logo

Khuyến mại

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Đăng ký hoạt động khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký hoạt động khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Doanh nghiệp phải đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khu muốn thực hiện hoạt động khuyến mại.

Khuyến mại giảm giá khi bán hàng trong doanh nghiệp tư nhân

Khuyến mại giảm giá khi bán hàng trong doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp có thể thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh dưới hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó (giảm giá) trong thời gian thực hiện khuyến mại đã thông báo.