logo

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức tỉnh Phú Thọ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 22/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Quang
  Ngày ban hành: 25/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH PHÚ THỌ

  __________

  Số: 22/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

    Phú Thọ, ngày 25 tháng 11 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

  _________________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

  Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

  Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

  Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;

  Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 03-KL/TU ngày 19/11/2020 về quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ;

  Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 185/HĐND-TT ngày 25/11/2020 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 318/TTr-STC ngày 09/9/2020; Văn bản số 1574/STC-QLG&CS ngày 05/10/2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các loại xe quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 17 Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

  2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này.

  Điều 3. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

  1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch mua sắm, điều chuyển xe ô tô chuyên dùng.

  2. Việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  3. Số lượng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Điều 4 Quyết định này là số lượng tối đa có tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  4. Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng tại Quyết định này phải đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

  Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng

  1. Đối tượng sử dụng, chủng loại và số lượng xe ô tô chuyên dùng (chi tiết theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định này);

  2. Mức giá xe ô tô chuyên dùng (chi tiết theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 5. Tổ chức thực hiện

  1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tuân thủ đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, quản lý và sử dụng tài sản đúng theo quy định tại Quyết định này và các quy định khác tại các văn bản pháp luật có liên quan.

  2. Sở Tài chính tổ chức thực hiện việc rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sắp xếp lại số xe ô tô chuyên dùng hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

  3. Kho bạc nhà nước tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thực hiện kiểm soát chi đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

  Điều 6. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2020.

  2. Bãi bỏ quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các loại xe thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này tại các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 về duyệt số lượng, chủng loại xe chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước thuộc tỉnh Phú thọ; Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 về bổ sung danh mục số lượng, chủng loại xe chuyên dùng tối đa trang bị cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ; Trang bị xe ô tô chuyên dùng cho Chi cục quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ - Sở Công thương; Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 về việc duyệt điều chỉnh số lượng, chủng loại xe chuyên dùng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng và Trung tâm kiểm định chất lượng công trình - Sở Xây dựng; Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 về việc duyệt điều chỉnh số lượng, chủng loại xe chuyên dùng tối đa của Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 về duyệt bổ sung số lượng, chủng loại xe chuyên dùng tối đa của Văn phòng HĐND tỉnh và Trường Đại học Hùng Vương; Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng sử dụng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

  3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Website Chính phủ;

  - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

  - Vụ pháp chế (Bộ Tài chính);

  - Vụ pháp chế (Bộ Y tế);

  - TT: TU, HĐND tỉnh;

  - Đoàn ĐBQH tỉnh;       

  - Ủy ban MTTQ tỉnh;

  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

  - UBND các huyện, thành, thị;

  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;

  - Trung tâm Công báo - Tin học;

  - CV: NCTH;

  - Lưu: VT, TH2.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Bùi Văn Quang

   

   

   

   

  PHỤ LỤC SỐ 1: ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG, CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH PHÚ THỌ

  (Kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ)

   

   

  STT

  Đối tượng sử dụng

  Chủng loại

  Số lượng được trang bị tối đa

  Mục đích xây dựng

  Ghi chú

  A

  CẤP TỈNH

   

  251

     

  1

  Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe

  Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

  1

  Đưa đón, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc đối tượng quản lý

   

  2

  Báo Phú Thọ

  Xe 7 chỗ gắn thiết bị chuyên dùng

  1

  Vận chuyển máy móc, trang thiết bị tác nghiệp vùng núi cao, phục vụ cho tuyên truyền trên báo Điện tử, báo in hàng ngày

   

  3

  Sở Giao thông vận tải

         

  -

  Ban ATGT tỉnh

  Xe Bán tải

  1

  Đảm bảo TTATGT

   

  -

  Thanh tra Sở GTVT

  Xe 7 chỗ gắn thiết bị chuyên dùng

  1

  Được gắn biển hiệu nhận biết phục vụ công tác đảm bảo trật tự ATGT

   

