logo

Cách xử lý khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng trong công ty cổ phần

Tùy vào từng trường hợp mà sẽ có những cách xử lý khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng phù hợp theo quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp

1. Phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn

Cách xử lý khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng trong trường hợp doanh nghiệp từ phát hiện việc ra là phải lập Báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn (đã lập hoặc chưa lập) và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về vấn đề này trong thời hạn chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc.

Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Cách xử lý khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng (Ảnh minh họa)
 

2. Mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập

Trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì doanh nghiệp bán hàng và người mua phải lập Biên bản ghi nhận sự việc với các yêu cầu sau đây:

- Trong biên bản phải ghi rõ liên 1 của hóa đơn doanh nghiệp bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào;

- Ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản;

Doanh nghiệp bán hàng sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của doanh nghiệp bán hàng kèm theo Biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Doanh nghiệp bán hàng và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

 

3. Mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng

Trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (bên thứ ba trong trường hợp này có thể là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì phải căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm xử lý hóa đơn (theo 01 trong 02 phương thức trên) và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

Hoạt động khác trong cùng chuyên mục
Công việc pháp lý khi mới thành lập

Công việc pháp lý khi mới thành lập

5 nội dung
Những công việc định kỳ

Những công việc định kỳ

9 nội dung
Những công việc không định kỳ

Những công việc không định kỳ

7 nội dung
Tài sản cố định

Tài sản cố định

2 nội dung
Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng

10 nội dung
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2 nội dung
Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

14 nội dung
Trích lập dự phòng

Trích lập dự phòng

1 nội dung
Những điều cần biết về hóa đơn trong công ty cổ phần

Những điều cần biết về hóa đơn trong công ty cổ phần

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty cổ phần

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty cổ phần

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng trong công ty cổ phần

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng trong công ty cổ phần

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty cổ phần

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty cổ phần

Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong công ty cổ phần

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn từ cơ quan thuế trong công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn từ cơ quan thuế trong công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn trong công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn trong công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục tự in hóa đơn trong công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục tự in hóa đơn trong công ty cổ phần

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền trong công ty cổ phần

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền trong công ty cổ phần

Những trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong công ty cổ phần

Những trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong công ty cổ phần

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa trong công ty cổ phần

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa trong công ty cổ phần

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bán hàng hóa dùng để khuyến mại trong công ty cổ phần

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bán hàng hóa dùng để khuyến mại trong công ty cổ phần

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bán hàng hóa để biếu, cho, tặng, trả lương trong công ty cổ phần

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bán hàng hóa để biếu, cho, tặng, trả lương trong công ty cổ phần

Hướng dẫn lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại trong công ty cổ phần

Hướng dẫn lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại trong công ty cổ phần

Hướng dẫn xuất hàng hóa, dịch vụ để luân chuyển nội bộ trong công ty cổ phần

Hướng dẫn xuất hàng hóa, dịch vụ để luân chuyển nội bộ trong công ty cổ phần