logo

Quyết định 1349/QĐ-KTNN phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1349/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Đức Phớc
  Ngày ban hành: 02/10/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/10/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán
 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  ------------

  Số: 1349/QĐ-KTNN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------

  Hà Nội, ngày 02  tháng 10  năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phân công kiểm toán đối với

  các bộ, ngành, cơ quan trung ương

  --------------

  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

   

  Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Thông báo số 123-TB/BCS ngày 17 tháng 8 năm 2020 kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 14 tháng 8 năm 2020;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 521/TTr-TCCB ngày 24/8/2020.

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII (có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 974/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

  Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);

  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  - Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Các bộ, ngành, cơ quan trung ương theo danh sách gửi kèm;

  - Tổng KTNN;

  - Các Phó Tổng KTNN;

  - Các đơn vị trực thuộc KTNN;

  - Lưu: VT, TCCB (04).

  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

   

   

  (Đã ký)

   

   

   

  Hồ Đức Phớc

   

   

   

   

  KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

       

   

  DANH SÁCH

  Phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương

   (Kèm theo Quyết định số 1349/QĐ-KTNN  ngày 02 tháng 10 năm 2020

  của Tổng Kiểm toán nhà nước)

             

  I. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia thực hiện kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương:

  1. Bộ Quốc phòng (bao gồm Ban Cơ yếu Chính phủ)

  II. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib thực hiện kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương:

  1. Bộ Công an

  2. Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban của Đảng, Báo Nhân dân

  3. Các Tỉnh ủy, Thành uỷ trực thuộc Trung ương

  4. Tòa án nhân dân tối cao

  5. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  6. Thanh tra Chính phủ

  7. Tổng cục Dự trữ Nhà nước

  8. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  III. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II thực hiện kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương:

  1. Văn phòng Chủ tịch nước

  2. Văn phòng Quốc hội

  3. Văn phòng Chính phủ

  4. Bộ Tài chính (trừ Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

  5. Bộ Kế hoạch - Đầu tư

  6. Bộ Ngoại giao

  7. Bộ Nội vụ

  8. Bộ Tư pháp

  9. Bộ Công thương

  10. Bộ Giao thông vận tải

  11. Bộ Tài nguyên và Môi trường

  12. Bộ Thông tin và Truyền thông

  13. Bộ Xây dựng

  14. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  15. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh       

  16. Hội đồng Trung ương Liên minh các hợp tác xã Việt Nam

  17. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

  IV. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III thực hiện kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương:

  1. Bộ Khoa học và Công nghệ

  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

  3. Bộ Y tế

  4. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  5. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  6. Uỷ ban Dân tộc

  7. Đại học Quốc gia Hà Nội

  8. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  9. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  10. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

  11. Đài Truyền hình Việt Nam

  12. Đài Tiếng nói Việt Nam

  13. Thông tấn xã Việt Nam

  14. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  15. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  16. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

  17. Hội Nông dân Việt Nam

  18. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  19. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  20. Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhận hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách nhà nước

  21. Kiểm toán các cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan đến môi trường

  V. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI thực hiện kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương:

  1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  2. Các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

  VI. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII thực hiện kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương:

  1. Ngân hàng Nhà nước

  2. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  4. Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

  5. Ngân hàng Chính sách xã hội

  6. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

  7. Các Ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam

  8. Tập đoàn Bảo Việt

  9. Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

  10. Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

  11. Kiểm toán công nghệ thông tin các cơ quan nhà nước, các đơn vị trên và doanh nghiệp nhà nước

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Kiểm toán Nhà nước của Quốc hội, số 81/2015/QH13
  Ban hành: 24/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước của Quốc hội, số 55/2019/QH14
  Ban hành: 26/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 974/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương
  Ban hành: 26/07/2011 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1349/QĐ-KTNN phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước
  Số hiệu: 1349/QĐ-KTNN
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 02/10/2020
  Hiệu lực: 02/10/2020
  Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Hồ Đức Phớc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan