logo

Quyết định 2893/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Hưng, Q.7

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 2893/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hữu Tín
  Ngày ban hành: 12/06/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  --------
  Số: 2893/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ XÉT DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH
  SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) CỦA PHƯỜNG TÂN HƯNG - QUẬN 7
  ----------------------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
  Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
  Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Hồ Chí Minh;
  Căn cứ Công văn số 483/UBND-ĐTMT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Hồ Chí Minh;
  Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 7;
  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 7 tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Hưng - Quận 7;
  Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3409/TTr-TNMT-KH ngày 27 tháng 5 năm 2014 về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của 10 phường - Quận 7,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Hưng - Quận 7 với các nội dung chủ yếu như sau:

  STT
  Loại đất
  Hiện trạng Năm 2010
  Quy hoạch đến năm 2020
  Cấp Quận phân bổ (ha)
  Phường xác định (ha)
  Tổng số
  Diện tích (ha)
  Cơ cấu (%)
   
   
  Diện tích (ha)
  Cơ Cấu (%)
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)
  (9)
   
  TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN*
   
  219,84
  100,00
  219,84
  219,84
  219,84
  100,00
  1
  Đất nông nghiệp
  NNP
  3,17
  1,44
   
   
   
   
  1.1
  Đất lúa nước
  DLN
   
   
   
   
   
   
  1.2
  Đất trồng lúa nương
  LUN
   
   
   
   
   
   
  1.3
  Đất trồng cây hàng năm còn lại
  HNK
   
   
   
   
   
   
  1.4
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN
   
   
   
   
   
   
  1.5
  Đất rừng phòng hộ
  RPH
   
   
   
   
   
   
  1.6
  Đất rừng đặc dụng
  RDD
   
   
   
   
   
   
  1.7
  Đất rừng sản xuất
  RSX
   
   
   
   
   
   
  1.8
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS
  3,17
  1,44
   
   
   
   
  1.9
  Đất làm muối
  LMU
   
   
   
   
   
   
  1.10
  Đất nông nghiệp khác
  NKH
   
   
   
   
   
   
  2
  Đất phi nông nghiệp
  PNN
  216,67
  98,56
  219,84
   
  219,84
  100,00
  2.1
  Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN
  CTS
  0,84
  0,39
  1,08
  0,03
  1,11
  0,50
  2.2
  Đất quốc phòng
  CQP
   
   
  0,02
  -0,02
   
   
  2.3
  Đất an ninh
  CAN
   
   
  0,01
  -0,01
   
   
  2.4
  Đất khu công nghiệp
  SKK
   
   
   
   
   
   
  2.5
  Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
  SKC
  3,13
  1,42
  0,12
  3,07
  3,19
  1,45
  2.6
  Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ
  SKX
   
   
   
   
   
   
  2.7
  Đất cho hoạt động khoáng sản
  SKS
   
   
   
   
   
   
  2.8
  Đất di tích danh thắng
  DDT
   
   
   
   
   
   
  2.9
  Đất xử lý, chôn lấp chất thải
  DRA
   
   
  0,82
   
  0,82
  0,37
  2.10
  Đất tôn giáo, tín ngưỡng
  TTN
  0,87
  0,40
  0,87
   
  0,87
  0,40
  2.11
  Đất nghĩa trang, nghĩa địa
  NTD
   
   
   
   
   
   
  2.12
  Đất có mặt nước chuyên dùng
  MNC
   
   
  2,07
   
  2,07
  0,94
  2.13
  Đất sông, suối
  SON
  38,11
  17,34
  31,53
   
  31,53
  14,34
  2.14
  Đất phát triển hạ tầng
  DHT
  38,36
  17,45
  88,78
   
  88,78
  40,38
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
   
   
  Đất cơ sở văn hóa
  DVH
   
   
  13,95
   
  13,95
  6,35
   
  Đất cơ sở y tế
  DYT
   
   
  3,99
   
  3,99
  1,81
   
  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
  DGD
  0,10
  0,05
  7,98
   
  7,98
  3,63
   
  Đất cơ sở thể dục thể thao
  DTT
   
   
  2,29
   
  2,29
  1,04
  2.15
  Đất phi nông nghiệp khác
  PNK
   
   
   
   
   
   
  2.16
  Đất ở đô thị
   
  135,36
  61,57
  94,54
   
  91,47
  41,61
  3
  Đất chưa sử dụng
  DCS
   
   
   
   
   
   
  4
  Đất khu du lịch
  DDL
   
   
   
   
   
   
  5
  Đất khu dân cư nông thôn
  DNT
   
   
   
   
   
   
  6
  Đất đô thị
  DTD
   
   
   
   
   
   

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
  Đơn vị tính: ha

  STT
  Chỉ tiêu
  Cả thời kỳ
  Phân theo kỳ
  Kỳ đầu
  Kỳ cuối
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  1
  Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
  NNP/PNN
  10,95*
  4,09
  6,86
  1.1
  Đất lúa nước
  DLN/PNN
   
   
   
  1.2
  Đất trồng lúa nương
  LUN/PNN
   
   
   
  1.3
  Đất trồng cây hàng năm còn lại
  HNK/PNN
  0,69
  0,04
  0,65
  1.4
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN/PNN
  7,09
  3,79
  3,30
  1.5
  Đất rừng phòng hộ
  RPH/PNN
   
   
   
  1.6
  Đất rừng đặc dụng
  RDD/PNN
   
   
   
  1.7
  Đất rừng sản xuất
  RSX/PNN
   
   
   
  1.8
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS/PNN
  3,17
  0,26
  2,91
  1.9
  Đất làm muối
  LMU/PNN
   
   
   
  1.10
  Đất nông nghiệp khác
  NNK/PNN
   
   
   
  2
  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
   
  Không có

  (*) Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang phi nông nghiệp lớn diện tích đất nông nghiệp hiện trạng do thống kê năm 2013 đã điều chỉnh lại diện tích đất nông nghiệp của phường: 10,95 ha.
  3. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (tỷ lệ 1/2.000). Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Hưng - Quận 7, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 11 tháng 02 năm 2014.
  Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Hưng - Quận 7 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
  Đơn vị tính: ha

  STT
  CHỈ TIÊU
  Diện tích năm 2010
  Diện tích đến các năm
  Năm 2011
  Năm 2012
  Năm 2013
  Năm 2014
  Năm 2015
   
  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
   
  219,84
  219,84
  219,84
  219,84
  219,84
  219,84
  1
  Đất nông nghiệp
  NNP
  3,17
  3,17
  3,17
  10,95
  7,10
  6,86
  1.1
  Đất lúa nước
  DLN
   
   
   
   
   
   
  1.2
  Đất trồng lúa nương
  LUN
   
   
   
   
   
   
  1.3
  Đất trồng cây hàng năm còn lại
  HNK
   
   
   
  0,69
  0,69
  0,65
  1.4
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN
   
   
   
  7,09
  3,37
  3,30
  1.5
  Đất rừng phòng hộ
  RPH
   
   
   
   
   
   
  1.6
  Đất rừng đặc dụng
  RDD
   
   
   
   
   
   
  1.7
  Đất rừng sản xuất
  RSX
   
   
   
   
   
   
  1.8
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS
  3,17
  3,17
  3,17
  3,17
  3,04
  2,91
  1.9
  Đất làm muối
  LMU
   
   
   
   
   
   
  1.10
  Đất nông nghiệp khác
  NKH
   
   
   
   
   
   
  2
  Đất phi nông nghiệp
  PNN
  216,67
  216,67
  216,67
  208,89
  212,74
  212,98
  2.1
  Đất XD trụ sở cơ quan, CTSN
  CTS
  0,84
  0,84
  0,84
  0,84
  1,26
  1,11
  2.2
  Đất quốc phòng
  CQP
   
   
   
   
   
   
  2.3
  Đất an ninh
  CAN
   
   
   
   
   
   
  2.4
  Đất khu công nghiệp
  SKK
   
   
   
   
   
   
  2.5
  Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
  SKC
  3,13
  3,13
  3,13
  3,13
  3,72
  3,07
  2.6
  Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ
  SKX
   
   
   
   
   
   
  2.7
  Đất cho hoạt động khoáng sản
  SKS
   
   
   
   
   
   
  2.8
  Đất di tích danh thắng
  DDT
   
   
   
   
   
   
  2.9
  Đất xử lý, chôn lấp chất thải
  DRA
   
   
   
