logo

Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 92/2017/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Anh
  Ngày ban hành: 07/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 •  

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  -------

  Số: 92/2017/NQ-HĐND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2017

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ QUY ĐỊNH THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ; THỜI GIAN ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP GỬI BÁO CÁO ĐẾN CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÙNG CẤP VÀ QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

  ------------------------

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đầu tư ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

  Xét Tờ trình số 4862/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

  QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Nghị quyết này quy định thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp các báo cáo: kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; đồng thời quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã.

  2. Nghị quyết quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp trên đảm bảo lập các báo cáo tại khoản 1 Điều này.

  Điều 2. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, thời gian gửi báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp cho Hội đồng nhân dân các cấp

  1. Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách năm trước của địa phương tại kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm sau.

  2. Thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp.

  a) Cấp thành phố

  - Thời gian Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để thẩm tra và cho ý kiến: chậm nhất là ngày 18 tháng 11 năm sau.

  - Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

  - Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân thành phố, chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm sau.

  b) Cấp huyện và cấp xã

  - Thời gian Ủy ban nhân dân gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra và cho ý kiến, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp, chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân.

  - Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

  Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân.

  3. Thời gian Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân thành phố.

  a) Thời gian Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để thẩm tra và cho ý kiến, chậm nhất là ngày 18 tháng 11 năm thứ 5 của giai đoạn trước.

  b) Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

  c) Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân thành phố, chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm thứ 5 của giai đoạn trước.

  4. Thời gian Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân thành phố.

  a) Thời gian Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để thẩm tra và cho ý kiến, chậm nhất là ngày 26 tháng 10 năm thứ 5 của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.

  b) Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

  c) Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân thành phố, chậm nhất ngày 09 tháng 11 năm thứ 5 của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.

  5. Thời gian Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương và Ủy ban nhân dân các cấp gửi dự toán, phân bổ ngân sách địa phương đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp.

  a) Cấp thành phố

  - Thời gian Ủy ban nhân dân gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân để thẩm tra và cho ý kiến, chậm nhất là ngày 18 tháng 11 hằng năm.

  - Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

  - Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân, chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

  b) Cấp huyện

  - Thời gian Ủy ban nhân dân gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân để thẩm tra và cho ý kiến: chậm nhất là ngày 11 tháng 12 năm hằng năm.

  - Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

  - Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

  c) Cấp xã

  - Thời gian Ủy ban nhân dân gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân để thẩm tra và cho ý kiến, chậm nhất là ngày 21 tháng 12 hằng năm.

  - Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

  - Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân phường, xã, chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

  6. Thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp cho các cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới.

  a) Cấp thành phố: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

  b) Cấp huyện: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận, huyện thông qua.

  c) Cấp xã: Trước ngày 31 tháng 12 của năm hiện hành.

  Điều 3. Quy định biểu mẫu

  Biểu mẫu các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp trên phục vụ công tác lập báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương theo phụ lục chi tiết đính kèm.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

  2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

  3. Trong trường hợp phát sinh các biểu mẫu khác theo quy định của Trung ương, giao Ủy ban nhân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2017.

  2. Đối với lập, thẩm tra, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016, áp dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11.

  Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017./.

   

  Nơi nhận:
  - UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
  - Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp;
  - BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
  - ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
  - UBND, UBMTTQVN thành phố;
  - VP Đoàn ĐBQH, HĐND, VP UBND thành phố;
  - Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
  - Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
  - Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
  - Lưu: VT, TH.

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Xuân Anh

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:
  Số hiệu: 92/2017/NQ-HĐND
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 07/07/2017
  Hiệu lực: 20/07/2017
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Xuân Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới