logo

Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Thành phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2017 - 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 91/2017/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Anh
  Ngày ban hành: 07/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 •  

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  -------

  Số: 91/2017/NQ-HĐND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2017

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ, HỌC PHÍ HỌC LẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUẢN LÝ; HỌC PHÍ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN NĂM HỌC 2017-2018

  ------------------------

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

  Xét Tờ trình số 4628/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng một số loại phí và học phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

   

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2017-2018

  1. Mức thu học phí, học phí học lại của Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng theo Phụ lục I kèm theo.

  2. Mức thu học phí, học phí học lại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật theo Phụ lục II kèm theo.

  3. Học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017-2018: Giữ nguyên như mức thu học phí năm học 2016 - 2017 đã được quy định tại Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

  2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

  2. Thời điểm áp dụng: Năm học 2017-2018.

  Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017./.

   

  Nơi nhận:
  - UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
  - Bộ GD-ĐT; Bộ Tài chính, Bộ VHTT&DL;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp;
  - BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
  - ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
  - UBND, UBMTTQVN thành phố;
  - VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
  - Các Sở, ngành, đoàn thể thành phố;
  - Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
  - Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
  - Lưu: VT, TH.

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Xuân Anh

   

  PHỤ LỤC I

  MỨC THU HỌC PHÍ HỌC LẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

   

  Số TT

  Khối ngành

  Mức thu học phí, học lại năm học 2017-2018

  I

  MỨC THU HỌC PHÍ: (đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên)

  1

  Kinh tế (Kế toán, Quản trị DN,...)

   

  Trung cấp

  520

   

  Cao đẳng

  590

  2

  Du lịch

   

  Trung cấp

  610

   

  Cao đẳng

  700

  3

  May và thiết kế thời trang

   

  Trung cấp

  610

   

  Cao đẳng

  700

  4

  Kỹ thuật (Điện, CNTT, Cơ khí,...)

   

  Trung cấp

  610

   

  Cao đẳng

  700

  II

  MỨC THU HỌC PHÍ HỌC LẠI: (đơn vị tính: 1.000 đồng/tiết/sinh viên)

   

  Trung cấp

  2.7

   

  Cao đẳng

  3.7

  * Ghi chú: Đối với các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo kỹ năng nghề, bồi dưỡng tay nghề, bậc thợ ... mức thu được tính trên cơ sở thực tế của từng nghề theo nguyên tắc thu đủ chi đúng và do Hiệu trưởng quyết định với từng khóa học cụ thể.

   

  PHỤ LỤC II

  MỨC THU HỌC PHÍ, HỌC PHÍ HỌC LẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

   

  ĐVT: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

  Số TT

  Khối ngành

  Mức thu học phí năm học 2017-2018

  1

  Chuyên ngành nghệ thuật

   

  Trung cấp

  530

   

  Cao đẳng

  580

  2

  Chuyên ngành văn hóa

   

  Trung cấp

  470

   

  Cao đẳng

  550

  Ghi chú: Mức thu học phí này áp dụng cho cả trường hợp học lại

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Thành phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2017 - 2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:
  Số hiệu: 91/2017/NQ-HĐND
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 07/07/2017
  Hiệu lực: 01/08/2017
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Xuân Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới