logo
Thứ Năm, 07/11/2019

Tờ khai yêu cầu gia hạn đăng ký quốc tế nhãn hiệu trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tờ khai yêu cầu gia hạn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (mẫu 08-SĐQT quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN)
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

TỜ KHAI YÊU CẦU GIA HẠN ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU

 

         Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

                       386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Chủ đơn dưới đây đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ làm thủ tục (Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp):                          

Gia hạn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Sửa đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Sửa đổi đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Chuyển nhượng đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Chuyển nhượng đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Mở rộng lãnh thổ đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Hạn chế danh mục hàng hoá,dịch vụ ghi trong

                        Đăng ký quốc tế nhãn hiệu      

                        Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Các thủ tục khác, cụ thể:

 

 

Số đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu:

..............................................................................

 

Số đăng ký quốc tế nhãn hiệu:

............................................................................

 

Ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu:

..............................................................................

 

j                                                          CHỦ ĐƠN

(Chủ nhãn hiệu quốc tế yêu cầu các nội dung trên)

Tên đầy đủ: .............................................................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................................................

Điện thoại:................................... Fax: .................................... E-mail:...................................................     

 

k                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

 

Tên đầy đủ:.............................................................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................................................

Điện thoại:................................... Fax:....................................... E-mail:.................................................

n CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

l                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số tiền

Phí dịch vụ làm thủ tục

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                      

 Số chứng từ: (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản).........................                                              

 

m                    CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tờ khai, gồm........ trang x ......... bản

Mẫu tờ khai của Văn phòng quốc tế, gồm........ trang x ..... bản

Bản sao Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Bản sao Công báo đăng ký quốc tế nhãn hiệu của WIPO

Bản sao Công báo Sở hữu công nghiệp có nhãn hiệu đăng ký quốc tế

  Bản sao Quyết định công nhận nhãn  hiệu đăng ký quốc tế

Bản sao Quyết định huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế)

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở đã sửa đổi (trường hợp yêu cầu sửa đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu)

Bản sao Thông báo ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp  yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu )

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN đối với nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yêu cầu chuyển nhượng đăng ký quốc tế nhãn hiệu)

Bản sao thông báo ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp chuyển nhượng đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu)

Giấy uỷ quyền bằng tiếng.................       

                Bản dịch tiếng Việt, gồm........ trang

                Bản gốc                

                Bản sao (  bản gốc sẽ nộp sau        

                                       bản gốc đã nộp theo đơn số:................ )                         

Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

             

 

 

                                          

 

 

        

 

 

Cán bộ nhận đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

n                                                                       CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                       Khai tại: .............................  ngày ......  tháng...... năm .......

                                                                                     Chữ ký, họ tên của chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                            (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

(Lưu ý: Việc sửa đổi nội dung Tờ khai này được quy định tại Khoản 14 của Thông tư 18/2011/BKHCN-SHTT sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư 01/2008/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN.)           

     

Còn        trang bổ sung