logo
Thứ Tư, 11/12/2019

Thông báo thay đổi cảng xếp hàng chưa vào khu vực giám sát hải quan trong công ty cổ phần

Thông báo thay đổi cảng xếp hàng khi hàng chưa vào khu vực giám sát hải quan - Mẫu số 34/TĐCXCK/GSQL thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

…………, ngày ….. tháng ….. năm …….

 

VĂN BẢN THÔNG BÁO

thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất

 

Kính gửi: Chi cục Hải quan …………………………..

 

1. Doanh nghiệp đề nghị thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất:

- Tên doanh nghiệp: ……………………………..Mã số thuế: ..........................................

- Trụ sở chính tại: ................................................................................................................

- Số điện thoại: …………………………… Số fax: ..........................................................

2. Đề nghị cơ quan hải quan giải quyết cho doanh nghiệp thay đổi thông tin liên quan đến cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất đối với tờ khai xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan như sau:

a) Số tờ khai hải quan: …………………………

b) Thông tin thay đổi:

STT

Tiêu chí

Nội dung ban đầu

Nội dung thay đổi

1

Địa điểm giám sát hải quan

 

 

2

Tên phương tiện vận chuyển

 

 

3. Nội dung cam đoan:

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và cam kết trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp văn bản thông báo này sẽ thực hiện khai bổ sung thông tin tờ khai hải quan theo đúng quy định./.

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)