logo

UBND Thành phố Hà Nội ra Công văn 4672/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017

Văn bản liên quan

Văn bản mới