  Xe bán tải

  3

  Đảm bảo TTATGT

   

  Xe tải

  2

  Đảm bảo TTATGT

   

  Xe cân

  1

  Kiểm tra tải trọng

   

  Xe cứu hộ

  1

  Kiểm tra xử lý các phương tiện không chấp hành và cứu hộ đảm bảo ATGT

   

  4

  Sở Khoa học và Công nghệ

         

  -

  Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng

  Xe bán tải

  1

  Gắn thiết bị chuyên dùng (thiết bị kiểm tra chất lượng, thiết bị đo lường…)

   

  5

  Đài phát thanh truyền hình

  Xe 7 chỗ gắn thiết bị chuyên dùng

  2

  Gắn thiết bị chuyên dùng (Mier âm thanh16 đường và 02 Micro chuyên dụng...)

   

  Xe 16 chỗ gắn thiết bị chuyên dùng

  1

  Gắn thiết bị chuyên dùng (Camera, chân camera, bản dựng hình...)

   

  Xe truyền hình màu lưu động

  1

  Xe truyền hình màu lưu động HD

   

  6

  Sở Nội vụ

         

  -

  Chi cục văn thư lưu trữ

  Xe bán tải

  1

  Xe phục vụ công tác vận chuyển tài liệu

   

  7

  Trường CĐ Nghề Phú Thọ

         

  Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

  1

  Sử dụng đưa đón học sinh đi thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp theo chương trình đào tạo

   

  Xe bán tải

  1

  Chuyên chở thiết bị, vật tư thực hành phục vụ công tác đào tạo và tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm

   

  8

  Sở Nông nghiệp &PTNT

         

  -

  Vườn Quốc gia Xuân Sơn

  Xe bán tải

  1

  Xe chuyên dùng phục vụ công tác tuần tra quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

   

  -

  Trung tâm khuyến nông

  Xe Bán tải

  1

  Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo sản xuất, xây dựng các mô hình trình diễn, thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông, vận chuyển các loại vật tư, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

   

  -

  Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

  Xe Bán tải

  1

  Kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản

   

  -

  Chi cục Thủy sản

  Xe Bán tải

  1

  Kiểm tra chuyên ngành về bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản

   

  -

  Chi cục trồng trọt và BVTV

  Xe Bán tải

  1

  Kiểm tra sản xuất thuộc lĩnh vực trồng trọt, điều tra dự tính dự báo tại các huyện, thành, thị; thực hiện nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về trồng trọt và bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật

   

  10.7

  Chi cục thủy lợi

         

  -

  Chi cục Thủy lợi

  Xe Bán tải

  1

  Chỉ đạo sản xuất, phòng chống hạn, kiểm tra hồ đập các CTTL toàn tỉnh, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai

   

  -

  Chi cục chăn nuôi và thú y

  Xe Bán tải

  1

  Thực hiện nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh động vật

   

  -

  Chi cục phát triển nông thôn

  Xe Bán tải

  1

  Kiểm tra thực hiện định canh, bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông thôn; kiểm tra chỉ đạo phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; kiểm tra chỉ đạo phát triển hợp tác xã; vận chuyển các loại vật tư, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn…

   

  -

  Chi Cục Kiểm lâm

         
   

  Văn phòng Chi cục Kiểm Lâm

  Xe Bán tải

  1

     
   

  Đội KL cơ động PCCCR

  Xe Bán tải

  1

   
   

  Hạt kiểm lâm Việt Trì

  Xe Bán tải

  1

   
   

  Hạt kiểm lâm Phú Lâm

  Xe Bán tải

  1

   
   

  Hạt Kiểm lâm Phù Ninh

  Xe Bán tải

  1

   
   

  Hạt kiểm lâm Thanh Ba

  Xe Bán tải

  1

   
   

  Hạt Kiểm lâm Đoan Hùng

  Xe Bán tải

  1

   
   

  Hạt kiểm lâm Hạ Hòa

  Xe Bán tải

  1

   
   

  Hạt kiểm lâm Tam Nông

  Xe Bán tải

  1

   
   

  Hạt kiểm lâm Thanh Thủy

  Xe Bán tải

  1

   
   

  Hạt kiểm lâm Cẩm Khê

  Xe Bán tải

  1

   
   

  Hạt kiểm lâm Yên Lập

  Xe Bán tải

  1

   
   

  Hạt kiểm lâm Thanh Sơn

  Xe Bán tải

  1

   
   

  Hạt kiểm lâm Tân Sơn

  Xe Bán tải

  1

   

  9

  Sở Văn Hóa thể thao và Du lịch

         

  -

  Thư viện tỉnh

  Xe bán tải

  1

  Xe vận chuyển sách đến các trạm sách và thư viện cơ sở

   

  -

  Trung tâm đào tạo HL TDTT

  Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

  2

  Phục vụ công tác chuyên chở cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên phục vụ tập luyện thường xuyên, tập huấn và thi đấu trong và ngoài tỉnh

   

  -

  Đoàn nghệ thuật tỉnh

  Xe tải 3,5 tấn

  2

  Xe vận chuyển sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang phục

   

  Xe trên 16 chỗ

  2

  Xe đưa đón cán bộ, diễn viên, nhạc công, nhân viên kỹ thuật

   

  -

  Trung tâm văn hóa chiếu phim

  Xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động

  8

  Xe vận chuyển trang thiết bị chiếu phim lưu động, thiết bị âm thanh, ánh sáng; tuyên truyền chiếu phim miền núi

   

  Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

  1

  Đưa đón diễn viên, tuyên truyền viên

   

  10

  Đại học Hùng Vương

  Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

  3

  Đưa đón sinh viên tham gia các cuộc tham thực hành, rèn nghề, các chương trình căn hóa của tỉnh; Đưa đón cán bộ, giảng viên học hỏi, trau dồi kinh nghiệm tại các trường Đại học khác, tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ

   

  11

  Sở Lao động TBXH

         

  -

  Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy cơ sở 1

  Xe cứu thương

  1

  Xe phục vụ đưa đón học viên đi cấp cứu và điều trị

   

  -

  Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy cơ sở 2

  xe cứu thương

  1

  Phục vụ công tác vận chuyển khám chữa cho học viên

   

  -

  Trung tâm điều dưỡng người có công

  Xe cứu thương

  1

  Phục vụ đưa đón thương bệnh binh nặng đi khám chữa bệnh, đưa đón đối tượng điều dưỡng đi cấp cứu

   

  Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

  1

  Đưa đón thương binh nặng đi khám bệnh định kỳ, đưa đón đối tượng điều dưỡng luân phiên

   

  -

  Trung tâm trợ giúp XH&PHCN

  Xe cứu thương

  1

  Phục vụ nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân

   

  Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

  1

  Đưa đón bệnh nhân tâm thần đi khám bệnh định kỳ

   

  -

  Trung tâm dịch vụ việc làm

  Xe 5 chỗ gắn thiết bị chuyên dùng

  25

  Phục vụ đào tạo lái xe hạng B (xe gắn thiết bị chuyên dùng)

   

  Xe tải từ 1,24 tấn đến dưới 2 tấn

  11

  Phục vụ đào tạo lái xe hạng B (xe gắn thiết bị chuyên dùng)

   

  Xe tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,5 tấn

  8

  Phục vụ đào tạo lái xe hạng C (xe gắn thiết bị chuyên dùng)

   

  -

  Trung cấp nghề dân tộc nội trú

  Ô tô tải 3,5 tấn

  1

  Chở thiết bị dạy nghề

   

  Xe bán tải

  1

  Phục vụ đào tạo, dạy nghề

   

  12

  Trường Cao đẳng Y Phú Thọ

  Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

  1

  Xe đưa đón học sinh đi thực tập tại các bệnh viện

   

  13

  Sở Giáo dục và đào tạo

         

  -

  Trường THPT Chuyên Hùng Vương

  Xe bán tải

  1

  Đưa đón chuyên gia phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; phục vụ các hoạt động giáo dục học sinh và vận chuyển thiết bị dạy học

   

  14

  Sở Công thương

         

  -

  Trung tâm khuyến công & TVPTCT

  Xe bán tải

  1

  Kiểm tra, giám sát xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật thuộc các chương trình dự án khuyến công; Vận chuyển hàng hóa tham gia các hội chợ triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại; Vận chuyển thiết bị kiểm toán năng lượng…

   

  15

  Sở Tài chính

         

  -

  Trung tâm thông tin tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính

  Xe bán tải

  1

  Vận chuyển trang thiết bị để triển khai các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chính sách về lĩnh vực tài chính, kế toán trên toàn tỉnh; khai thác, bảo quản tài sản nhà nước nhận bàn giao

   

  16

  Sở Tài nguyên và MT

         

  -

  Trung tâm phát triển quỹ đất

  Xe bán tải

  1

  Phục vụ nhiệm vụ khảo sát, đo đạc, quản lý và lập quy hoạch khai thác quỹ đất; giám sát, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất; vận chuyển máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác trắc địa, kiểm đếm, kê khai bồi thường, GPMB…

   

  17

  Khu di tích lịch sử Đền hùng

  Xe ô tô tải kết hợp cần cẩu chuyển dụng

  1

  Vận chuyển cây, thiết bị; trồng cắt tỉa cây; bảo trì hệ thống đèn cao áp

   

  Xe bán tải

  1

  Vận chuyển thiết bị, đi kiểm tra phòng chống cháy rừng

   

  Xe tải

  1

  Vận chuyển rác thải, chất thải công nghiệp

   

  Xe bồn chở nước tưới cây

  1

  Tưới cây, rửa đường, phòng chống cháy rừng

   

  Xe ép chở rác

  1

  Thu gom, vận chuyển rác thải

   

  18

  Các đơn vị thuộc Sở Y tế

         

  -

  Bệnh viện đa khoa tỉnh

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  10

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe lấy máu

  1

  Lấy máu di động

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

       

  - Xe chuyên dùng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ;

  1

  Bảo vệ sức khỏe cán bộ

   

  -

  Bệnh viện Mắt

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  -

  Bệnh viện Phổi

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe chụp X.quang lưu động

  1

  Chụp X.quang lưu động phục vụ công tác phòng chống Lao

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

       

  - Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

  1

  Xe chuyên dùng cho hoạt động phòng chống Lao

   

  -

  Bệnh viện Y dược cổ truyền & PHCN

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  2

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  -

  Bệnh viện Tâm thần

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  3

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  -

  Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  3

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng

       

  - Xe vận chuyển người bệnh

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

   

  -

  Chi cục Dân số KHHGĐ

  Xe ô tô gắn mô hình giảng dậy, mô hình mô phỏng, các thiết bị và phương tiện giảng dạy, giáo cụ trực quan;

  1

  Phục vụ truyền thông, chỉ đạo kiểm tra giám sát về dân số KHHGĐ

   

  -

  Trung tâm Kiểm nghiệm

  Xe chuyên dùng vận chuyển mẫu thuộc lĩnh vực y tế

  1

  Vận chuyển mầu cơ động, có gắn tủ bảo quản mẫu

   

  -

  Trung tâm Y tế TP Việt Trì

  01 xe phòng chống dịch

  1

  Phục vụ phòng chống dịch lưu động

   

  -

  Trung tâm y tế huyện  Yên Lập

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  3

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  - Xe cứu thương có không gian rộng, trang bị thiết bị y tế phục vụ công tác hồi sức tích cực trên xe

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh cần hồi sức tích cực trên xe

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe chụp X.quang lưu động

  1

  Chụp X.Quang lưu động

   

  - Xe lấy máu

  1

  Lấy máu lưu động

   

  - Xe vận chuyển Vắc xin, sinh phẩm

  1

  Vận chuyển vắc xin

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

       

  - Xe vận chuyển người bệnh

  1

  Vận chuyển người bệnh

   

  - Xe ô tô chuyên dụng có gắn thêm chức năng vận chuyển người bệnh và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

   

  -

  Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  4

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  - Xe cứu thương có không gian rộng, trang bị thiết bị y tế phục vụ công tác hồi sức tích cực trên xe

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh cần hồi sức tích cực trên xe

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe chụp X.quang lưu động

  1

  Chụp X.Quang lưu động

   

  - Xe lấy máu

  1

  Lấy máu lưu động

   

  - Xe vận chuyển Vắc xin, sinh phẩm

  1

  Vận chuyển vắc xin

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng

       

  - Xe ô tô chuyên dụng có gắn thêm chức năng vận chuyển người bệnh và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

   

  -

  Trung tâm y tế huyện Thanh Ba

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  4

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  - Xe cứu thương có không gian rộng, trang bị thiết bị y tế phục vụ công tác hồi sức tích cực trên xe

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh cần hồi sức tích cực trên xe

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe chụp X.quang lưu động

  1

  Chụp X.Quang lưu động

   

  - Xe lấy máu

  1

  Lấy máu lưu động

   

  - Xe vận chuyển Vắc xin, sinh phẩm

  1

  Vận chuyển vắc xin

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

       

  - Xe vận chuyển người bệnh

  1

  Vận chuyển người bệnh

   

  - Xe ô tô chuyên dụng có gắn thêm chức năng vận chuyển người bệnh và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

   

  -

  Trung tâm y tế huyện Hạ Hòa

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  3

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  - Xe cứu thương có không gian rộng, trang bị thiết bị y tế phục vụ công tác hồi sức tích cực trên xe

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh cần hồi sức tích cực trên xe

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe chụp X.quang lưu động

  1

  Chụp X.Quang lưu động

   

  - Xe lấy máu

  1

  Lấy máu lưu động

   

  - Xe vận chuyển Vắc xin, sinh phẩm

  1

  Vận chuyển vắc xin

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

       

  - Xe vận chuyển người bệnh

  1

  Vận chuyển người bệnh

   

  - Xe ô tô chuyên dụng có gắn thêm chức năng vận chuyển người bệnh và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

   

  -

  Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  3

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe chụp X.quang lưu động

  1

  Chụp X.Quang lưu động

   

  - Xe lấy máu

  1

  Lấy máu lưu động

   

  - Xe vận chuyển Vắc xin sinh phẩm

  1

  Vận chuyển vắc xin

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

       

  - Xe phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  1

  Phòng chống thiên tai cơ động

   

  - Xe ô tô chuyên dụng có gắn thêm chức năng vận chuyển người bệnh và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

   

  -

  Trung tâm y tế huyện Lâm Thao

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  3

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  - Xe cứu thương có không gian rộng, trang bị thiết bị y tế phục vụ công tác hồi sức tích cực trên xe

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh cần hồi sức tích cực trên xe

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe chụp X.quang lưu động

  1

  Chụp X.Quang lưu động

   

  - Xe lấy máu

  1

  Lấy máu lưu động

   

  - Xe vận chuyển Vắc xin sinh phẩm

  1

  Vận chuyển vắc xin

   

  -

  Trung tâm y tế huyện Phù Ninh

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  3

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  - Xe cứu thương có không gian rộng, trang bị thiết bị y tế phục vụ công tác hồi sức tích cực trên xe

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh cần hồi sức tích cực trên xe

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe chụp X.quang lưu động

  1

  Chụp X.Quang lưu động

   

  - Xe lấy máu

  1

  Lấy máu lưu động

   

  - Xe vận chuyển Vắc xin, sinh phẩm

  1

  Vận chuyển vắc xin

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

       

  - Xe ô tô chuyên dụng có gắn thêm chức năng vận chuyển người bệnh và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

   

  -

  Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  3

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  - Xe cứu thương có không gian rộng, trang bị thiết bị y tế phục vụ công tác hồi sức tích cực trên xe

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh cần hồi sức tích cực trên xe

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe chụp X.quang lưu động

  1

  Chụp X.Quang lưu động

   

  - Xe lấy máu

  1

  Lấy máu lưu động

   

  - Xe vận chuyển Vắc xin sinh phẩm

  1

  Vận chuyển vắc xin

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

       

  - Xe ô tô chuyên dụng có gắn thêm chức năng vận chuyển người bệnh và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

   

  -

  Trung tâm y tế huyện Đoan Hùng

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  3

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  - Xe cứu thương có không gian rộng, trang bị thiết bị y tế phục vụ công tác hồi sức tích cực trên xe

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh cần hồi sức tích cực trên xe

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe chụp X.quang lưu động

  1

  Chụp X.Quang lưu động

   

  - Xe lấy máu

  1

  Lấy máu lưu động

   

  - Xe vận chuyển Vắc xin sinh phẩm

  1

  Vận chuyển vắc xin

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

       

  - Xe vận chuyển người bệnh

  1

  Vận chuyển người bệnh

   

  - Xe ô tô chuyên dụng có gắn thêm chức năng vận chuyển người bệnh và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

   

  -

  Trung tâm y tế huyện Tân Sơn

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  3

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  - Xe cứu thương có không gian rộng, trang bị thiết bị y tế phục vụ công tác hồi sức tích cực trên xe

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh cần hồi sức tích cực trên xe

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe chụp X.quang lưu động

  1

  Chụp X.Quang lưu động

   

  - Xe lấy máu

  1

  Lấy máu lưu động

   

  - Xe vận chuyển Vắc xin sinh phẩm

  1

  Vận chuyển vắc xin

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

       

  - Xe ô tô chuyên dụng có gắn thêm chức năng vận chuyển người bệnh và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

   

  -

  Trung tâm y tế huyện Tam Nông

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  3

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  - Xe cứu thương có không gian rộng, trang bị thiết bị y tế phục vụ công tác hồi sức tích cực trên xe

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh cần hồi sức tích cực trên xe

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe chụp X.quang lưu động

  1

  Chụp X.Quang lưu động

   

  - Xe lấy máu

  1

  Lấy máu lưu động

   

  - Xe vận chuyển Vắc xin sinh phẩm

  1

  Vận chuyển vắc xin

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

       

  - Xe ô tô chuyên dụng có gắn thêm chức năng vận chuyển người bệnh và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

   

  -

  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

  Xe ô tô cứu thương

       

  - Xe cứu thương tiêu chuẩn

  1

  Cấp cứu, vận chuyển người bệnh

   

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt

       

  - Xe vận chuyển Vắc xin sinh phẩm

  1

  Vận chuyển vắc xin, sinh phẩm

   

  - Xe phòng chống dịch

  2

  Phòng chống dịch lưu động

   

  Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

       

  - Xe chở máy phun và hóa chất lưu động

  1

  Phun hóa chất lưu động

   

  -

  Trung tâm  pháp y

  Xe giám định pháp y

  1

  Phục vụ giám định pháp y

   

  -

  Trung tâm y tế Thị xã Phú Thọ

  01 xe phòng chống dịch

  1

  Phục vụ phòng chống dịch lưu động

   

  -

  Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm

  01 xe vận chuyển mẫu thực  phẩm

  1

  Phục vụ lấy mẫu thực phẩm

   

  B

  CẤP HUYỆN

   

  58

     

  1

  Thành phố Việt Trì

         

  -

  Đội thanh tra trật tự đô thị thành phố Việt Trì

  Xe tải

  1

  Phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị

   

  Xe bán tải cabin kép

  3

   

  2

  Thị xã Phú Thọ

         

  -

  Đội thanh tra trật tự đô thị thị xã

  Xe bán tải cabin kép

  1

  Phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị

   

  3

  Huyện Tân Sơn

         

