logo

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 02/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Phong
  Ngày ban hành: 16/01/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/01/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  ---------------

  Số: 02/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn
  Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024

  ----------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;

  Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

  Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ngày 15 tháng 01 năm 2020 về thông qua Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024;

  Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 11186/TTr- STNMT-KTĐ ngày 24 tháng 12 năm 2019 và Công văn số 416/STNMT-KTĐ ngày 15 tháng 01 năm 2020; ý kiến của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tại Công văn số 845/MTTQ-BTT ngày 20 tháng 12 năm 2019; ý kiến thẩm định của Hội đồng Thẩm định Bảng giá đất thành phố tại Thông báo số 292/TB-HĐTĐBGĐ ngày 24 tháng 12 năm 2019; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 7525/STP-VB ngày 23 tháng 12 năm 2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2020. Quyết định này thay thế Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng;

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

  - Thường trực Thành ủy;

  - Thường trực HĐND thành phố;

  - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;

  - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;

  - TTUB: CT các PCT;

  - Các Ban HĐND thành phố;

  - VPUB: các PCVP;

  - Phòng ĐT, DA, KT, VX, TH (5);

  - Trung tâm Công báo;

  - Lưu: VT, (ĐT/Tr) H.20

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thành Phong

   
   

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  ---------------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

   

   

   

  QUY ĐỊNH

  Về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND
  ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

  -----------------

  Chương I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Quy định này quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  2. Bảng giá đất này được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

  a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

  b) Tính thuế sử dụng đất;

  c) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

  d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

  đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

  e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

  g) Bảng giá đất này là căn cứ để xác định giá cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

  h) Tính tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao quy định tại Điều 12 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định bảng giá đất, định giá đất cụ thể.

  2. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

  3. Người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

   

  Chương II. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

   

  Điều 3. Đối với đất nông nghiệp

  1. Phân khu vực và vị trí đất:

  a) Khu vực: đất nông nghiệp được phân thành ba (03) khu vực:

  - Khu vực I: thuộc địa bàn các quận;

  - Khu vực II: thuộc địa bàn các huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi;

  - Khu vực III: địa bàn huyện Cần Giờ.

  b) Vị trí:

  - Đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản: Chia làm ba (03) vị trí:

  + Vị trí 1: tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 200m;

  + Vị trí 2: không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m;

  + Vị trí 3: các vị trí còn lại.

  - Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:

  + Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;

  + Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi 400m;

  + Vị trí 3: các vị trí còn lại.

  2. Bảng giá các loại đất nông nghiệp:

  a) Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác (Bảng 1):

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Khu vực I

  Khu vực II

  Khu vực III

  Vị trí 1

  250.000

  200.000

  160.000

  Vị trí 2

  200.000

  160.000

  128.000

  Vị trí 3

  160.000

  128.000

  102.400

   

  b) Bảng giá đất trồng cây lâu năm (Bảng 2):

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Khu vực I

  Khu vực II

  Khu vực III

  Vị trí 1

  300.000

  240.000

  192.000

  Vị trí 2

  240.000

  192.000

  153.600

  Vị trí 3

  192.000

  153.600

  122.900

   

  c) Bảng giá đất rừng sản xuất (Bảng 3):

   

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Đơn giá

  Vị trí 1

  190.000

  Vị trí 2

  152.000

  Vị trí 3

  121.600

   

  * Đối với đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tính bằng 80% giá đất rừng sản xuất.

  d) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản (Bảng 4):

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Khu vực I

  Khu vực II

  Khu vực III

  Vị trí 1

  250.000

  200.000

  160.000

  Vị trí 2

  200.000

  160.000

  128.000

  Vị trí 3

  160.000

  128.000

  102.400

   

  đ) Bảng giá đất làm muối (Bảng 5):

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Đơn giá

  Vị trí 1

  135.000

  Vị trí 2

  108.000

  Vị trí 3

  86.400

   

  e) Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường được tính bằng 150% đất nông nghiệp cùng khu vực của cùng loại đất.

  Điều 4. Đối với đất phi nông nghiệp.

  1. Phân loại đô thị:

  a) Đối với 19 quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì áp dụng khung giá đất của đô thị đặc biệt theo quy định của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất.

  b) Đối với thị trấn của 05 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì áp dụng theo khung giá đất của đô thị loại V.

  c) Đối với các xã thuộc 05 huyện áp dụng theo khung giá đất của xã đồng bằng.

  2. Phân loại vị trí:

  a) Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất.

  b) Các vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm:

  - Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1.

  - Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2.

  - Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.

  Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo bản đồ địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí.

  Khi áp dụng quy định trên thì giá đất thuộc đô thị đặc biệt tại vị trí không mặt tiền đường không được thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.

  3. Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp.

  a) Bảng giá đất ở:

  - Giá đất ở của vị trí 1: Phụ lục Bảng 6 đính kèm.

  b) Đất thương mại, dịch vụ:

  - Giá đất: tính bằng 80% giá đất ở liền kề (theo phụ lục Bảng 6 và các vị trí theo Khoản 2 Điều này).

  - Giá đất không được thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm trong khu dân cư cùng khu vực.

  c) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp:

  - Giá đất: tính bằng 60% giá đất ở liền kề (theo phụ lục Bảng 6 và các vị trí theo Khoản 2 Điều này).

  - Giá đất không đuợc thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm trong khu dân cư cùng khu vực.

  d) Đất nghĩa trang, nghĩa địa (tập trung): tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

  đ) Đất giáo dục, y tế: tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

  e) Đất tôn giáo: tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

  g) Đối với đất trong Khu Công nghệ cao: tính theo mặt bằng giá đất ở, sau đó quy định bảng giá các loại đất trong Khu Công nghệ cao như sau:

  - Đất với đất thương mại, dịch vụ: tính bằng 80% giá đất ở: Phụ lục Bảng 7 đính kèm.

  - Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ: tính bằng 60% giá đất ở: Phụ lục Bảng 8 đính kèm.

  h) Các loại đất phi nông nghiệp còn lại: căn cứ vào phương pháp định giá, so sánh các loại đất liền kề để quy định mức giá đất.

  Điều 5. Đối với các loại đất khác

  1. Các loại đất nông nghiệp khác:

  Giá đất nông nghiệp khác được tính bằng giá của loại đất nông nghiệp liền kề. Trường hợp không có giá của loại đất nông nghiệp liền kề thì tính bằng giá của loại đất nông nghiệp trước khi chuyển sang loại đất nông nghiệp khác.

  2. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản:

  a) Sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản: tính bằng 100 % giá đất nuôi trồng thủy sản.

  b) Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: tính bằng 50% giá loại đất phi nông nghiệp liền kề cùng loại đất.

  c) Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản: giá đất được xác định trên diện tích từng loại đất cụ thể. Trường hợp không xác định được diện tích từng loại thì tính theo loại đất sử dụng chính.

  3. Đối với đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng:

  Tính bằng 80% giá đất rừng sản xuất.

  4. Đối với đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa vào sử dụng thì căn cứ phương pháp định giá đất và giá của loại đất cùng mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất tại khu vực lân cận để xác định mức giá.

  Điều 6. Về thời hạn sử dụng đất đối với các loại đất sử dụng có thời hạn

  Quy định về thời hạn sử dụng đất đối với các loại đất thương mại, dịch vụ; Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ là 50 năm, trường hợp đối với dự án có quy định thời hạn sử dụng đất trên 50 năm thì số năm vượt quy định (50 năm) được tính theo quy tắc tam xuất, nhưng không vượt quá giá đất ở tại cùng vị trí.

   

  Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 7. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố, các sở - ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm triển khai thi hành quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn hoặc quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và kịp thời./.

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

   

   

   

  Nguyễn Thành Phong

   

  BẢNG 6

  BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 1

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND
  ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  STT

  TÊN ĐƯỜNG

  ĐOẠN ĐƯỜNG

  GIÁ

  TỪ

  ĐẾN

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  ALEXANDRE DE RHODES

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  92.400

  2

  BÀ LÊ CHÂN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  32.600

  3

  BÙI THỊ XUÂN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  59.800

  4

  BÙI VIỆN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  52.800

  5

  CALMETTE

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  57.800

  6

  CAO BÁ NHẠ

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  33.900

  7

  CAO BÁ QUÁT

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  46.200

  8

  CHU MẠNH TRINH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  52.800

  9

  CÁCH MẠNG THÁNG 8

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  66.000

  10

  CỐNG QUỲNH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  58.100

  11

  CÔ BẮC

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  35.500

  12

  CÔ GIANG

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  35.600

  13

  CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  115.900

  14

  CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH

   

   

  96.800

  15

  CÔNG XÃ PARIS

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  96.800

  16

  CÂY ĐIỆP

  TRỌN ĐUỪNG

   

  21.400

  17

  ĐINH CÔNG TRÁNG

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  32.600

  18

  ĐINH TIÊN HOÀNG

  LÊ DUẨN

  ĐIỆN BIÊN PHỦ

  36.400

  ĐIỆN BIÊN PHỦ

  VÕ THỊ SÁU

  45.200

  VÕ THỊ SÁU

  CẦU BÔNG

  35.000

  19

  ĐIỆN BIÊN PHỦ

  CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ

  ĐINH TIÊN HOÀNG

  35.000

  ĐINH TIÊN HOÀNG

  HAI BÀ TRƯNG

  45.500

  20

  ĐẶNG DUNG

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  32.000

  21

  ĐẶNG THỊ NHU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  56.700

  22

  ĐẶNG TRẦN CÔN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  37.400

  23

  ĐẶNG TẤT

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  32.000

  24

  ĐỀ THÁM

  VÕ VĂN KIỆT

  TRẦN HƯNG ĐẠO

  30.300

  24

  ĐỀ THÁM

  TRẦN HƯNG ĐẠO

  PHẠM NGŨ LÃO

  36.500

  25

  ĐỒNG KHỞI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  162.000

  26

  ĐỖ QUANG ĐẦU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  39.600

  27

  ĐÔNG DU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  88.000

  28

  HAI BÀ TRƯNG

  BẾN BẠCH ĐẰNG

  NGUYỄN THỊ MINH KHAI

  96.800

  NGUYỄN THỊ MINH KHAI

  VÕ THỊ SÁU

  65.600

  VÕ THỊ SÁU

  NGÃ 3

  TRẰN QUANG KHẢI

  72.700

  NGÃ 3

  TRẦN QUANG KHẢI

  CẦU KIỆU

  58.200

  29

  HOÀ MỸ

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  22.100

  30

  HUYỀN QUANG

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  24.600

  31

  HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  44.000

  32

  HUỲNH THÚC KHÁNG

  NGUYỄN HUỆ

  NAM KỲ KHỞI NGHĨA

  92.400

  NAM KỲ KHỞI NGHĨA

  QUÁCH THỊ TRANG

  70.000

  33

  HUỲNH KHƯƠNG NINH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  26.300

  34

  HÀM NGHI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  101.200

  35

  HÀN THUYÊN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  92.400

  36

  HẢI TRIỀU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  86.000

  37

  HOÀNG SA

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  26.400

  38

  HỒ HUẤN NGHIỆP

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  92.400

  39

  HỒ HẢO HỚN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  30.200

  40

  HỒ TÙNG MẬU

  VÕ VĂN KIỆT

  HÀM NGHI

  41.300

  HÀM NGHI

  TÔN THẤT THIỆP

  68.900

  41

  KÝ CON

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  58.200

  42

  LÝ TỰ TRỌNG

  NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG

  HAI BÀ TRƯNG

  101.200

  HAI BÀ TRƯNG

  TÔN ĐỨC THẮNG

  78.500

  43

  LÝ VĂN PHỨC

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  28.100

  44

  LƯƠNG HỮU KHÁNH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  38.800

  45

  LÊ ANH XUÂN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  66.000

  46

  LÊ CÔNG KIỀU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  46.600

  47

  LÊ DUẨN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  110.000

  48

  LÊ LAI

  CHỢ BẾN THÀNH

  NGUYỄN THỊ NGHĨA

  88.000

  NGUYỄN THỊ NGHĨA

  NGUYỄN TRÃI

  79.200

  49

  LÊ LỢI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  162.000

  50

  LÊ THÁNH TÔN

  PHẠM HỒNG THÁI

  HAI BÀ TRƯNG

  115.900

  HAI BÀ TRƯNG

  TÔN ĐỨC THẮNG

  110.000

  51

  LÊ THỊ HỒNG GẤM

  NGUYỄN THÁI HỌC

  CALMETTE

  48.400

  CALMETTE

  PHÓ ĐỨC CHÍNH

  59.400

  52

  LÊ THỊ RIÊNG

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  66.000

  53

  LƯU VĂN LANG

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  83.600

  54

  LÊ VĂN HƯU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  57.200

  55

  MAI THỊ LỰU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  40.600

  56

  MÃ LỘ

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  25.400

  57

  MẠC THỊ BƯỞI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  88.000

  58

  MẠC ĐĨNH CHI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  59.400

  59

  NGUYỄN THỊ MINH KHAI

  CẦU THỊ NGHÈ

  HAI BÀ TRƯNG

  61.400

  HAI BÀ TRƯNG

  CỒNG QUỲNH

  77.000

  CỐNG QUỲNH

  NGÃ SÁU

  NGUYỄN VĂN CỪ

  66.000

  60

  NAM KỲ KHỞI NGHĨA

  VÕ VĂN KIỆT

  HÀM NGHI

  79.200

  HÀM NGHI

  NGUYỄN THỊ MINH KHAI

  75.600

  61

  NGUYỄN AN NINH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  79.200

  62

  NGUYỄN CẢNH CHÂN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  44.800

  63

  NGUYỄN CÔNG TRỨ

  NGUYỄN THÁI HỌC

  PHÓ ĐỨC CHÍNH

  57.200

  PHÓ ĐỨC CHÍNH

  HỒ TÙNG MẬU

  73.000

  64

  NGUYỄN CƯ TRINH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  57.500

  65

  NGUYỄN DU

  CÁCH MẠNG THÁNG 8

  NAM KỲ KHỞI NGHĨA

  57.200

  NAM KỲ KHỞI NGHĨA

  HAI BÀ TRƯNG

  66.000

  HAI BÀ TRƯNG

  TÔN ĐỨC THẮNG

  57.200

  66

  NGUYỄN HUY TỰ

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  35.100

  67

  NGUYỄN HUỆ

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  162.000

  68

  NGUYỄN VĂN BÌNH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  57.200

  69

  NGUYỄN VĂN NGUYỄN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  25.400

  70

  NGUYỄN HỮU CẦU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  34.100

  71

  NGUYỄN KHẮC NHU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  37.000

  72

  NGUYỄN PHI KHANH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  25.400

  73

  NAM QUỐC CANG

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  44.000

  74

  NGUYỄN SIÊU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  46.200

  75

  NGUYỄN THIỆP

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  74.800

  76

  NGUYỄN THÁI BÌNH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  57.100

  77

  NGUYỄN THÁI HỌC

  TRẦN HƯNG ĐẠO

  PHẠM NGŨ LÃO

  61.600

  ĐOẠN CÒN LẠI

   

  48.400

  78

  NGUYỄN THÀNH Ý

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  32.200

  79

  NGUYỄN THỊ NGHĨA

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  61.600

  80

  NGUYỄN TRUNG NGẠN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  37.000

  81

  NGUYỄN TRUNG TRỰC

  LÊ LỢI

  LÊ THÁNH TÔN

  82.200

  LÊ THÁNH TÔN

  NGUYỄN DU

  77.000

  82

  NGUYỄN TRÃI

  NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG

  CỐNG QUỲNH

  88.000

  CỐNG QUỲNH

  NGUYỄN VĂN CỪ

  66.000

  83

  NGUYỄN VĂN CHIÊM

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  66.000

  84

  NGUYỄN VĂN CỪ

  VÕ VĂN KIỆT

  TRẦN HƯNG ĐẠO

  33.600

  TRẦN HƯNG ĐẠO

  NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ

  42.700

  85

  NGUYỄN VĂN GIAI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  44.000

  86

  NGUYỄN VĂN THỦ

  HAI BÀ TRƯNG

  MẠC ĐĨNH CHI

  48.400

  MẠC ĐĨNH CHI

  HOÀNG SA

  44.000

  87

  NGUYỄN VĂN TRÁNG

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  44.000

  88

  NGUYỄN VĂN NGHĨA

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  32.300

  89

  NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

  HAI BÀ TRƯNG

  NGUYỄN BỈNH KHIÊM

  66.000

  NGUYỄN BỈNH KHIÊM

  HOÀNG SA

  45.000

  90

  NGUYỄN BỈNH KHIÊM

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  48.800

  91

  NGÔ VĂN NĂM

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  47.700

  92

  NGÔ ĐỨC KẾ

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  88.000

  93

  PASTEUR

  NGUYỄN THỊ MINH KHAI

  HÀM NGHI

  79.500

  HÀM NGHI

  VÕ VĂN KIỆT

  69.600

  94

  PHAN BỘI CHÂU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  88.000

  95

  PHAN CHÂU TRINH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  88.000

  96

  PHAN KẾ BÍNH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  37.300

  97

  PHAN LIÊM

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  33.800

  98

  PHAN NGỮ

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  33.000

  99

  PHAN TÔN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  33.000

  100

  PHAN VĂN TRƯỜNG

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  35.200

  101

  PHAN VĂN ĐẠT

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  57.200

  102

  PHẠM HỒNG THÁI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  83.600

  103

  PHẠM NGỌC THẠCH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  65.000

  104

  PHẠM NGŨ LÃO

  PHÓ ĐỨC CHÍNH

  NGUYỄN THỊ NGHĨA

  51.200

  NGUYỄN THỊ NGHĨA

  NGUYỄN TRÃI

  70.400

  105

  PHẠM VIẾT CHÁNH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  44.000

  106

  PHÓ ĐỨC CHÍNH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  63.200

  107

  PHÙNG KHẮC KHOAN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  38.400

  108

  SƯƠNG NGUYỆT ÁNH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  77.000

  109

  THI SÁCH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  57.200

  110

  THÁI VĂN LUNG

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  79.700

  111

  THẠCH THỊ THANH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  35.200

  112

  THỦ KHOA HUÂN

  NGUYỄN DU

  LÝ TỰ TRỌNG

  88.000

  LÝ TỰ TRỌNG

  LÊ THÁNH TÔN

  88.000

  113

  TRẦN CAO VÂN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  63.200

  114

  TRẦN DOÃN KHANH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  33.000

  115

  TRẦN HƯNG ĐẠO

  QUÁCH THỊ TRANG

  NGUYỄN THÁI HỌC

  68.900

  NGUYỄN THÁI HỌC

  NGUYỄN KHẮC NHU

  76.000

  NGUYỄN KHẮC NHU

  NGUYỄN VĂN CỪ

  58.700

  116

  TRẦN KHÁNH DƯ

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  32.000

  117

  TRẦN KHẮC CHÂN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  32.000

  118

  TRẦN NHẬT DUẬT

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  32.000

  119

  TRẦN QUANG KHẢI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  38.700

  120

  TRẦN QUÝ KHOÁCH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  33.400

  121

  TRẦN ĐÌNH XU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  31.200

  122

  TRỊNH VĂN CẤN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  37.400

  123

  TRƯƠNG HÁN SIÊU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  19.500

  124

  TRƯƠNG ĐỊNH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  88.000

  125

  TÔN THẤT THIỆP

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  68.200

  126

  TÔN THẤT TÙNG

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  63.200

  127

  TÔN THẤT ĐẠM

  TÔN THẤT THIỆP

  HÀM NGHI

  79.200

  HÀM NGHI

  VÕ VĂN KIỆT

  63.200

  128

  TÔN ĐỨC THẮNG

  LÊ DUẨN

  CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH

  89.300

  CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH

  CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH

  105.600

  129

  VÕ VĂN KIỆT

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  36.800

  130

  VÕ THỊ SÁU

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  56.000

  131

  YERSIN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  63.800

  132

  NGUYỄN HỮU CẢNH

  TÔN ĐỨC THẮNG

  NGUYỄN BỈNH KHIÊM

  79.200

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

   

  BẢNG GIÁ 6

  BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 2

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND
  ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

   

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

  STT

  TÊN ĐƯỜNG

  ĐOẠN ĐƯỜNG

  GIÁ

  TỪ

  ĐẾN

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  TRẦN NÃO

  XA LỘ HÀ NỘI

  LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  22.000

  LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  CUỐI ĐƯỜNG

  13.200

  2

  LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  NGÃ TƯ TRẦN NÃO - LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  MAI CHÍ THỌ

  (NÚT GIAO THÔNG AN PHÚ)

  13.200

  3

  ĐƯỜNG SỐ 1,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  4

  ĐƯỜNG SỐ 2,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  5

  ĐƯỜNG SỐ 3,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 2,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 5,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  7.800

  6

  ĐƯỜNG SỐ 4,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 3,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  5.800

  7

  ĐƯỜNG SỐ 5,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 3,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  5.800

  8

  ĐƯỜNG SỐ 6,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 3,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 8,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  5.800

  9

  ĐƯỜNG SỐ 7,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 3,

  PHƯỜNG Bình an

  ĐƯỜNG SỐ 8,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  5.800

  10

  ĐƯỜNG SỐ 8,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 3,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 9,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  5.800

  11

  ĐƯỜNG SỐ 9,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 8,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 13,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  5.800

  12

  ĐƯỜNG SỐ 10,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  ĐƯỜNG SỐ 8,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  7.800

  13

  ĐƯỜNG SỐ 11,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  14

  ĐƯỜNG SỐ 12,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  15

  ĐƯỜNG SỐ 13,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 12,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 9,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  7.800

  16

  ĐƯỜNG SỐ 14, 15,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 12,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  17

  ĐƯỜNG SỐ 16,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 14,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  KHU DÂN CƯ HIM LAM

  7.800

  18

  ĐƯỜNG SỐ 17, 18,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  7.700

  19

  ĐƯỜNG SỐ 19,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  ĐƯỜNG 20

  7.800

  20

  ĐƯỜNG SỐ 19B,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 19,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 20,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  7.800

  21

  ĐƯỜNG SỐ 20,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  8.600

  22

  ĐƯỜNG SỐ 21,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  ĐƯỜNG SỐ 20,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  8.600

  23

  ĐƯỜNG SỐ 22,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 21,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  24

  ĐƯỜNG SỐ 23,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.600

  25

  ĐƯỜNG SỐ 24,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  ĐƯỜNG 25

  7.800

  26

  ĐƯỜNG SỐ 25,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 29,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  27

  ĐƯỜNG SỐ 26, 28

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 25,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  28

  ĐƯỜNG SỐ 27,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  ĐƯỜNG SỐ 25,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  7.800

  29

  ĐƯỜNG SỐ 29,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  30

  ĐƯỜNG SỐ 30,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  KHU DÂN CƯ DỰ ÁN

  CÔNG TY PHÚ NHUẬN

  7.800

  31

  ĐƯỜNG SỐ 30B,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 30,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  32

  ĐƯỜNG SỐ 31,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  33

  ĐƯỜNG SỐ 32,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 31,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  34

  ĐƯỜNG SỐ 33,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  KHU DÂN CƯ DỰ ÁN

  HÀ QUANG

  7.800

  35

  ĐƯỜNG SỐ 34,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRẦN NÃO

  ĐƯỜNG SỐ 39,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  7.800

  ĐƯỜNG SỐ 39,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  36

  ĐƯỜNG SỐ 35,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 34,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  37

  ĐƯỜNG SỐ 36,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 41,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  38

  ĐƯỜNG SỐ 37,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 38,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  39

  ĐƯỜNG SỐ 38,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  7.800

  40

  ĐƯỜNG SỐ 39,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  7.800

  41

  ĐƯỜNG SỐ 40,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 37,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 39,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  7.800

  42

  ĐƯỜNG SỐ 41,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 38,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  43

  ĐƯỜNG SỐ 45,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  ĐƯỜNG SỐ 47,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  7.800

  44

  ĐƯỜNG SỐ 46,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG SỐ 45,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  45

  ĐƯỜNG SỐ 47,

  PHƯỜNG BÌNH AN

  ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131)

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  46

  ĐẶNG HỮU PHỔ,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  THẢO ĐIỀN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 39,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  7.800

  47

  ĐỖ QUANG,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  XUÂN THỦY

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  48

  ĐƯỜNG 4,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

  THẢO ĐIỀN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  49

  ĐƯỜNG 6,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  6.600

  50

  ĐƯỜNG 8,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  LÊ THƯỚC

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  51

  ĐƯỜNG 9,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  LÊ THƯỚC

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.400

  52

  ĐƯỜNG 10,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  VÕ TRƯỜNG TOẢN

  CUỐI ĐƯỜNG

  10.500

  53

  ĐƯỜNG 11,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  VÕ TRƯỜNG TOẢN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  54

  ĐƯỜNG 12,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  VÕ TRƯỜNG TOẢN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  55

  ĐƯỜNG 16,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  7.800

  56

  ĐƯỜNG 39,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  XUÂN THỦY

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  57

  ĐƯỜNG 40,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  NGUYỄN VĂN HƯỞNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  58

  ĐƯỜNG 41,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  QUỐC HƯƠNG

  NGUYỄN BÁ HUÂN

  7.800

  59

  ĐƯỜNG 42,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 41,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 48,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  6.600

  60

  ĐƯỜNG 43,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  6.600

  61

  ĐƯỜNG 44,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 41,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  62

  ĐƯỜNG 46,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  QUỐC HƯƠNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  63

  ĐƯỜNG 47,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 59,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 66,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  6.600

  64

  ĐƯỜNG 48, 59

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  7.800

  65

  ĐƯỜNG 49B,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  XUÂN THỦY

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  66

  ĐƯỜNG 50,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  XUÂN THUỶ

  LÊ VĂN MIẾN

  7.400

  67

  ĐƯỜNG 54,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 49B,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  68

  ĐƯỜNG 55,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 41

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  69

  ĐƯỜNG 56,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  6.600

  70

  ĐƯỜNG 57,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 44

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  71

  ĐƯỜNG 58,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 55

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  72

  ĐƯỜNG 60,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 59,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 61,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  6.600

  73

  ĐƯỜNG 61,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 47,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  74

  ĐƯỜNG 62,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 61,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  75

  ĐƯỜNG 63,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 64,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  76

  ĐƯỜNG 64,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 66,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  77

  ĐƯỜNG 65,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  QUỐC HƯƠNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.500

  78

  ĐƯỜNG 66,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  QUỐC HƯƠNG

  ĐƯỜNG 47,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  6.600

  79

  ĐƯỜNG SỐ 1,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

  THẢO ĐIỀN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  80

  ĐƯỜNG 2,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

  THẢO ĐIỀN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  81

  ĐƯỜNG SỐ 4,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  NGUYỄN Ư DĨ

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  82

  ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  NGUYỄN Ư DĨ

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.100

  83

  ĐƯỜNG 5,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  8.400

  84

  LÊ THƯỚC,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  XA LỘ HÀ NỘI

  ĐƯỜNG 12,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  8.400

  85

  LÊ VĂN MIẾN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  QUỐC HƯƠNG

  THẢO ĐIỀN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  7.800

  86

  NGÔ QUANG HUY,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  QUỐC HƯƠNG

  THẢO ĐIỀN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  8.400

  87

  NGUYỄN BÁ HUÂN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  XUÂN THỦY

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.400

  88

  NGUYỄN BÁ LÂN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  XUÂN THỦY

  XA LỘ HÀ NỘI

  8.400

  89

  NGUYỄN CỪ,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  XUÂN THUỶ

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.400

  90

  NGUYỄN ĐĂNG GIAI,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  THẢO ĐIỀN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.400

  91

  NGUYỄN DUY HIỆU,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.400

  92

  NGUYỄN Ư DĨ,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  TRẦN NGỌC DIỆN

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.400

  93

  NGUYỄN VĂN HƯỞNG,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  ĐƯỜNG 4,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

  CUỐI ĐƯỜNG

  9.200

  94

  QUỐC HƯƠNG,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  XA LỘ HÀ NỘI

  ĐƯỜNG 47,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  9.200

  95

  THẢO ĐIỀN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  XA LỘ HÀ NỘI

  ĐƯỜNG 4,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

  14.600

  96

  TỐNG HỮU ĐỊNH,

  PHƯỜNG THẢO điền

  QUỐC HƯƠNG

  THẢO ĐIỀN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  8.400

  97

  TRẦN NGỌC DIỆN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  THẢO ĐIỀN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  9.200

  98

  TRÚC ĐƯỜNG,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

  THẢO ĐIỀN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  10.200

  99

  VÕ TRƯỜNG TOẢN

  XA LỘ HÀ NỘI

  CUỐI ĐƯỜNG

  9.600

  100

  XA LỘ HÀ NỘI

  CHÂN CẦU SÀI GÒN

  CẦU RẠCH CHIẾC

  14.400

  101

  XUÂN THỦY,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  THẢO ĐIỀN

  QUỐC HƯƠNG

  11.000

  QUỐC HƯƠNG

  NGUYỄN VĂN HƯỞNG

  9.600

  102

  ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1, DỰ ÁN FIDICO),

  LỘ GIỚI 12M- 17M,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  THẢO ĐIỀN,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.400

  103

  ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO),

  LỘ GIỚI 7M-12M,

  PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  6.800

  104

  AN PHÚ,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  XA LỘ HÀ NỘI

  CUỐI ĐƯỜNG

  9.200

  105

  ĐẶNG TIẾN ĐÔNG,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐOÀN HỮU TRƯNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  106

  ĐỖ XUÂN HỢP,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG

  ĐÔNG - AN PHÚ

  NGUYỄN DUY TRINH

  CẦU NAM LÝ

  6.000

  107

  ĐOÀN HỮU TRƯNG,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  7.800

  108

  ĐƯỜNG 51-AP

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  7.000

  109

  ĐƯỜNG 52-AP

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  7.000

  110

  ĐƯỜNG 53-AP

  ĐƯỜNG 51-AP

  ĐƯỜNG 59-AP

  7.000

  111

  ĐƯỜNG 54-AP

  THÂN VĂN NHIẾP

  ĐƯỜNG 53-AP

  7.000

  112

  ĐƯỜNG 55-AP

  THÂN VĂN NHIẾP

  ĐƯỜNG 59-AP

  7.000

  113

  ĐƯỜNG 63-AP

  ĐƯỜNG 57-AP

  ĐƯỜNG 51-AP

  7.000

  114

  ĐƯỜNG 57-AP

  ĐƯỜNG 51-AP

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.000

  115

  ĐƯỜNG 58-AP

  ĐƯỜNG 51-AP

  THÂN VĂN NHIẾP

  7.000

  116

  ĐƯỜNG 59-AP

  ĐƯỜNG 51-AP

  THÂN VĂN NHIẾP

  7.000

  117

  ĐƯỜNG 60-AP

  ĐƯỜNG 51-AP

  THÂN VĂN NHIẾP

  7.000

  118

  ĐƯỜNG 61-AP

  ĐƯỜNG 51-AP

  ĐƯỜNG 53-AP

  7.000

  119

  ĐƯỜNG 62-AP

  ĐƯỜNG 53-AP

  ĐƯỜNG 54-AP

  7.000

  120

  ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

  LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  121

  ĐƯỜNG 1, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  XA LỘ HÀ NỘI

  ĐƯỜNG 8

  9.200

  122

  ĐƯỜNG 2 (KHU NHÀ Ở 280

  LƯƠNG ĐỊNH CỦA), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

  LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  CUỐI ĐƯỜNG

  9.200

  123

  ĐƯỜNG 2, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  XA LỘ HÀ NỘI

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  124

  ĐƯỜNG 3, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 2, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐẶNG TIẾN ĐÔNG

  8.800

  125

  ĐƯỜNG 4, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 3, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 8

  6.600

  126

  ĐƯỜNG 5, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 4, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  AN PHÚ

  7.000

  127

  ĐƯỜNG 7, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 1, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐOÀN HỮU TRƯNG

  6.600

  128

  ĐƯỜNG 8, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  AN PHÚ

  ĐOÀN HỮU TRƯNG

  8.800

  129

  ĐƯỜNG 9, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐOÀN HỮU TRƯNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.300

  130

  ĐƯỜNG 10, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐOÀN HỮU TRƯNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.800

  131

  ĐƯỜNG 11, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐOÀN HỮU TRƯNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  132

  ĐƯỜNG 12, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  XA LỘ HÀ NỘI

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  133

  ĐƯỜNG 13, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  AN PHÚ

  GIANG VĂN MINH

  5.200

  134

  ĐƯỜNG 14, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 13, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  135

  ĐƯỜNG 15, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  AN PHÚ

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.000

  136

  ĐƯỜNG 16, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  AN PHÚ

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.000

  137

  ĐƯỜNG 17, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  XA LỘ HÀ NỘI

  CUỐI ĐƯỜNG

  7.500

  138

  ĐƯỜNG 18, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  VÕ TRƯỜNG TOẢN

  ĐƯỜNG 20, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  10.500

  139

  ĐƯỜNG 19, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  VÕ TRƯỜNG TOẢN

  ĐƯỜNG 20, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  9.200

  140

  ĐƯỜNG 20, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 18

  ĐƯỜNG 19, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  9.200

  141

  ĐƯỜNG 21, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  GIANG VĂN MINH

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.000

  142

  ĐƯỜNG 22, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 21, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.000

  143

  ĐƯỜNG 23, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 2, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.000

  144

  ĐƯỜNG 24, KP5,

  PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  XA LỘ HÀ NỘI

  CUỐI ĐƯỜNG

  10.200

  145

  ĐƯỜNG 25, KP5,

  PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  CUỐI ĐƯỜNG

  9.900

  146

  ĐƯỜNG 26, KP5,

  PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  ĐƯỜNG 29, KP5,

  PHƯỜNG AN PHÚ,

  (QH 87HA)

  CUỐI ĐƯỜNG

  9.900

  147

  ĐƯỜNG 27, KP5,

  PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  ĐƯỜNG 26, KP5,

  PHƯỜNG AN PHÚ,

  (QH 87HA)

  CUỐI ĐƯỜNG

  9.900

  148

  ĐƯỜNG 28, KP5,

  PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  ĐƯỜNG 27, KP5,

  PHƯỜNG AN PHÚ,

  (QH 87HA)

  CUỐI ĐƯỜNG

  9.900

  149

  ĐƯỜNG 29, KP5,

  PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  CUỐI ĐƯỜNG

  9.900

  150

  ĐƯỜNG SỐ 1

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  THÂN VĂN NHIẾP

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.000

  151

  THÂN VĂN NHIẾP

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.000

  152

  ĐƯỜNG SỐ 2

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ1

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.000

  153

  ĐƯỜNG SỐ 3

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ 1

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ 2

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  8.000

  154

  ĐƯỜNG SỐ 4

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ 2

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ 3

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  8.000

  155

  ĐƯỜNG SỐ 5

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ 2

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  THÂN VĂN NHIẾP

  8.000

  156

  ĐƯỜNG SỐ 6

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ 2

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ 3

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  8.000

  157

  ĐƯỜNG SỐ 7

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ 1

  (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.000

  158

  ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  XA LỘ HÀ NỘI

  CUỐI ĐƯỜNG

  9.600

  159

  ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY I, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  MAI CHÍ THỌ

  CUỐI ĐƯỜNG

  9.600

  160

  ĐƯỜNG SỐ 1,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  19.500

  161

  ĐƯỜNG SỐ 2,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  19.500

  162

  ĐƯỜNG SỐ 3,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  19.500

  163

  ĐƯỜNG SỐ 4

  (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  19.500

  164

  ĐƯỜNG SỐ 5,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  19.500

  165

  ĐƯỜNG SỐ 6,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

  ĐƯỜNG GIANG VĂN MINH

  CUỐI ĐƯỜNG

  21.000

  166

  ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  8.000

  167

  ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG C (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  8.000

  168

  ĐƯỜNG SỐ 3 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG SỐ 9 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG A (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  8.000

  169

  ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG C (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  8.000

  170

  ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG F (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  8.000

  171

  ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG G (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  8.000

  172

  ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  8.000

  173

  ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  CUỐI ĐƯỜNG

  8.000

  174

  ĐƯỜNG SỐ 9 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  8.000

  175

  ĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  8.000

  176

  ĐƯỜNG F (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  8.000

  177

  ĐƯỜNG G (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17,3HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

  8.400

  178

  ĐƯỜNG 6, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐẶNG TIẾN ĐÔNG

  ĐƯỜNG 8, KP4,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  8.000

  179

  GIANG VĂN MINH,

  PHƯỜNG AN PHÚ

  XA LỘ HÀ NỘI

  CUỐI ĐƯỜNG

  9.200

  180

  ĐỒNG VĂN CỐNG

  MAI CHÍ THỌ

  CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 2

  6.800

  CẦU GIÔNG ÔNG TỐ 2

  ĐƯỜNG VÀNH ĐAI

  PHÍA ĐÔNG

  8.400

  181

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  ĐƯỜNG DẪN CAO TỐC

  TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY

  CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1

  8.000

  CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1

  VÕ CHÍ CÔNG

  9.800

  VÕ CHÍ CÔNG

  PHÀ CÁT LÁI

  7.500

  182

  ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  TRẦN NÃO

  MAI CHÍ THỌ

  15.000

  183

  NGUYỄN HOÀNG

  XA LỘ HÀ NỘI

  LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  14.000

  184

  NGUYỄN QUÝ ĐỨC

  ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  CUỐI ĐƯỜNG

  14.400

  185

  VŨ TÔNG PHAN

  NGUYỄN HOÀNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  13.500

  186

  TRẦN LỰU

  VŨ TÔNG PHAN

  CUỐI ĐƯỜNG

  13.500

  187

  ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  TRẦN LỰU

  LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  12.400

  188

  ĐƯỜNG SỐ 4A (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  TRẦN LỰU

  CUỐI ĐƯỜNG

  12.200

  189

  ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  TRẦN NÃO

  NGUYỄN QUÝ CẢNH

  12.400

  190

  THÁI THUẬN

  NGUYỄN QUÝ CẢNH

  CUỐI ĐƯỜNG

  12.600

  191

  ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  THÁI THUẬN

  13.500

  192

  ĐƯỜNG 7C (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  13.500

  193

  NGUYỄN QUÝ CẢNH

  ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  VŨ TÔNG PHAN

  13.500

  194

  ĐƯỜNG 8A (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SỐ 7C (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  13.500

  195

  ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  NGUYỄN QUÝ ĐỨC

  THÁI THUẬN

  12.600

  196

  ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH AN

  VŨ TÔNG PHAN

  ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131)

  12.600

  197

  ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH AN

  ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH AN

  LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  12.600

  198

  ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  TRẦN LỰU

  ĐƯỜNG 37 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  12.000

  199

  ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  VŨ TÔNG PHAN

  13.500

  200

  ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  NGUYỄN HOÀNG

  ĐƯỜNG 23 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  12.200

  201

  DƯƠNG VĂN AN

  NGUYỄN HOÀNG

  ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  13.500

  202

  ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  THÁI THUẬN

  ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  13.500

  203

  ĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 20 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  13.500

  204

  ĐƯỜNG 18A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  THÁI THUẬN

  ĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  13.500

  205

  ĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  THÁI THUẬN

  ĐƯỜNG 22 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  13.500

  206

  ĐƯỜNG SỐ 20 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  DƯƠNG VĂN AN

  13.500

  207

  ĐƯỜNG SỐ 22 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  VŨ TÔNG PHAN

  ĐƯỜNG 16 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  13.500

  208

  ĐƯỜNG SỐ 23 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  DƯƠNG VĂN AN

  ĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  12.200

  209

  ĐƯỜNG SỐ 24 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  VŨ TÔNG PHAN

  ĐỖ PHÁP THUẬN

  12.400

  210

  ĐƯỜNG SỐ 25 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  VŨ TÔNG PHAN

  ĐỖ PHÁP THUẬN

  12.400

  211

  ĐƯỜNG SỐ 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐỖ PHÁP THUẬN

  ĐƯỜNG 31C (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  12.400

  212

  ĐƯỜNG SỐ 29 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  12.400

  213

  CAO ĐỨC LÂN

  LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  NGUYỄN HOÀNG

  13.500

  214

  ĐỖ PHÁP THUẬN

  CAO ĐỨC LÂN

  ĐƯỜNG 32 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  13.500

  215

  BÙI TÁ HÁN

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  13.500

  216

  ĐƯỜNG SỐ 31A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  BÙI TÁ HÁN

  CUỐI ĐƯỜNG

  11.900

  217

  ĐƯỜNG SỐ 31B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  BÙI TÁ HÁN

  CUỐI ĐƯỜNG

  13.500

  218

  ĐƯỜNG SỐ 31C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  BÙI TÁ HÁN

  ĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  13.500

  219

  ĐƯỜNG SỐ 31D (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  BÙI TÁ HÁN

  ĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  13.500

  220

  ĐƯỜNG SỐ 31E (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  BÙI TÁ HÁN

  ĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  13.500

  221

  ĐƯỜNG SỐ31F (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  BÙI TÁ HÁN

  ĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  13.500

  222

  ĐƯỜNG SỐ 32 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  CAO ĐỨC LÂN

  TRẦN LỰU

  12.000

  223

  ĐƯỜNG SỐ 33 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  12.000

  224

  ĐƯỜNG SỐ 34 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 4A (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  CUỐI ĐƯỜNG

  12.000

  225

  ĐƯỜNG SỐ 35 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  ĐƯỜNG 37 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  12.000

  226

  ĐƯỜNG SỐ 36 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  BÙI TÁ HÁN

  ĐƯỜNG 35 (DỰ ÁN 131HA),

  PHƯỜNG AN PHÚ

  12.000

  227

  ĐƯỜNG SỐ 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  TRẦN LỰU

  CAO ĐỨC LÂN

  12.400

  228

  ĐƯỜNG 3,5,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG đông

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 42,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.400

  229

  ĐƯỜNG 6,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 17,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  5.200

  ĐƯỜNG 17,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN VĂN GIÁP

  5.200

  230

  ĐƯỜNG 7,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 9,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  5.200

  ĐƯỜNG 9,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 17,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.800

  231

  ĐƯỜNG 8,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 9,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 17,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.400

  232

  ĐƯỜNG 9,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 8,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG đông

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.800

  233

  ĐƯỜNG 10, 11,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 8,

  PHƯỜNG Bình TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 18,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.800

  234

  ĐƯỜNG 12,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG đông

  ĐƯỜNG 8,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  GIÁO XỨ MỸ HÒA

  4.800

  235

  ĐƯỜNG 13,15,16

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 8,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 18,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.800

  236

  ĐƯỜNG 14,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  GIÁO XỨ MỸ HÒA

  ĐƯỜNG 8,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.800

  237

  ĐƯỜNG 18,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 10,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG đông

  ĐƯỜNG 17,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.400

  238

  ĐƯỜNG 19,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 9,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 11,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  5.100

  239

  ĐƯỜNG 20,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 24,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.800

  240

  ĐƯỜNG 21,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 23,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  5.100

  ĐƯỜNG 23,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 37,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.400

  241

  ĐƯỜNG 22,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 21,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 28,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  3.700

  242

  ĐƯỜNG 23,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 21,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 31,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.500

  243

  ĐƯỜNG 24,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 9,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 23,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  3.900

  244

  ĐƯỜNG 25,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 24,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.200

  245

  ĐƯỜNG 26,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 27,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 25,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  3.700

  246

  ĐƯỜNG 27,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 24,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.400

  247

  ĐƯỜNG 28,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 21,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 24,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.500

  248

  ĐƯỜNG 29,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 21,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 24,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.200

  249

  ĐƯỜNG 30,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 31,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.800

  250

  ĐƯỜNG 31,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 23,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.200

  251

  ĐƯỜNG 32,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 31,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.500

  252

  ĐƯỜNG 33,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  DỰ ÁN CÔNG TY THỦ THIÊM

  4.500

  KHU DÂN CƯ HIỆN HỮU

  ĐƯỜNG 51,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  5.100

  253

  ĐƯỜNG 34,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.200

  254

  ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 13,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 17,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.500

  255

  ĐƯỜNG 37,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 21,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.800

  256

  ĐƯỜNG 38,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  LÊ VĂN THỊNH

  NGUYỄN TRUNG NGUYỆT

  4.800

  257

  ĐƯỜNG 39,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  NGUYỄN TRUNG NGUYỆT

  4.800

  258

  ĐƯỜNG 40,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN VĂN GIÁP

  NGUYỄN ĐÔN TIẾT

  3.700

  259

  ĐƯỜNG 41,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN TRUNG NGUYỆT

  ĐƯỜNG 42,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.200

  260

  ĐƯỜNG 42,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  LÊ VĂN THỊNH

  ĐƯỜNG 6,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.800

  261

  ĐƯỜNG 43,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 24,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.800

  262

  ĐƯỜNG 44,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 24,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.800

  263

  ĐƯỜNG 46,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 48,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.800

  264

  ĐƯỜNG 47,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 50,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  5.400

  265

  ĐƯỜNG 48,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 46,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.500

  266

  ĐƯỜNG 49,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 52,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  6.000

  267

  ĐƯỜNG 50,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 46,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 49,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  5.100

  268

  ĐƯỜNG 53,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 54,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 33,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  5.400

  269

  ĐƯỜNG 54,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 51,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  5.400

  270

  ĐƯỜNG 56,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 63,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐỖ XUÂN HỢP

  5.100

  271

  ĐƯỜNG 60,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 56,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 59,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  5.100

  272

  ĐƯỜNG 61,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 56,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 53,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  5.100

  273

  ĐƯỜNG 62,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 51,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG 56,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  5.100

  274

  ĐƯỜNG 63,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 51,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  5.100

  275

  ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CÔNG TY THÁI DƯƠNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  CUỐI ĐƯỜNG

  5.100

  276

  ĐƯỜNG SỐ 1

  (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), P. BÌNH TRƯNG ĐÔNG, P. BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.600

  277

  ĐƯỜNG SỐ 5

  (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG SỐ 8

  (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  6.200

  278

  ĐƯỜNG SỐ 6

  (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG SƠ 1

  (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG SỐ 5

  (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  6.200

  279

  ĐƯỜNG SỐ 8

  (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  ĐƯỜNG SỐ 1

  (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  6.200

  280

  NGUYỄN TRUNG NGUYỆT, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 42,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  5.400

   

   

  ĐƯỜNG BÌNH TRUNG

  HẺM 112, ĐƯỜNG 42

  4.200

  281

  NGUYỄN VĂN GIÁP,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  HẺM 112, ĐƯỜNG 42

  ĐƯỜNG 6,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  4.800

  ĐƯỜNG 6,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.200

  282

  ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CÁT LÁI

  LÊ VĂN THỊNH

  NGUYỄN VĂN GIÁP

  3.700

  283

  ĐƯỜNG 1,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 38,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  4.400

  284

  LÊ HỮU KIỀU

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  BÁT NÀN

  6.000

  285

  ĐƯỜNG 3,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 38,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  4.000

  286

  ĐƯỜNG 53-BTT

  LÊ HỮU KIỀU

  BÁT NÀN

  5.200

  287

  BÁT NÀN

  ĐỒNG VĂN CỐNG

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.000

  288

  ĐƯỜNG 5,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 6,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  4.400

  289

  ĐƯỜNG 6,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  NGUYỄN TƯ NGHIÊM

  4.400

  290

  NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

  ĐƯỜNG 47-BTT

  ĐƯỜNG 53-BTT

  5.200

  291

  ĐƯỜNG 47-BTT

  LÊ HỮU KIỀU

  BÁT NÀN

  5.200

  292

  ĐƯỜNG 48-BTT

  LÊ HỮU KIÊU

  BÁT NÀN

  5.200

  293

  ĐƯỜNG 49-BTT

  LÊ HỮU KIỀU

  BÁT NÀN

  5.200

  294

  ĐƯỜNG 50-BTT

  LÊ HỮU KIỀU

  NGUYỄN ĐẶNG ĐẠO

  5.200

  295

  ĐƯỜNG 51-BTT

  LÊ HỮU KIỀU

  NGUYỄN ĐẶNG ĐẠO

  5.200

  296

  ĐƯỜNG 52-BTT

  LÊ HỮU KIỀU

  BÁT NÀN

  5.200

  297

  ĐƯỜNG 8,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  5.200

  298

  ĐƯỜNG 13,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 14,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 39,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  4.400

  299

  ĐƯỜNG 10,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG BÌNH TRUNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI)

  ĐƯỜNG 39,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  4.400

  ĐƯỜNG 39,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 30,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  4.400

  300

  ĐƯỜNG 14,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 33,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  4.400

  301

  ĐƯỜNG 11,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 39,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 42,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  3.700

  302

  ĐƯỜNG 15,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 38,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  3.700

  303

  ĐƯỜNG 17,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  SÔNG GIỒNG ÔNG TỐ

  3.700

  304

  ĐƯỜNG 18,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 3,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 28,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  3.700

  305

  ĐƯỜNG 19,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 38,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  3.700

  306

  ĐƯỜNG 21,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 22,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 38,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  3.700

  307

  ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 1,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 21,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  3.700

  308

  ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 4,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  CUỐI ĐƯỜNG

  3.700

  309

  ĐƯỜNG 23,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.000

  310

  ĐƯỜNG 24,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  ĐƯỜNG 5,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  3.700

  311

  ĐƯỜNG 28,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  ĐƯỜNG 38,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  3.700

  312

  ĐƯỜNG 29,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  LÊ HỮU KIỀU

  3.700

  313

  ĐƯỜNG 30,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI)

  NGUYỄN TƯ NGHIÊM

  3.700

  314

  ĐƯỜNG 31,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN TUYỂN

  ĐƯỜNG 13,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  3.700

  315

  ĐƯỜNG 32,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.400

  316

  ĐƯỜNG 33,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 13,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  LÊ VĂN THỊNH

  3.700

  317

  ĐƯỜNG 34,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 24,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 5,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  3.700

  318

  ĐƯỜNG 35,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN TUYỂN

  NGUYỄN DUY TRINH

  4.000

  319

  ĐƯỜNG 36,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  CUỐI ĐƯỜNG

  3.700

  320

  ĐƯỜNG 37,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 13,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 35,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  3.700

  321

  ĐƯỜNG 38,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 1,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 19,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  3.700

  322

  ĐƯỜNG 39,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG 10,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  LÊ VĂN THỊNH

  4.400

  323

  ĐƯỜNG BÌNH TRUNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI)

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  ĐƯỜNG 10,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  4.400

  324

  ĐƯỜNG SỐ 7,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG SỐ 27,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  CUỐI ĐƯỜNG

  3.700

  325

  ĐƯỜNG SỐ 9,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG BÌNH TRUNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI)

  CUỐI ĐƯỜNG

  3.700

  326

  ĐƯỜNG SỐ 25,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  CUỐI ĐƯỜNG

  3.700

  327

  ĐƯỜNG SỐ 26,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.000

  328

  ĐƯỜNG SỐ 27,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  3.700

  329

  ĐƯỜNG SỐ 41,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  CUỐI ĐƯỜNG

  3.700

  330

  ĐƯỜNG SỐ 42,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  ĐƯỜNG SỐ 11,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  CUỐI ĐƯỜNG

  3.700

  331

  LÊ VĂN THỊNH

  NGUYỄN DUY TRINH

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  5.800

  332

  NGUYỄN DUY TRINH

  CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1

  CẦU XÂY DỰNG

  6.600

  333

  NGUYỄN TƯ NGHIÊM,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  NGUYỄN DUY TRINH

  NGUYỄN TUYỂN

  5.800

  334

  NGUYỄN TUYỂN,

  PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  5.800

  335

  ĐƯỜNG 2,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  TRỊNH KHẮC LẬP

  6.600

  336

  ĐƯỜNG 3,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  ĐƯỜNG 6,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  6.600

  337

  ĐƯỜNG 4,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  5.200

  338

  ĐƯỜNG 5,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢl

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  ĐƯỜNG 3,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  4.400

  339

  ĐƯỜNG 6,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  ĐƯỜNG 3,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  ĐƯỜNG 4,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  6.000

  340

  ĐƯỜNG 7,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  ĐỒNG VĂN CỐNG

  THÍCH MẬT THỂ

  5.400

  341

  ĐƯỜNG 16,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  ĐƯỜNG 18,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  6.000

  342

  ĐƯỜNG 18,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  ĐỒNG VĂN CỐNG

  5.400

  343

  ĐƯỜNG 19,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  ĐƯỜNG 18,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  4.400

  344

  ĐƯỜNG 20,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.400

  345

  ĐƯỜNG 21,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  CUỐI ĐƯỜNG

  5.100

  346

  ĐƯỜNG SỐ 22,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  3.900

  347

  ĐƯỜNG SỐ 23,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  3.900

  348

  ĐƯỜNG SỐ 24,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  3.900

  349

  ĐƯỜNG SỐ 25,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  3.900

  350

  THẠNH MỸ LỢI,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  ĐƯỜNG 16,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  6.000

  351

  THÍCH MẬT THỂ,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  ĐƯỜNG 16,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  ĐỒNG VĂN CỐNG

  5.400

  352

  TRỊNH KHẮC LẬP,

  PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  ĐỒNG VĂN CỐNG

  5.700

  353

  ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI

  4.800

  354

  ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  CUỐI ĐƯỜNG

  4.400

  355

  ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  CUỐI ĐƯỜNG

  5.200

  356

  ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  CUỐI ĐƯỜNG

  5.200

  357

  ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  4.400

  358

  ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  4.400

  359

  ĐƯỜNG 12,13,

  PHƯỜNG CÁT LÁI

  TRỌN ĐƯỜNG

   

  4.600

  360

  ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG CÁT LÁI

  LÊ VĂN THỊNH

  LÊ ĐÌNH QUẢN

  4.800

  361

  ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁI

  LÊ VĂN THỊNH

  LÊ ĐÌNH QUẢN

  4.800

  362

  ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG CÁT LÁI

  ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁI

  NGUYỄN ĐÔN TIẾT

  5.100

  363

  ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT LÁI

  LÊ VĂN THỊNH

  NGUYỄN ĐÔN TIẾT

  4.600

  364

  ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG CÁT LÁI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH

  LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI

  4.800

  365

  ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG CÁT LÁI

  NGUYỄN THỊ ĐỊNH