logo

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình hoạt động, khi có sự thay đổi tên của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (có thể ủy quyền cho người khác) phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.