  0,82
  0,82
  0,82
  2.10
  Đất tôn giáo, tín ngưỡng
  TTN
  0,87
  0,87
  0,87
  0,87
  0,87
  0,87
  2.11
  Đất nghĩa trang, nghĩa địa
  NTD
   
   
   
   
   
   
  2.12
  Đất có mặt nước chuyên dùng
  SMN
   
   
   
   
   
   
  2.13
  Đất sông, suối
  SON
  38,11
  38,11
  38,10
  32,71
  32,71
  32,71
  2.14
  Đất phát triển hạ tầng
  DHT
  38,36
  38,36
  38,36
  73,85
  73,56
  76,73
   
  Trong đó:
   
   
   
   
   
   
   
   
  Đất cơ sở văn hóa
  DVH
   
   
   
  10,50
  10,50
  10,50
   
  Đất cơ sở y tế
  DYT
   
   
   
   
   
   
   
  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
  DGD
  0,10
  0,10
  0,10
  5,34
  5,34
  5,34
   
  Đất cơ sở thể dục thể thao
  DTT
   
   
   
  0,23
  0,23
  0,23
  2.15
  Đất phi nông nghiệp khác
  PNK
   
   
   
   
   
   
  2.16
  Đất ở đô thị
   
  135,36
  135,36
  135,37
  96,67
  99,80
  97,67
  3
  Đất chưa sử dụng
  DCS
   
   
   
   
   
   
  4
  Đất khu du lịch
  DDL
   
   
   
   
   
   
  5
  Đất khu dân cư nông thôn
  DNT
   
   
   
   
   
   
  6
  Đất đô thị
  DTD
  219,84
  219,84
  219,84
  219,84
  219,84
  219,84

  2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
  Đơn vị tính: ha

  STT
  Chỉ tiêu
  Diện tích
  Phân theo các năm (ha)
  Năm 2011
  Năm 2012
  Năm 2013
  Năm 2014
  Năm 2015
  1
  Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
  NNP/PNN
  4,09
   
   
   
  3,85
  0,24
  1.1
  Đất lúa nước
  LUC/PNN
   
   
   
   
   
   
  1.2
  Đất trồng lúa nương
  LUN/PNN
   
   
   
   
   
   
  1.3
  Đất trồng cây HN còn lại
  HNK/PNN
  0,04
   
   
   
   
  0,04
  1.4
  Đất trồng cây lâu năm
  CLN/PNN
  3,79
   
   
   
  3,72
  0,07
  1.5
  Đất rừng phòng hộ
  RPH/PNN
   
   
   
   
   
   
  1.6
  Đất rừng đặc dụng
  RDD/PNN
   
   
   
   
   
   
  1.7
  Đất rừng sản xuất
  RSX/PNN
   
   
   
   
   
   
  1.8
  Đất nuôi trồng thủy sản
  NTS/PNN
  0,26
   
   
   
  0,13
  0,13
  1.9
  Đất làm muối
  LMU/PNN
   
   
   
   
   
   
  1.10
  Đất nông nghiệp khác
  NNK/PNN
   
   
   
   
   
   
  2
  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
   
  Không có

  Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng, Ủy ban nhân dân Quận 7 có trách nhiệm:
  1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
  2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được Thành phố phê duyệt.
  3. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
  4. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.
  5. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân Quận 7 phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Ủy ban nhân dân Thành phố tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố.
  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân phường Tân Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thường trực HĐND. TP;
  - TTUB: CT, các PCT;
  - VPUB: Các PVP;
  - Phòng ĐTMT;
  - Lưu: VT, (ĐTMT/VH) D.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Hữu Tín

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Đất đai số 13/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 01/07/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
  Ban hành: 29/10/2004 Hiệu lực: 16/11/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  Ban hành: 13/08/2009 Hiệu lực: 01/10/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 19/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy hoạch chi tiết việc lập, điều chỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  Ban hành: 02/11/2009 Hiệu lực: 17/12/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của Thành phố Hồ Chí Minh
  Ban hành: 06/01/2014 Hiệu lực: 06/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2893/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Tân Hưng, Q.7

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM
  Số hiệu: 2893/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 12/06/2014
  Hiệu lực: 22/06/2014
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Hữu Tín
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới