logo

UBND Thành phố Hà Nội ra Kế hoạch 187/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội

Văn bản liên quan

Văn bản mới