  -

  Ban quản lý các công trình công cộng huyện Tân Sơn

  Xe chở ép rác

  2

  Thu gom, vận chuyển rác

   

  -

  Trung tâm Văn hóa - thể thao và du lịch huyện Tân Sơn

  Xe phục vụ thông tin lưu động

  1

  Xe phục vụ thông tin lưu động

   

  4

  Huyện Thanh Sơn

         

  -

  Ban QL các công trình công cộng huyện Thanh Sơn

  Xe chở ép rác

  3

  Thu gom, vận chuyển rác

   

  Xe thang nâng loại 16m

  1

  Sửa chữa điện chiếu sáng công cộng, chỉnh trang đô thị

   

  -

  Trung tâm VHTT và DL huyện Thanh Sơn

  Xe tải

  1

  Phục vụ công tác tuyên truyền

   

  5

  Huyện Tam Nông

         

  -

  UBND thị trấn Hưng Hóa huyện Tam Nông

  Xe tải

  2

  Thu gom, vận chuyển rác

   

  -

  Ban quản lý các công trình công cộng huyện Tam Nông

  Xe chở ép rác

  3

  Thu gom, vận chuyển rác

   

  6

  Huyện Thanh Thủy

         

  -

  Trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch huyện Thanh Thủy

  Xe tải

  1

  Phục vụ công tác tuyên truyền

   

  -

  Ban quản lý các công trình công cộng huyện Thanh Thủy

  Xe chở ép rác

  1

  Thu gom, vận chuyển rác

   

  -

  Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện Thanh Thủy

  Xe chở ép rác

  1

  Phục vụ công tác vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện do khối lượng rác thải lớn, 01 xe đã có không đáp ứng được, hiện tại huyện vẫn phải thuê xe vân chuyển rác thải về bãi xử lý rác

   

  Xe máy xúc 0,4m3

  1

  Phục vụ công tác vệ sinh môi trường và xử lý khẩn cấp trong phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện

   

  Xe thang nâng loại 16m

  1

  Sửa chữa điện chiếu sáng công cộng và chỉnh trang đô thị.

   

  7

  Huyện Yên Lập

         

  -

  Trung tâm VHTT và DL huyện Yên Lập

  Xe bán tải

  1

  Chở các trang thiết bị phục vụ văn hóa, thông tin, tuyên truyền lưu động

   

  -

  Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Lập

  Xe bán tải

  1

  Chở các thiết bị dạy nghề, dạy các lớp SCN theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

   

  -

  Trung tâm phát triển cụm CN và CTCC huyện Yên Lập

  Xe chở ép rác

  3

  Thu gom, vận chuyển rác

   

  8

  Huyện Cẩm Khê

         

  -

  Văn hóa thông tin huyện Cẩm Khê

  Xe bán tải

  1

  Phục vụ công tác tuyên truyền

   

  -

  Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cẩm Khê

  Xe bán tải

  1

  Chở vật liệu, đồ dung, thiệt bị dạy nghề

   

  -

  Ban quản lý các công trình công cộng huyện Cẩm Khê

  Xe chở ép rác

  2

  Thu gom rác thải trên địa bàn

   

  9

  Huyện Đoan Hùng

         

  -

  Trung tâm VHTT và DL huyện Đoan Hùng

  Xe bán tải

  1

  Xe phát thanh truyền hình lưu động

   

  -

  Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đoan Hùng

  Xe bán tải

  1

  Phục vụ công tác dạy nghề theo Đề án đào tạo nghề cho LĐNT 1956

   

  -

  BQL các công trình công cộng huyện Đoan Hùng

  Xe chở ép rác

  3

  Thu gom, vận chuyển rác

   

  Xe ủi bánh xích

  1

  Phục vụ ủi, rác tại bãi rác thải tập trung

   

  Xe lu tĩnh

  1

  Phục vụ lu rác tại bãi rác thải tập trung huyện Đoan Hùng

   

  10

  Huyện Thanh Ba

         

  -

  Ban QL các công trình công cộng huyện Thanh Ba

  Xe chở ép rác

  3

  Thu gom, vận chuyển rác

   

  Xe tải cẩu

  1

  Chỉnh trang đô thị, sử chữa hệ thống điện chiếu sáng, trật tự đô thị

   

  -

  Phòng văn hóa, UBND huyện Thanh Ba

  Xe bán tải

  1

  Xe gắn thiết bị PTTH, xe văn hóa, thông tin lưu động, Phục vụ công tác tuyên truyền lưu động

   

  11

  Huyện Hạ Hòa

         

  -

  Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hạ Hòa

  Xe bán tải

  1

  Phục vụ công tác dạy nghề

   

  -

  BQL công trình công cộng huyện Hạ Hòa

  Xe chở ép rác

  3

  Thu gom, vận chuyển rác thải

   

  -

  Phòng văn hóa thông tin huyện Hạ Hòa

  Xe bán tải

  1

  Xe phát thanh truyền hình lưu động

   

  12

  Huyện Phù Ninh

         

  -

  Ban quản lý các công trình công cộng huyện Phù Ninh

  Xe chở ép rác

  5

  Thu gom, vận chuyển rác thải

   

  13

  UBND huyện Lâm Thao

         

  -

  Ban quản lý các công trình công cộng huyện Lâm Thao

  Xe chở ép rác

  4

  Thu gom, vận chuyển rác thải

   
   

  TỔNG CỘNG

   

  309

     
   

  PHỤ LỤC 02: GIÁ MUA XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

  (Kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ)

   

  STT

  Chủng loại xe ô tô chuyên dùng

  Mức giá tối đa
  (Đồng)

  1

  Xe ô tô tải

   
   

  - Tải trọng dưới 1 tấn

  157,000,000

   

  - Tải trọng từ 1 tấn đến dưới 1,5 tấn

  202,000,000

   

  - Tải trọng từ 1,5 tấn đến dưới 2,5 tấn

  246,000,000

   

  - Tải trọng từ 2,5 tấn đến dưới 3,5 tấn

  291,000,000

   

  - Tải trọng từ 3,5 tấn đến dưới 4,5 tấn

  336,000,000

  2

  Xe ô tô bán tải

  780,000,000

  3

  Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

   
   

  - Xe từ 17 chỗ ngồi đến dưới 24 chỗ ngồi

  400,000,000

   

  - Xe từ 24 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi

  490,000,000

   

  - Xe từ 30 chỗ ngồi đến dưới 35 chỗ ngồi

  580,000,000

   

  - Xe từ 35 chỗ ngồi đến dưới 45 chỗ ngồi

  760,000,000

   

  - Xe từ 45 chỗ ngồi đến dưới 50 chỗ ngồi

  850,000,000

  4

  Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn

   
   

  Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn máy xăng

  685,000,000

   

  Xe ô tô cứu thương tiêu chuẩn máy dầu

  765,000,000

  5

  Xe ô tô chuyên dùng khác: xe ô tô trong lĩnh vực y tế; xe ô tô có cấu tạo đặc biệt; xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng; xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật (xe phát thanh, truyền hình lưu động; xe thư viện số lưu động; xe sân khấu lưu động; xe ô tô phun nước; xe ô tô cần cẩu; xe cuốn ép rác;....); ...

  Theo giá bán xe ô tô trên thị trường tại thời điểm mua sắm

  * Ghi chú: Giá xe ô tô nêu trên là giá đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội, số 15/2017/QH14
  Ban hành: 21/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
  Ban hành: 26/12/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Đã đính chính lại
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
  Ban hành: 11/01/2019 Hiệu lực: 25/02/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Thông tư 7/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
  Ban hành: 14/05/2020 Hiệu lực: 28/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 22/2020/QĐ-UBND định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức tỉnh Phú Thọ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
  Số hiệu: 22/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 25/11/2020
  Hiệu lực: 06/12/2020
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Bùi Văn Quang
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới