bản số 1808/UBND-QLĐT ngày 18/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về chấp thuận Tổng mặt bằng
  -
  Xây dựng các NVH TDP trên địa bàn các phường
  DSH
  Ban QLDA qun, UBND các phường
  2,20
   
  2,20
  Nam Từ Liêm
  Các phường
  4191/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Bản vẽ tổng mặt bằng 1/500 được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt
  -
  Xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đi đường Lê Đức Thọ
  DGT
  Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm
  9,60
   
  9,60
  Nam Từ Liêm
  Mỹ Đình 2
  4962/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND qun Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Chỉ giới đường đỏ. Biên bản bàn giao mốc giới
  -
  Xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì
  DGT
  Ban qun lý dự án qun Nam T Liêm
  2,30
   
  2,30
  Nam T Liêm
  M Trì
  4963/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND qun Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Chỉ giới đường đỏ. Biên bản bàn giao mốc giới
  -
  Đường Lương Thế Vinh kéo dài
  DGT
  TT quỹ đt thành ph Hà Nội
  0,57
   
  0,57
  Nam Từ Liêm
  M Trì
  Quyết định 6534/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của UBND thành phố về phê duyệt dự án. Chỉ giới đường đỏ. Chỉ giới đường đỏ. Biên bản bàn giao mốc giới
  -
  Tuyến đường T1 rộng 13,5m thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu công viên - Hồ điều hòa phía Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch
  DGT
  Trung tâm phát triển quỹ đất qun Nam Từ Lm
  1,60
   
  1,60
  Nam Từ Liêm
  Mỹ Đình 2
  Văn bản số 8013/STNMT-QHKHSDĐ ngày 16/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tuyến đường T1 rộng 13,5m thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu công viên - Hồ điều hòa phía Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch theo hợp đồng BT tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy và phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Quy hoạch chi tiết 1/500. Chỉ giới đường đỏ; Biên bản xác định mốc giới
  16. Phúc Thọ
  1
  Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Đường nối quốc lộ 32 vào các xã Thọ Lộc, Võng Xuyên, Phương Độ lên Đê Hữu Hồng
  CCC
  Ban QLDA ĐTXD huyện
  3,00
  3,00
  3,00
  Phúc Thọ
  Thọ Lộc, Võng Xuyên
  QĐ số 1819a/QĐ-UBND ngày 26/7/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án (đi được bố trí vốn năm 2017 là 15 tỷ đồng)
  -
  Nâng cấp tuyến đê Hữu Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội (đoạn từ LM 2+300 đến KM 8+800 đê Văn Cốc huyện Phúc Thọ, huyện Đan Phượng)
  CCC
  Sở Nông nghiệp và PTNT
  0,93
   
  0,93
  Phúc Thọ
  Văn Phúc, Vân Nam, Xuân Phú,
  QĐ số 494/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND thành phố Hà Nội v/v phê duyệt dự án ( đã được bố trí vốn năm 2017 là 128 tỷ đồng)
  -
  Trường mầm non trung tâm xã Tam Hiệp
  DSN
  Ban QLDA ĐTXD huyện
  0,72
   
  0,72
  Phúc Thọ
  Tam Hiệp
  QĐ số 2645/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án, QĐ số 796a/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND huyện v/v chấp thuận QH tổng mặt bằng (đã được bố trí vốn năm 2017 là 15 tỷ đồng)
  -
  Xây dựng vườn hoa, cây xanh, gắn biển tại địa điểm lưu niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc tại công trường đắp đê Ngọc Tảo, xã Hiệp Thuận
  CCC
  Ban QLDA ĐTXD huyện
  1,50
  1,50
  1,50
  Phúc Th
  Tam Hiệp - Hiệp Thun
  QĐ s 4889/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư (đã được bố trí vốn năm 2017 là 5 tỷ đồng) (UBND huyện cam kết hoàn thành các TTHC trong năm 2017)
  2
  Xây dựng HTKT Đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt khu Hương Nam xã Xuân Phú
  ODT
  Ban QLDA H tng đấu giá QSDĐ các điểm xen kẹt
  0,49
  0,49
  0,49
  Phúc Thọ
  Xuân Phú
  QĐ số 4978/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án; QĐ 4771a/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND huyện v/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng (đã được bố trí vốn năm 2017)
  17. Quốc Oai
  1
  Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Đầu tư xây dựng ĐT 421B (đoạn Thạch Thán - Xuân Mai (Km 5 +196-Km 17) và tuyến nhánh Km10+921-km12+945
  DGT
  BQLDAĐTXD huyện
  9,7
  6,9
  9,7
  Quốc Oai
  Thch Thán, Ngọc Mỹ, Cấn Hữu, Đông Yên, Nghĩa Hương và thị trn Xuân Mai - huyện Chương Mỹ
  Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Hà Tây V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 421B (ĐT81 cũ), đoạn Thạch Thán đến Xuân Mai (Km5+196 đến Km17)
  -
  Hồ chứa nước Đồng Bồ, xã Đông Xuân, Quốc Oai
  DTL
  BQLDAĐTXD huyện
  3,40
  0,40
  3,40
  Quốc Oai
  Xã Đông Xuân
  Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 V/v phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Đồng Bồ
  -
  Trạm Bơm tiêu Đông Yên
  DTL
  BQLDAĐTXD huyện
  2,50
  1,40
  2,50
  Quốc Oai
  Xã Đông Yên
  Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt dự án và Quyết định số 79/QĐ-KH&ĐT ngày 04/5/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư
  -
  Trường THCS Thạch Thán
  DGD
  BQLDAĐTXD huyện
  1,80
  1,80
  1,80
  Quc Oai
  Xã Thch Thán
  QĐ số 7153/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND TP V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án;
  -
  Trường THCS Thị trấn Quốc Oai
  DGD
  BQLDAĐTXD huyện
  0,40
   
  0,40
  Quc Oai
  Thị trn Quốc Oai
  QĐ số 7639/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
  -
  Trường THCS Cộng Hòa
  DGD
  BQLDAĐTXD huyện
  0,40
   
  0,40
  Quốc Oai
  Xã Cộng Hòa
  QĐ số 7638/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
  -
  Tu bổ, tôn tạo Lăng mộ lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Trực xã Hòa Thạch
  DCC
  BQLDAĐTXD huyện
  0,150
   
  0,150
  Quc Oai
  Hòa Thạch
  QĐ số 7633a/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện V/v phê duyệt BC KTKT
  -
  Trường tiểu học Đông Yên (điểm trường Trại cầu)
  DGD
  BQLDAĐTXD huyện
  0,900
   
  0,900
  Quốc Oai
  Xã Đồng Yên
  QĐ s 7690/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND huyện V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
  -
  Trường mầm non Đồng Quang (điểm trường Đồng Lư)
  DGD
  BQLDAĐTXD huyện
  0,600
   
  0,600
  Quốc Oai
  Xã Đồng Quang
  QĐ số 7632/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
  18. Sóc Sơn
  1
  Các công trình, dự án hạ tng kỹ thuật, h tng xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại khu Cống Xóm, thôn Chợ Nga
  ONT
  CN PTQĐ Sóc Sơn
  0,32
   
  0,32
  Sóc Sơn
  Thanh Xuân
  QĐ số 5763/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017
  -
  Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại Khu Đồng Sau, thôn Thạch Lỗi
  ONT
  CN PTQĐ Sóc Sơn
  0,49
  0,1
  0,49
  c Sơn
  Thanh Xuân
  QĐ số 5765/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017
  -
  Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại khu Chăn Nuôi, thôn Cốc Lương, xã Tân Hưng
  ONT
  CN PTQĐ Sóc Sơn
  0,25
  0,15
  0,25
  Sóc Sơn
  Tân Hưng
  QĐ số 5760/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017
  -
  Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại khu Giếng Đồng, thôn Xuân Dục, xã Tân Minh
  ONT
  CN PTQĐ Sóc Sơn
  0,45
  0,45
  0,45
  Sóc Sơn
  xã Tân Minh
  QĐ số 7257/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Sóc Sơn; QĐ số 5758/QĐ-UBND ngày 31/10/2016, QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017
  -
  Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại Xứ đồng Gò Trai, thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa
  ONT
  CN PTQĐ Sóc Sơn
  0,49
  0,49
  0,49
  Sóc Sơn
  Đc Hòa
  QĐ số 5764/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017
  -
  Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại Xứ đồng Cầu Lò, thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa
  ONT
  CN PTQĐ Sóc Sơn
  0,49
  0,49
  0,49
  Sóc Sơn
  Đc Hòa
  QĐ số 5762/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017
  -
  Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn
  ONT
  CN PTQĐ Sóc Sơn
  0,40
  0,35
  0,40
  Sóc Sơn
  thị trấn Sóc Sơn
  QĐ số 1629/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án; QĐ số 7264/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách huyện Sóc Sơn năm 2017
  -
  Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại khu thùng Đồng Vạn, thông Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn
  ONT
  CN PTQĐ Sóc Sơn
  0,48
  0,4
  0,48
  c Sơn
  xã Việt Long
  Quyết định số 6820/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
  -
  Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại khu sau Làng, tổ 2, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn
  ONT
  CN PTQĐ Sóc Sơn
  0,45
   
  0,45
  c Sơn
  thị trn Sóc Sơn
  Quyết định số 6820/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; QĐ số 7109/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án
  -
  Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ để đấu giá QSD đất tại thôn Ninh Kiều, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn
  ONT
  CN PTQĐ Sóc Sơn
  0,50
   
  0,50
  Sóc Sơn
  Thanh Xuân
  Quyết định số 6820/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
  -
  Dự án cải tạo, nâng cấp Trường THCS Bắc Phú
  DGD
  Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn
  0,12
   
  0,12
  Sóc Sơn
  Xã Bắc Phú
  Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kỹ thuật dự án Cải tạo nâng cấp trường THCS Bắc Phú; Quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500
  19. Sơn Tây
  1
  Trường Tiểu học khu B xã Cổ Đông
  DKV
  UBND TX
  1,00
  1,00
  1,00
  TX. Sơn Tây
  X. Cổ Đông
  Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án; Quyết định 1775/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc phê duyệt dự án
  2
  Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng Trung Sơn Trầm
  ODT
  UBND TX
  0,49
  0,34
  0,49
  TX. Sơn Tây
  Khu Đng Cng (t 8). phường Trung Sơn Trm
  Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thị xã Sơn Tây, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng HTKT khu đấu giá đất xen kẹt Đồng Cồng
  20. Tây H
  1
  Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Xây dựng tuyến đường Đặng Mai Thai
  DGT
  Ban QLDA ĐTXD
  6,50
   
  6,50
  Tây Hồ
  Quảng An
  Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố số 190/TB ngày 17/6/2016 về việc Thống nhất việc đầu tư xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai, Xuân Diệu; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ
  -
  Cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu
  DGT
  Ban QLDA ĐTXD
  2,56
   
  2,56
  Tây Hồ
  Quảng An, T Liên
  Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố số 190/TB ngày 17/6/2016 về việc Thống nhất việc đầu tư xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai, Xuân Diệu; Văn bản số 1670/UBND-ĐT ngày 11/4/2017 về việc thực hiện chuẩn…….
  -
  Cải tạo môi trường Hồ Tứ Liên
  DTL
  Ban QLDA ĐTXD
  2,7387
   
  2,7387
  Tây H
  Tứ Liên, Qung An
  Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND quận Tây Hồ về việc giao chủ đầu tư thực hiện Dự án cải tạo môi trường Hồ Tứ Liên; Biên bản bào giao mốc; Bản vẽ QH-TMB dự án.
  -
  Xây dựng tuyến đường ngõ 52 Tô Ngọc Vân phường Quảng An
  DGT
  Ban QLDA ĐTXD
  0,3511
   
  0,3511
  Tây H
  Quảng An
  Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản vẽ ranh giới thu hồi đất theo chỉ giới được UBND quận Tây Hồ chấp thuận.
  -
  Xây dựng tuyến đường ngõ 72 Thụy Khuê
  DGT
  Ban QLDA ĐTXD
  0,10
   
  0,10
  Tây Hồ
  Thụy Khuê
  Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ.
  -
  XD HTKT xung quanh các hồ nhỏ (Hồ đầm bẩy - Hồ Quảng Bá)
  DTL
  Ban QLDA ĐTXD
  1,7427
   
  1,7427
  Tây Hồ
  Nht Tân, Qung An
  Quyết định số 1209/QĐ-TTg ngày 04/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng HTKT xung quanh Hồ Tây, quận Tây Hồ (có mục Xây dựng hệ thống kè ven hồ Tây và các hồ nhỏ liên quan trong đó có Hồ Quảng Bá); Thông báo số 128/TB-UBND ngày 06/4/2011 của UBND quận Tây Hồ về việc thông báo thu hồi đất thực hiện dự án XD HTKT kè hồ Quảng Bá (gói thầu số 23) phường Quảng An và Nhật Tân; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ kè hồ Quảng Bá.
  -
  Xây dựng tuyến đường B = 17,5m đoạn từ cầu Nhật Tân - đến phía đông cầu Thăng Long
  DGT
  Ban QLDA ĐTXD
  5,25
   
  5,25
  Tây Hồ
  Phú Thượng
  Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường B=17,5m đoạn từ cầu Nhật Tân, đến phía đông cầu Thăng Long, Biên bản bàn giao mốc theo quy định
  -
  Dự án cải tạo môi trường VS KDC xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê (dốc La Pho - Cống đỗ);
  DTL
   
  0,59
   
  0,59
   
  Thụy Khuê
  Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 03/2/2009 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư Cải tạo môi trường vệ sinh KDC xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê - đoạn từ dốc Lapho đến Cống đỗ)
  -
  Cải tạo môi trường Hồ Tứ Liên
  DHT
  Ban QLDA ĐTXD
  2,00
   
  2,00
   
  Qung An
  Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND quận Tây Hồ về việc giao chủ đầu tư thực hiện Dự án ci tạo môi trường Hồ T Liên; Biên bn bàn giao mc; Bản vẽ QH-TMB dự án.
  -
  Xây dựng trường THCS và trường Tiểu học Tứ Liên
  DGD
  Ban QLDA ĐTXD
  2,12
   
  2,12
  Tây H
  Tứ Liên
  Văn bản số 3982/QHKT-P2 về việc chấp thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học và THCS Tứ Liên; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng được sở QKHT phê duyệt tháng 4/2017.
  -
  Xây dựng nhà sinh hoạt khu dân cư số 1;
  DVH
  Ban QLDA ĐTXD
  0,11
   
  0,11
  Tây H
  Nhật Tân
  Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 828/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND quận Tây Hồ
  2
  Chùa Tảo sách
  TIN
  Ban QLDA ĐTXD
  0,0544
   
  0,0544
  Tây Hồ
  Nht Tân
  Quyết định phê duyệt dự án BTHT và TĐC theo quy hoạch dự án Cắm mốc và GPMB di chuyển hộ dân ra khỏi khu vực 1 của chùa Tảo Sách, Nhật Tân, Tây Hồ; bản vẽ Quy hoạch TMB dự án
  3
  Dự án đấu giá, đấu thầu, tái định cư:
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Xây dựng nhà TĐC X1 Phú Thượng; Xây dựng khu TĐC Xuân La phục vụ xây dựng khu đô thị mới Tây Hồ Tây.
   
  ODT
  Ban QLDA ĐTXD; Chi nhánh PT Quỹ đất Tây H
  5,80
   
  5,80
  Tây Hồ
  Phú Thượng, Xuân La
  Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng khi di dân tái định cư GPMB điểm X1 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng;
  Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ GPMB các dự án do BQL đầu tư và XD Khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư; Thông báo số 55/TB-UBND về việc thu hồi thực hiện dự án XD khu TĐC Xuân La phục vụ XD khu đô thị mới Tây Hồ Tây, phường Xuân La, quận Tây Hồ.
  -
  Dự án xây dựng công trình công cộng có tính chất kinh doanh tại Ao Thùy Dương, phường Quảng An
  DKD
  Ban QLDA DTXD
  0,4375
   
  0,4375
  Tây H
  Quảng An
  Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh nội dung ghi tại khoản 2, điều 1 Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 7/6/1999 của UBND Thành phố có giao UBND quận Tây Hồ thực hiện công tác GPMB dự án; Biên bản bàn giao mốc; Bản vẽ ranh giới có xác nhận của UBND quận Tây Hồ và chỉ lệnh của Sở TNMT.
  4
  Dự án nhà ở, đất ở cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước tại 1C-106, Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ
  ODT
  Văn phòng Trung ương Đảng
  1,60
   
  1,60
  Tây H
  Quảng An
  Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 913-QĐ/VPTW ngày 13/12/2016 của Ban chấp hành Văn phòng trung ương Đảng
  21. Thạch Tht
  1
  Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Xây dựng nhà văn hóa thôn thị trấn Liên Quan (Cải tạo, sửa chữa NVH thôn Hà Tân, xây dựng NVH thôn Chi Quan 1, xây dựng NVH thôn Phú Thứ
  ĐVH
  UBND huyện
  1,00
  1,00
  1,00
  Thạch Thất
  TT Liên Quan
  Quyết định số 10854/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo KTKT Cải tạo, sửa chữa NVH thôn Hà Tân, xây dựng NVH thôn Chi Quan 1, xây dựng NVH thôn Phú Thứ
  -
  Nhà văn hóa thôn thôn 6, thôn 7 xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất
  ĐVH
  UBND huyện
  1,00
  1,00
  1,00
  Thạch Thất
  xã Phùng Xá
  Quyết định số 10173/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo KTKT
  -
  Hội trường UBND xã Canh Nậu
  ĐHT
  UBND huyện
  1,00
  1,00
  1,00
  Thạch  Thất
  xã Canh Nu
  Quyết định số 10847/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thch Thất về việc phê duyệt báo cáo KTKT
  -
  Xây dựng điểm chợ nông thôn xã Kim Quan; điểm chợ xã Lại Thượng; chợ trung tâm xã Phùng Xá
  DCH
  UBND xã Kim Quan
  0,95
  0,95
  0,95
  Thạch Thất
  Kim Quan, Li Thượng, Phùng Xá
  Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 31/3/2016, 10880/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, 10263/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND huyện Thạch Tht v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án
  -
  Đường trục TT xã Thạch Xá (từ ĐT 419 - trung tâm xã Thạch Xá)
  DGT
  UBND huyn
  6,20
  6,20
  6,20
  Thạch Tht
  xã Thch Xá
  Quyết định s10873/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án
  -
  Đường từ ĐT 419 - Cần Kiệm - Kim Quan - ĐT 420 (Đoạn từ ĐT 419 - Tân Xã di ĐT 420), huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
  DGT
  UBND huyện
  4,00
  3,20
  4,00
  Thạch Thất
  Kim Quan, Cần Kiệm
  Quyết định số 10819/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
  2
  Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang xã Chàng Sơn; Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Hữu Bằng
  NTD
  UBND xã Chàng Sơn
  0,75
  0,75
  0,75
  Thạch Tht
  Chàng Sơn, Hữu Bằng
  Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 06/5/2016; 10864/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án
  22. Thanh Oai
  1
  Các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
  -
  Xây dựng Chợ Dân sinh thtrấn Kim Bài
  DCH
  UBND huyện Thanh Oai
  0,36
  0,36
  0,36
  Thanh Oai
  TT Kim Bài
  Văn bản số 4718/UBND-CT ngày 27/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định 547/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 về việc phê duyệt đầu tư xây dựng Chợ Dân sinh Kim Bài và Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng công trình;
  -
  Trường Mầm non xã Thanh Cao
  DGD
  UBND huyện Thanh Oai
  0,08
  0,08
  0,08
  Thanh Oai
  Thanh Cao
  Quyết định 3931/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thanh Oai về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
  -
  Trường Mầm non xã Thanh Văn
  DGD
  UBND huyện Thanh Oai
  0,63
  0,63
  0,63
  Thanh Oai
  Thanh Văn
  Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
  -
  Trường Mầm non trung tâm xã Thanh Mai
  DGD
  UBND huyện Thanh Oai
  0,60
   
  0,60
  Thanh Oai