logo

Tạm ngừng kinh doanh

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.